Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2017, Štvrtok
 

Predbežná informácia

Predkladateľ je v zmysle Čl. 10 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR povinný v dostatočnom časovom predstihu pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu zverejniť predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu.

Účelom predbežnej informácie je informovať verejnosť a orgány verejnej správy o zámere predkladateľa spustiť tvorbu návrhu právneho predpisu. Predbežnú informáciu je potrebné zverejniť v dostatočnom časovom predstihu pred spustením tvorby právneho predpisu.

V predbežnej informácii by mal predkladateľ najmä stručne uviesť:

  1. základné ciele a tézy pripravovaného návrhu právneho predpisu,
  2. zhodnotenie súčasného stavu,
  3. spôsob zapojenia verejnosti do tvorby návrhu právneho predpisu,
  4. predpokladaný termín začatia pripomienkového konania.

K predbežnej informácii môže verejnosť prostredníctvom portálu Slov-Lex zaslať pripomienky smerujúce k návrhu ako takému, ktorými sa predkladateľ musí zaoberať a ktoré musí zhodnotiť v správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v zmysle úlohy č. 63 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB)  zverejňovanie predbežných informácií pravidelne sleduje a vyhodnocuje.