Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2018, Utorok
 

Horizontálne princípy

Horizontálne princípy (HP) sú definované v nariadení EÚ pre fondy EÚ č. 1303/2013. Presahujú hranice jednotlivých cieľov a musí sa na ne prihliadať vo všetkých relevantných prioritách.

Sú určené dva horizontálne princípy:

  • podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácie,
  • udržateľný rozvoj.

Ďalší princíp, ktorým sa štát musí riadiť pri tvorbe, ako aj pri riadení Partnerskej dohody a operačných programov je princíp partnerstva. Partnerstvo tak ako ho definujú nariadenia o fondoch EÚ je postavený na základných princípoch participácie a demokracie a pokrýva účasť mimoštátnych aktérov vrátane MNO na tvorbe a implementácii programov a ich  prístup k informáciám a hodnoteniu. Cieľom princípu partnerstva je zaručiť účelnosť investícií z fondov EÚ, ich transparentnosť a verejnú kontrolu celej Politiky súdržnosti.

Za naplnenie princípov zodpovedajú ich garanti:

  • HP rovnosť mužov a žien a nediskriminácie – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, gestorka: Dagmar Litterová
  • Kontakt
  • Viac informácií
  • HP udržateľný rozvoj - Úrad Podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán, Odbor prierezových priorít, gestor: Ladislav Šimko
  • Kontakt
  • Viac informácií
  • Princíp partnerstva – nemá formálneho gestora, ale uplatnenie princípu má na starosti Centrálny koordinačný orgán.