Dnes je 31. marec 2015, Utorok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 
 

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR

znak SKIS MV SRSekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je samostatný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, výlučne podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky, nezávislý od riadenia a štruktúr polície, ktorý plní úlohy na úseku kontroly a inšpekčnej služby.

 • na úseku kontroly je najmä gestorom vnútorného kontrolného systému, vybavovania sťažností  a petícií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 • na úseku inšpekčnej služby odhaľuje a vyšetruje trestnú činnosť príslušníkov Policajného zboru.

Chcete oznámiť informácie o protiprávnom konaní príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby alebo zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré budú využité pri plnení úloh sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky? Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:

 • písomne na adresu: 
  Ministerstvo vnútra SR
  sekcia kontroly a inšpekčnej služby
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 • osobne na ktoromkoľvek organizačnom celku sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministertsva vnútra Slovenskej republiky,
  alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru
 • telefonicky na tel. číslach sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra uvedených v kontaktoch, alebo na tel. čísle 158
 • prostredníctvom elektronického formulára

Upozornenie. Podnety podané telefonicky alebo prostredníctvom elektronického formulára nenahrádzajú podania, ktoré je potrebné podľa osobitných právnych predpisov podať, resp. potvrdiť osobne ústne do zápisnice alebo písomne - napr. sťažnosť alebo trestné oznámenie.

Vybavovanie podaní
Typ podania Sťažnosť na príslušníkov PZ, príslušníkov HaZZ, príslušníkov HZS,
zamestnancov v pôsobnosti Ministerstva vnútra
alebo na postup útvarov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
Trestné oznámenie na príslušníka Policajného zboru
Zákonná úprava Podávanie a vybavovanie sťažností upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach Podávanie a vybavovanie trestných oznámení upravuje zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov
Ako postupovať

písomne na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekcia kontroly a inšpekčnej služby
Pribinova 2, 821 72 Bratislava

alebo na adresu útvaru, proti ktorému sťažnosť smeruje

písomne na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekcia kontroly a inšpekčnej služby
Pribinova 2, 821 72 Bratislava

 

osobne ústne do zápisnice na útvare, proti ktorému sťažnosť smeruje,

alebo na ktoromkoľvek útvare v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR

osobne ústne do zápisnice na ktoromkoľvek odbore inšpekčnej služby úradu inšpekčnej služby
sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR,

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru

Vecná príslušnosť úrad kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR
odbor kontroly prezídia Policajného zboru
útvary kontroly krajských riaditeľstiev Policajného zboru
prezídium Hasičského a záchranného zboru
krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru
úrad inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR

 

Kontakty

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR

Krížna 44, 821 08 Bratislava
Telefón 0961 0 55301
Fax 02 / 5564 1705

Generálny riaditeľ sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

plk. Ing. Ivan Ševčík
Telefón 0961 0 55301
Fax 02 / 55 641 705

adresa pre poštové zásielky

Pribinova 2 , 812 72 Bratislava