Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2017, Utorok
 

Tematické oblasti projektu

V rámci priestoru, ktorý nám poskytuje projekt, sme sa rozhodli zamerať naše aktivity na užší okruh tém, ktoré budeme sledovať viac do hĺbky. Týmto budeme môcť využiť naše kapacity efektívnejšie a zároveň získame kvalitné prípadové štúdie, ktoré ukážu súčasný stav a zhrnú naše výsledky a skúsenosti z práce počas realizácie projektu.

Tematické oblasti:

1. Sociálna oblasť

Do tejto oblasti spadajú dôležité témy ako znižovanie dlhodobej nezamestnanosti, sociálne začlenenie, poskytovanie sociálnych služieb, či projekty zamerané na marginalizované rómske komunity. Táto oblasť je podporovaná z operačných programov Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny operačný program, OP Výskum a inovácie.

2. Životné prostredie a udržateľný rozvoj

Pod oblasť životného prostredia patria témy ako ochrana životného prostredia a biodiverzity, adaptácia na zmenu klímy, ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, energetika a nízkouhlíkové hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ale aj aktivity v poľnohospodárstve a dopravné projekty. Do životného prostredia a na udržateľný rozvoj sa majú investovať peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia, z Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka a značný vplyv budú mať aj investície Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (dopravné projekty).

3. Sociálna ekonomika

Táto oblasť, ktorá je prioritnou aj pre slovenskú vládu, zahŕňa témy ako sociálne inovácie, sociálne podnikanie a alternatívne formy podnikania (s dôrazom na sociálny rozmer podnikania, hlavne pre zraniteľné skupiny obyvateľov). Do rozvoja sociálnej ekonomiky plánujú investovať operačné programy Výskum a inovácie, Ľudské zdroje a Integrovaný regionálny operačný program cez viaceré dopytové výzvy a národné projekty.

4. Transparentnosť a prístup k informáciám

Prístup ku kvalitným informáciám, s ktorými je možné ľahko pracovať, je kľúčovým predpokladom pre efektívnu verejnú kontrolu. Táto oblasť sa týka všetkých programov a všetkých ministerstiev, ako aj Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Hlavnými nástrojmi pre prístup k informáciám sú informačný systém ITMS 2014+ a informačný systém Programu rozvoja vidieka.

5. Najmenej rozvinuté okresy

Možní uchádzači o podporu z fondov EÚ citlivo reagujú na nastavenie podmienok výziev, na informácie, ktoré dostávajú a na podporu pri podávaní žiadostí o príspevok. Čím je situácia v regiónoch zložitejšia, tým menšie sú kapacity na profesionálny projektový manažment a na riadenie projektov z fondov EÚ. Najmenej rozvinuté okresy sú preto z pohľadu zrozumiteľnosti podmienok fondov EÚ, zložitosti administratívy a úrovne podpory zo strany štátu veľmi zaujímavým prípadom. Chceme sa preto pozrieť na prostredie najmenej rozvinutých okresov a posúdiť nastavenie systému fondov EÚ. Tiež je tu priestor pre navrhnutie nových postupov a nástrojov, ktoré by sme chceli odskúšať v spolupráci so Splnomocnencom vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy.