Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Nezávislé hodnotenie tvorby Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 -2019

25. 04. 2019

Centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie vypracovala nezávislé hodnotenie tvorby súčasného Akčného plánu, ktorý je dostupný na verejné pripomienkovanie do 8. mája 2019.

Pravidelné hodnotenie procesu tvorby akčných plánov, ale aj plnenia záväzkov je súčasťou nášho členstva v Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Zameriava sa na evaluáciu dodržiavania princípov tvorby akčného plánu – sleduje informovanosť verejnosti či občianskej spoločnosti o tvorbe, mieru zapájania relevantných aktérov z rozličných prostredí do tvorby či ambicióznosť jednotlivých záväzkov.

Nezávislá hodnotiteľka Mária Žuffová, ktorá pre Slovensko vypracovala hodnotiacu správu, sumarizovala súčasný Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 nasledovne: „Tretí akčný plán Slovenska sa zameriava na agendu otvorených dát vo viacerých oblastiach politiky. Proces tvorby akčného plánu bol otvorený a poskytoval príležitosti zapojiť sa rôznym zástupcom občianskej spoločnosti. Sformalizovanie spoločenstva zainteresovaných aktérov by mohlo byť prínosom pre tvorbu a implementáciu ďalšieho akčného plánu. Ďalší akčný plán by mohol obsahovať menší počet záväzkov, zato však ambicióznejších a s jasnými prepojeniami na riešenie systémovej korupcie."

Hodnotiaca správa prichádza v príhodnom čase tvorby nového akčného plánu na nasledujúce obdobie. Vďaka odporúčaniam vyplývajúcich z hodnotenia vieme, že sa máme sústrediť na záväzky, ktoré môžu priniesť väčšiu otvorenosť, transparentnosť a zapojenie relevantných aktérov do vládnutia.

Hodnotiaca správa je otvorená na verejné pripomienkovanie. Prečítať si ju môžete v anglickom aj v slovenskom jazyku a pripomienkovať sa dá viacerými spôsobmi:

  • Priamo do textu hodnotiacej správy v anglickom jazyku na tomto mieste
  • E-mailom kontaktnej osobe pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku Lucii Lacika

Hodnotiacu správu môžete pripomienkovať do 8. mája 2019.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]