Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2017, Sobota
 

Správy - Participácia


:


Participatívne tvorené verejné politiky na národnej úrovni
31. 07. 2017

Jednou z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019 na podporu participácie je identifikovať tie verejné politiky, ktoré budú tvorené participatívnym spôsobom v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Ide o úlohu B. 43 Uznesenia vlády SR č. 104/2017...

Staňte sa spoluautormi Knižnice príkladov dobrej praxe
21. 07. 2017

Tvorba verejných politík participatívnym spôsobom s aktívnou účasťou zainteresovaných aktérov má množstvo prínosov – vzniká lepšia politika, komplexné riešenie, zvyšuje sa legitimita rozhodnutia, buduje sa dôvera medzi zainteresovanými a vytvárajú sa kapacity pre budúcu implementáciu. Pre...

Organizovali sme semináre na tému participatívnej tvorby verejných politík
06. 07. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizoval semináre na tému „Participatívna tvorba verejných politík. Ako na to?“. Semináre sa uskutočnili v dňoch 14. júna 2017, 28. júna 2017 a 4. júla 2017 a boli určené zamestnancom štátnej správy, ktorí zastrešujú tvorbu...

Vypracovali sme Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu
06. 02. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) inicioval vznik nových inštitútov „predbežná informácia“ a „správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu“.  Oba tieto inštitúty boli ustanovené zák. č. 400/2015 Z. z. a boli podrobnejšie rozpracované v ...

Výbor pre deti a mládež hľadá nových členov
06. 02. 2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 2. februára 2017 vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter výzvu za účelom vymenovania členov Výboru pre deti a mládež pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Do výzvy sa môžu zapojiť...

Hľadáme nových kolegov
03. 01. 2017

V najbližšom čase spúšťame nový národný projekt „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“, ktorý bude financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa. Viac o projekte sa dočítate v tomto článku. Do realizačného tímu hľadáme nových...

Oznam o možnosti zapojenia sa do projektov Európskeho zboru solidarity
19. 12. 2016

Európsky zbor solidarity (European Solidarity Corps, ESC) je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá má mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov poskytnúť možnosť pomáhať mimovládnym organizáciám, miestnym orgánom alebo súkromným spoločnostiam pri zvládaní náročných situácií v celej Európskej únii,...

ÚSV ROS ORGANIZOVAL ŠKOLENIE PRE ZAMESTNANCOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK
19. 12. 2016

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) organizoval školenie pre zamestnancov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“), ktoré bolo zamerané na zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík. Školenie bolo koncipované...

1 | 2 | 3  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]