Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Rozhodni sa sám

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty projektu

Subjekty:

  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Objekty:

  • základné školy,
  • stredné školy,
  • gymnázia

Ciele projektu

  • preventívne pôsobenie na mladých ľudí v oblasti drogovej závislosti,
  • zvýšiť u detí uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie,
  • eliminácia užívania drog a ich distribúcie v školských zariadeniach,
  • objasnenie rizík, trestná činnosť – drogová, násilná majetková a možné trestno-právne následky.

Charakteristika projektu

     Projekt "Rozhodni sa sám" je realizovaný od roku 2007, prebieha počas mesiacov január až december v okrese Prievidza. Projekt prebieha formou besedy, kde sú žiakom vysvetlené riziká užívania legálnych a nelegálnych drog, sú oboznámení so zákonom o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, so zákonom o ochrane nefajčiarov a s niektorými trestnými činmi súvisiacimi s užívaním drog a prechovávaním drog. Preventistka sa počas besedy venuje najrozšírenejším drogám medzi mladými ľuďmi alkoholu a tabakovým výrobkom a tiež nelegálnym drogám. V rámci besedy je využívaný protidrogový demonštračný kufrík a promile okuliare.