Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2018, Utorok
 

Partnerská dohoda 2014 - 2020

Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu (PD) o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 - 2020. Je to záväzná dohoda medzi Slovenskom a Európskou komisiou, v ktorej sa Slovensko zaväzuje naplniť konkrétne ciele pre svoje investičné priority.

Partnerská dohoda určuje stratégiu a priority pre investície v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a Kohézny fondpredstavujú 13, 7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR.

Hlavné priority Slovenka sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Okrem toho peniaze vyčlení aj na investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a do zvýšenia efektívnosti verejnej správy.

Partnerská dohoda definuje pomocou akých operačných programov tieto ciele naplní.

Za prípravu a výkon Partnerskej dohody zodpovedá tzv. Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade Podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Logika a štruktúra PD sa pridŕža nariadení EÚ pre fondy EÚ.

Viac informácií, ako aj text Partnerskej dohody nájdete tu.