Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2019, Pondelok
 

Všetky správy


:


Nezávislé hodnotenie tvorby Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 -2019
25. 04. 2019

Centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie vypracovala nezávislé hodnotenie tvorby súčasného Akčného plánu, ktorý je dostupný na verejné pripomienkovanie do 8. mája 2019. Pravidelné hodnotenie procesu tvorby akčných plánov, ale aj plnenia záväzkov je súčasťou nášho členstva v Iniciatíve pre...

Z denníkov analytiky - Apríl 2019
17. 04. 2019

Workshop k particpatívnemu rozpočtu na Gymnáziu v Považskej Bystrici 03. apríla 2019 sa konal na Gymnáziu v Považskej Bystrici workshop participatívneho rozpočtu. Po úvodnom príhovore p. riaditeľky a p. koordinátorky sa mohli prítomní pustiť do práce. Žiaci vyberali v prerozdelených skupinách...

S predstaviteľmi štátnej správy a občianskej spoločnosti diskutujeme o Akčných plánoch Iniciatívy pre otvorené vládnutie
02. 04. 2019

V súvislosti s hodnotením plnenia záväzkov vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017  - 2019 a tvorbou nového Akčného plánu na najbližšie dvojročné obdobie sa zodpovedné osoby za jednotlivé témy na úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj...

Z denníkov pilotných schém - Apríl 2019
01. 04. 2019

Pilotný projekt č. 3 - Krajská koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji V rámci pilotného projektu č. 3 sa dňa 4. apríla 2019  konala v priestoroch Úradu Trenčianského samosprávneho kraja konferencia, na ktorej odborný garant Richard Medal predstavil...

Záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018
29. 03. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len USV ROS) v zmysle úlohy B.18. uznesenia vlády SR č. 105/2017 vypracoval „Záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018“ (ďalej len „záverečné hodnotenie AP...

Z denníkov analytiky - Marec 2019
19. 03. 2019

VERÍME VIAC VLÁDE, CIRKVI ČI UNIVERZITÁM? Dňa 11. marca 2019 v Umeleckej besede Slovenskej v Bratislave prebehla verejná prezentácia výsledkov prieskumu verejnosti o participácii občanov v SR, ktorej predchádzala tlačová konferencia. Výstupy z reprezentatívneho prieskumu...

Spolupráca UPSVaR s dobrovoľníckymi centrami na Slovensku
15. 03. 2019

V rámci plnenia Akčného plánu Koncepcie ROS na roky 2017 – 2018 bolo jednou z dôležitých úloh navrhnúť a vypracovať  systém spolupráce medzi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a dobrovoľníckymi centrami na Slovensku.  Zámerom tejto spolupráce je posilniť a...

Verejná výzva na nominácie na členstvo vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
07. 03. 2019

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania vyhlasuje v zmysle čl. 4 ods. 6 a čl. 10, ods. 2 Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]