Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Stratégia a priority eurofondov 2014 - 2020

Stratégia a priority fondov EÚ vychádzajú zo stratégie Európa 2020, ktorá určuje hlavné ciele pre celú Úniu na dekádu 2010 - 2020. Sú to:

 • zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %,
 • zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP,
 • znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990,
 • získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov,
 • dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie,
 • znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %,
 • minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie,
 • aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie.

Všetky politiky EÚ sledujú napĺňanie týchto cieľov a podľa toho aj určujú svoje investičné priority a opatrenia. Rovnako je na tom aj politika súdržnosti, ktorej hlavným nástrojom sú fondy EÚ.

Fondy EÚ má na starosti Európska komisia (EK), riaditeľstvo pre regionálny rozvoj (DG Regio).

Pre programové obdobie fondov 2014 – 2020 určilaKomisia týchto 11 tém:

 • výskum a inovácie,
 • informačne a komunikačne technológie (IKT),
 • konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
 • prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo
 • prispôsobenie sa zmene klímy a prevenciu a riadenie rizík
 • ochranu životného prostredia a účinnosť využívania zdrojov
 • udržateľnú dopravu a odstraňovanie najväčších prekážok v rámci kľúčových sieťových infraštruktúr
 • zamestnanosť a podporu mobility pracovníkov
 • sociálne začleňovanie a boj proti chudobe,
 • vzdelávanie, zručnosti a celoživotne vzdelávanie,
 • budovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity orgánov verejnej správy.

Práve z týchto  priorít vychádzajú aj ciele slovenskej Partnerskej dohody a slovenských operačných programov.