Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Sadzobník správnych poplatkov

Spôsob a zriadenie povinnej osoby  |  Právomoci a kompetencie  |  Sadzobník správnych poplatkov

OZNAM

Upozorňujeme občanov, že platbu správneho poplatku na účet je možné zrealizovať len na základe VOPRED vystaveného platobného  predpisu s uvedeným variabilným symbolom, ktorý Vám vystaví zamestnanec okresného úradu.

Platba na účet bez vopred vystaveného platobného predpisu s určeným variabilným symbolom bude považovaná za bezpredmetnú.

Posledná úprava: 24. 6. 2020, 11:49, za správnosť: Adriana Hvorková, Organizačný odbor


Odbor organizačný

VYDÁVANIE VÝPISOV A ODPISOV ZO SPISOV ULOŽENÝCH V REGISTRATÚRNOM STREDISKU

2,00 € - vydanie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku bez úradného overenia
4,00 € - vydanie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku s úradným overením

 
Oslobodenie:

 • Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov:
  • o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
  • o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu.
    

Odbor všeobecnej vnútornej správy

REGISTRÁCIA ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB

66,- € - zápis do registra
16,50 € - vykonanie zmeny údajov v registri
33,- € - vymazanie združenia z registra
5,- € - výpis z registra
16,50 € - vyhotovenie stanov ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy
16,50 € - vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

     


REGISTRÁCIA NEINVESTIČNÉHO FONDU

66,- € - zápis do registra
16,50 € - vykonanie zmeny údajov v registri
33,- € - vymazanie fondu z registra
5,- € - výpis z registra
13,- € - vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený odcudzený štatút
16,50 € - vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

REGISTRÁCIA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCEJ VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

66,- € - zápis do registra
16,50 € - vykonanie zmeny údajov v registri
33,- € - vymazanie organizácie z registra
5,- € - výpis z registra
16,50 € - vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený odcudzený štatút
16,50 € - vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

REGISTRÁCIA SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

33,- € - zápis do registra
13,- € - vykonanie zmeny údajov v registri
33,- € - vymazanie spoločenstva z registra
5,- € - výpis z registra
13,- € - vyhotovenie stanov alebo zmluvy ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy
25,- € - vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

REGISTRÁCIA ZDRUŽENIA OBCÍ

 • obec je oslobodená od platenia správnych poplatkov 

POVOLENIE VEREJNÝCH ZBIEROK

3,- € - vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky na území okresu

VYDANIE OSOBITNÉHO OZNAČENIA A PREUKAZU OSOBITNÉHO OZNAČENIA VOZIDLA O2

3,- € - podanie žiadosti
0,50 € - náhrada za zničený, stratený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla

PREPUSTENIE ZO ŠTÁTNEHO ZVÄZKU SR

700,- € - prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov
20,- € - prepustenie zo štátneho zväzku SR v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky


Oslobodenie:

 • Od týchto poplatkov sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.

PREPUSTENIE ZO ŠTÁTNEHO ZVÄZKU SR (detí)

200,- € - prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťa do 15 rokov
350,- € - prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťa od 15 rokov do 18 rokov


Poznámka:

 • Poplatok za prepustenie sa vráti ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku SR nevyhovelo.

OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

10,- € - konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR
10,- € - konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Oslobodenie:

 • Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR na účely vydania prvého občianskeho preukazu.

Poznámka:

 • Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve SR alebo potvrdení o štátnom občianstve SR, poplatok sa vyrubuje za každý takýto originál.

UDELENIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

700,- € - udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov
100,- € - udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu do 15 rokov
150,- € - udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu od 15 rokov do 18 rokov
20,- € - udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva
20,- € - udelenie štátneho občianstva SR štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993
20,- € - udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom

Oslobodenie:

 • Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo SR po 1. januári 1993.

Poznámka:

 • Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu
   

ZMENA MENA ALEBO PRIEZVISKA

3,- €  - zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
33,- €  - priezviska maloletých detí
100,- €  - mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

 
Oslobodenie:

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky:

 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
 2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
 3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
 4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu
   

VYHOTOVENIE VÝPISOV A ODPISOV ZO ZBIERKY LISTÍN MATRÍK

2,00 € - vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie zo zbierky listín matrík, za každú začatú stranu

OSVEDČENIE LISTÍN

2,00 € - osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku
3,00 € - osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v českom jazyku

Poznámka:

 • Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy

OSVEDČENIE PODPISU, ODTLAČKU ÚRADNEJ PEČIATKY A ÚRADNÉHO PODPISU A APOSTILLE

2,00 € - osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
5,00 € - odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis (vyššie overenie)
10,00 € - podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)

Oslobodenie:

 • Od poplatku je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie

 • Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. 

Odbor živnostenského podnikania

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKANIE

5,- € - vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť
15,- € - vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť
3,- € - výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa
3,- € - vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri
6,- € - vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení
6,- € - vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
3,- € - vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení*)
4,- € - oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
6,- € - vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu
 6,- € - vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe
20,- € - vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe
100,- € - vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore
a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike
3,- € - vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
5,- € - za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán
10,- € - za prevzatie údajov a dokladov, ktoré sú náležitosťou žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov

Poznámky:

 1. Na poplatok označený (*) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.
 2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

Odbor krízového riadenia  


Odbor obrany štátu 

 

VYDANIE VÝPISU Z ÚRADNEJ EVIDENCIE

2,00 € - vydanie výpisu z úradnej evidencie

Oslobodenie:

 • Od poplatku je oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov:
  o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

 

Majetkovoprávny odbor  

 


Odbor školstva

 


Odbor výstavby a bytovej politiky  

 


Odbor opravných prostriedkov  

 


Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

 


Odbor starostlivosti o životné prostredie  

 


Pozemkový a lesný odbor  

 


Katastrálny odbor