Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2019, streda
 

Zástupcovia MNO v monitorovacích výboroch EŠIF

10. 12. 2014

Vážení záujemcovia o členstvo v monitorovacích výboroch z radov mimovládnych organizácií.

V súčasnosti prebieha výber zástupcov tretieho sektora do monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov EŠIF na roky 2014 – 2020. Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 definuje odporúčanie na počet a spôsob delegovania zástupcov tretieho sektora nasledovne: „Zloženie MV je vyvážené a odporúča sa pri jeho zložení rešpektovať princíp tretinového zastúpenia tak, že 1/3 členov výboru tvoria zástupcovia štátnej správy, 1/3 zástupcovia samosprávy a 1/3 zástupcovia hospodárskych a sociálnych partnerov a zástupcovia tretieho sektora. Zástupcov partnerov do MV delegujú príslušní partneri na základe transparentného procesu; zástupcov tretieho sektora do MV deleguje Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.“

Komora MNO schválila materiál, ktorý definuje kritéria na výber zástupcov. Kritériá majú odporúčací charakter, jednotliví záujemcovia nemusia spĺňať všetky kritériá; tie v prípade väčšieho záujmu budú slúžiť na výber kandidátov.

Odporúčacie kritériá pre výber kandidátov tretieho sektora za členov monitorovacích výborov operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014 – 2020

Ak máte záujem zastupovať tretí sektor v monitorovacích výboroch, žiadame Vám o zváženie Vašej kandidatúry podľa zvolených kritérií a o zaslanie žiadosti o kandidatúru na e-mailovú adresu skarlet.ondrejcakova@minv.sk s uvedením informácií vyplývajúcich z nadefinovaných kritérií.

Vzhľadom na naliehavosť riešenia situácie Vám prosíme o reakciu do pondelka 15.12.2014. Žiadosti budú posudzovať členovia Komory 16.12.2014.

Ďakujeme pekne a tešíme sa na spoluprácu

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy