Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Z denníkov pilotnej schémy: Júl 2019

11. 07. 2019

Pilotný projekt č. 3 - schválená Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo 8. júla 2019 Krajskú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii (KK EVVO TSK) do r. 2030 aj s Akčným plánom do r. 2021. Koncepcia bola schválená bez pripomienok. Z tridsaťosem prítomných poslancov bolo dvadsaťosem za. Nikto proti, nik sa nezdržal a desať poslancov nehlasovalo. Podľa rokovania s vedením kraja bude už tento rok zriadená naplánovaná koordinačná kancelária, zostavené pracovné tímy a na budúci rok naplánované do rozpočtu extra finančné prostriedky na plnenie naplánovaných aktivít, vrátane projektovej prípravy krajského ekocentra.


 

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 3

odpočítavané na strane partnera: Trenčiansky samosprávy kraj

autori: Richard Medal (Špirála), Nikola Bľachová (Špirála), Dana Gavalierová (TSK), Andra Molnárová (TSK), Martin Macíček (TSK), Dagmar Lišková, Gabriela Támová (CVČ Púchov), Katarína Rajcová (ŠOP SR), Silvia Szabóová (Sosna Družstevná pri Hornáde), Zuzana Gallayová (FEE Technická univerzita vo Zvolene), Juraj Hipš (CEEV Živica), Ladislav Bíro (Green Fundation), Juraj Smatana (Gymnázium Považská Bystrica), Eva Bočincová (SEV Dubnica n. V.), Alena Paššová (učiteľka ZŠ), Jaroslava Pupišová (Regionálne vzdelávacie centrum RZMOSP), Svetozár Šomšák, Tatiana Masárová (TnUAD), Eva Živčicová (FSEV TnUAD)

stručný opis: Krajská koncepcia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja je sumarizáciou výstupov z pilotného projektu Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v TSK. Dokument predstavuje návrhy koncepčných riešení a Akčného plánu na najbližšie roky, ktorých cieľom je zvýšenie environmentálneho povedomia všetkých občanov kraja, zníženie „ekologickej stopy“ kraja na úrovni jednotlivcov, rodín, domácností, firiem, verejných aj súkromných inštitúcií, vrátane samotného Trenčianskeho samosprávneho kraja a inštitúcií, ktorých je TSK zriaďovateľom.

štruktúra dokumentu:

Východiskový stav - analýza

 •  Cieľ, forma a proces prípravy Koncepcie
 •  Väzba Koncepcie na legislatívu európsku, národnú a strategické dokumenty
 • Analýza prostredia kraja
  •  Stav prírodného a životného prostredia, environmentálne zaťaženie a najväčšie problémy životného prostredia v kraji
  • Analýza stavu a dopadov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety vo vzdelávacích a osvetových inštitúciách, pôsobiacich na území kraja
  • Analýza inštitúcií pôsobiacich v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na národnej úrovne a území kraja, ich aktivít a cieľových skupín
  • Analýza ľudského potenciálu
  • Analýza aktuálnych zdrojov pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu
 •  SWOT analýza

Strategická časť

 •  Vízia Koncepcie v roku 2030
 •  Identifikácia cieľových skupín a ich potrieb
 •  Priority, špecifické ciele a opatrenia rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
 •  Finančné zabezpečenie Koncepcie
 •  Organizačné opatrenia, legislatívne opatrenia
 •  Implementácia Koncepcie
  • Finančné zdroje
  • Akčný plán do roku 2021
  • Indikátory pokroku dosiahnutia cieľov Koncepcie
  • Harmonogram monitoringu, hodnotenia, akčných plánov, aktualizácie Koncepcie

Prílohy

Poznámka:  Dňa 8. 7. 2019 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii (KK EVVO TSK) do r. 2030 aj s Akčným plánom do r. 2021. Koncepcia bola schválená bez pripomienok. Z tridsaťosem prítomných poslancov bolo dvadsaťosem za. Nikto proti, nik sa nezdržal a desať poslancov nehlasovalo. Podľa rokovania s vedením kraja bude už tento rok zriadená naplánovaná koordinačná kancelária, zostavené pracovne tímy a na budúci rok naplánovane do rozpočtu extra finančné prostriedky na plnenie naplánovaných aktivít, vrátane projektovej prípravy krajského ekocentra.


 

Piltoný projekt č. 3: Metodika prípravy krajskej koncepcie Environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v trenčianskom samosprávnom kraji

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 3

odpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS

autor: Richard Medal (Špirála)

stručný opis: Metodika prípravy Krajskej koncepcie je k zvolenej participatívnej metodike procesu prípravy, zhodnotenie ich vhodnosti. Metodika je napísaná s cieľom inšpirovať spracovateľov podobného materiálu v iných slovenských samosprávnych krajoch a samosprávach (obce + mestá), zdieľať získané skúsenosti, informácie, poskytnúť metodickú podporu, ako aj pomoc.

štruktúra dokumentu:

Cieľové skupiny

Jednotlivé kroky k zvolenej stratégie a poznámky k priebehu ich realizácie

 • Vytvorenie medzisektorovej a medzirezortnej pracovnej skupiny (expertný tím), zriadenej Trenčianskym samosprávnym krajom
 • Vytvorenie ekopedagogickej siete učiteľov, škôl, školských zariadení, osvetových a kultúrnych zariadení, kompetentných inštitúcií, vytvorenie stálej e-mailovej konferencie EVVO na Internete na úrovni kraja
 • Zber podnetov a názorov v teréne, stretnutia s riaditeľmi škôl, pedagógmi, starostami a primátormi, podnikateľmi, rodičmi, aktívnymi občanmi, zástupcami mimovládnych organizácií, štátnych inštitúcií
 • Zadanie vypracovania analýz a expertíz
 • Na základe vytvorených analýz - vytvorenie SWOT analýzy súčasného stavu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji
 • Porovnanie koncepcií a systémov EVVO na úrovni krajov v Českej republike
 • Vytvorenie návrhu vízie a priorít Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2030
 • Široká verejná diskusia k návrhu Koncepcie, jej pripomienkovanie na odborných panelových diskusiách, v stálej e-konferencii EVVO, na krajskej konferencii, v krajských médiách a pod.
 • Prijatie záverečnej verzie v orgánoch krajskej samosprávy, vrátane Akčného plánu        

Záverečné poznámky k participatívnemu procesu pri tvorbe a prijímaní KK EVVO TSK

Pilotný projekt č. 8 – Mesto Hlohovec prijalo pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov

Verejné priestory tvoria tvár mesta a zároveň výrazným spôsobom vplývajú aj na ľudské správanie. Ak chceme, aby sa v nich odohrávali stretnutia, odpočinok, chôdza, spoločenské aktivity či hry, je potrebné do procesu ich revitalizácie zapojiť verejnosť v čo najväčšej možnej miere.

Rozvojom verejných priestranstiev sa mesto Hlohovec začalo koncepčne zaoberať už v roku 2016 vypracovaním Koncepcie verejných priestorov. Koncepcia v prvej etape analyticky posúdila 22 priestorovo významných ťažísk mesta, zadefinovala ich problémy, kvalitu a potenciál, čím vznikol podklad pre zadania pri podrobnejšom spracovaní jednotlivých verejných priestorov. V nasledujúcej etape budú priestory postupne doplnené o ďalšie riešenia a zapracované budú aj informácie a nápady občanov ako výsledok ich participácie.

V rámci realizácie pilotného projektu č. 8 v meste Hlohovec prebehlo participatívne plánovanie štyroch verejných priestorov: Pešia zóna (september 2017), Sídlisko Sihoť (august 2018), Vnútroblok Vinohradská - Za poštou (september 2018) a Hlohová – Fraštacká (september 2018). Plánovanie s Hlohovčanmi malo vo všetkých štyroch lokalitách podobný priebeh. Mesto celý postup spísalo a v podobe pravidiel participatívneho plánovania verejných priestorov (PDF, 241 kB)sa nimi bude od júla riadiť pri zapájaní občanov do plánovania ďalších verejných priestorov.


 

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 8: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta

odpočítavané na strane partnera: mesto Hlohovec

autor: Matúš Lukačovič

stručný opis: Verejné priestorytvoria tvár mesta a zároveň výrazným spôsobom vplývajú aj na ľudské správanie. Ak chceme, aby sa v nich odohrávali stretnutia, odpočinok, chôdza, spoločenské aktivity či hry, je potrebné do procesu ich revitalizácie zapojiť verejnosť v čo najväčšej možnej miere. Pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov (PDF, 241 kB) boli vytvorené na zabezpečenie transparentnosti procesu v meste Hlohovec.

štruktúra dokumentu:

 • Postup krokov participatívneho plánovania verejných priestorov
 • Infografika procesu participatívneho plánovania verejných priestorov

Poznámka: dokument nemá charakter všeobecne záväzného nariadenia, ale internej smernice. V oboch prípadoch ide o spôsob ako zaviesť konkrétne politiky do praxe.

Pilotný projekt č. 7: Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v Partizánskom

zaradenie: podaktivita 1, Mesto Partizánske, Priatelia Zeme

odpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS

autor: Branislav Moňok, Lenka Beznáková

stručný opis: Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske (ďalej len „analýza“) je výstupom spolupráce Priatelia Zeme s Mestom Partizánske. Predmetný dokument obsahuje výsledky dlhodobého výskumu zapojených subjektov v meste Partizánske. Podklady tvoria dáta z prieskumov uskutočnených elektronickou, ale aj fyzickou formou, pričom sú súčasťou aj dáta zbierané počas stretnutí s občanmi mesta Partizánske. Analýza je jedným z výstupov projektu, pričom slúži ako podklad pre tvorbu Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10 rokov - príprava manuálu v elektronickej forme s presnou metodikou použitého participatívneho procesu (ďalej len „stratégia“). Výnimočnosť Analýzy spočíva v tom, že do jej spracovania boli primárne zapojení tí, ktorých sa problematika odpadového hospodárstva v meste Partizánske najviac týka: obyvatelia mesta. Participatívna tvorba je kľúčový predpoklad naplnenia toho, aby stratégia vychádzala z ich reálnych potrieb a reflektovala ich.

štruktúra dokumentu:

 1. Legislatíva v odpadovom hospodárstve
 2. Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva v meste Partizánske
  1. Opis systému zberu komunálnych odpadov
  2. Vývoj produkcie komunálnych odpadov v rokoch 2014 až 2018, miera triedenia
  3. Zistenia a odporučenia k príprave Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
 3. Výsledky prieskumu verejnej mienky o odpadovom hospodárstve medzi obyvateľmi mesta Partizánske                                           
 4. Smerovanie odpadového hospodárstva v meste Partizánske do roku 2018
 5. Spôsob vyhodnocovania plnenia cieľov a opatrení
 6. Finančné zdroje na realizáciu plnenia cieľov a opatrení

Pilotný projekt č. 10: Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev: Krok za krokom - metodická príručka

zaradenie: podaktivita 1, pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

oidpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS

autorka: Veronika Prachárová

stručný opis: publikácia je metodickou príručkou, ktorá krok po kroku predstavuje vhodné postupy pre zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev. Nakoľko existuje veľké množstvo rôznych variácií týchto procesov zameriame sa iba na všeobecne aplikovateľné zásady a postupy. Aké majú byť ciele kvalitného participatívneho procesu? Aké sú konkrétne odporúčania na ich naplnenie? Ako zapojiť širokú verejnosť – užívateľov verejného priestranstva? Čo je participatívne plánovanie? Aký je súbor postupov, ktoré umožňujú diskusiu všetkých relevantných aktérov a hľadanie dohody pre najvhodnejšiu formu a využitie riešeného územia? Publikácia je primárne určená pre podmienky väčších miest, pričom pri zavádzaní odporúčaní je nevyhnutné nazerať aj na existujúci kontext či špecifiká konkrétnych lokalít. V prvej časti sú opísané základné funkcie verejného priestranstva, ako aj príklady vlastností, ktoré by malo spĺňať. Následne v druhej časti je stručne rozobratý postup zásahov do verejných priestranstiev. Na ich základe sú v hlavnej tretej časti uvedené odporúčané postupy pre zapojenie verejnosti v príprave, plánovaní a realizácií zásahov, ako i v monitorovaní priestranstiev.

štruktúra dokumentu:

 • 1 Úvod
 • 2 Dobré verejné priestranstvo
 • 3 Zásahy do verejných priestranstiev
 • 4 Odporúčané postupy
 • 4.1 Príprava
 • 4.2 Participatívne plánovanie
 • 5 Zhrnutie cieľov, zdôvodnení a odporúčaní
 • 6 Zdroje

Metodická príručka: Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestorov (PDF, 17 MB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]