Dnes je 16. september 2014, Utorok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
Verejná správa
 
 

Sekcia verejnej správy MV SR

Pôsobnosť sekcie

 • Sekcia zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z postavenia ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu, veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, vyznačovanie, udržiavanie a správu štátnych hraníc, štátne symboly Slovenskej republiky, štátne občianstvo, matričné veci, povoľovanie verejných zbierok, veci zhromažďovania a združovania, pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, povoľovanie organizácií s medzinárodným prvkom, záujmových združení právnických osôb, združení obcí, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, priestupky, informačný systém sekcie, informačné systémy verejnej správy v riadiacej pôsobnosti sekcie, heraldický register, archívy, registratúry, živnostenské podnikanie, organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, organizačné zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, organizačné zabezpečenie volieb do orgánov územnej samosprávy, organizačné zabezpečenie referenda, organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu, vojnové hroby, evidenciu obyvateľov a správu rodných čísel, vydávanie certifikátov pri posudzovaní európskej iniciatívy občanov, plnenie úloh pri budovaní integrovaného informačného systému verejnej správy a plní úlohy na úseku mimosúdnych rehabilitácií.
 • Sekcia plní úlohy vyplývajúce ministerstvu z osobitných právnych predpisov, a to pri príprave a tvorbe organizácie miestnej štátnej správy a územnej samosprávy, hodnotí a zabezpečuje v spolupráci s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy (ďalej len „ústredný orgán štátnej správy“) činnosť obvodných úradov, vypracúva stratégiu plánovania personálneho zabezpečenia obvodných úradov, koordinuje systém finančného riadenia s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným obsahom upravujúcich pôsobnosť orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, riadi a kontroluje správu registratúry na obvodných úradoch vo vymedzenom rozsahu a koordinuje vzdelávanie zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy, koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný obcami a vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy.

Hlavné úlohy sekcie

Sekcia v rámci pôsobnosti ministerstva najmä :

 • vypracúva návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zabezpečuje odborné činnosti súvisiace s ich prerokúvaním a schvaľovaním
 • uskutočňuje výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy patriacich do pôsobnosti sekcie,
 • riadi a kontroluje výkon štátnej správy zverený do pôsobnosti obvodných úradov v odvetvovej pôsobnosti ministerstva na úsekoch štátnej správy patriacich do pôsobnosti sekcie,
 • koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy,
 • vypracúva koncepčné materiály týkajúce sa organizácie miestnej verejnej správy,
 • plní úlohy súvisiace s právnou agendou za odvetvia v pôsobnosti sekcie, vrátane zastupovania ministerstva pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní a usmerňuje v tejto oblasti obvodné úrady a zariadenia vo svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje a vykonáva rozborovú činnosť orgánov územnej samosprávy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy,
 • zabezpečuje zosúlaďovanie právnych predpisov s právom Európskej únie vo veciach patriacich do pôsobnosti sekcie,
 • vypracúva koncepcie rozvoja za riadené odvetvia štátnej správy, vrátane zapojenia do medzinárodnej deľby práce,
 • podieľa sa na vypracovaní koncepčných materiálov v oblasti rozpočtovej a finančnej politiky za odvetvia štátnej správy v pôsobnosti sekcie a navrhuje a rozpracúva priority zabezpečenia úloh v rámci určených finančných limitov,
 • vypracúva súhrnný návrh rozpočtu sekcie, podieľa sa na vypracovaní návrhu rozpočtu obvodných úradov, navrhuje rozpis rozpočtu a vyjadruje sa k zmenám jeho ukazovateľov pre obvodné úrady, zariadenia, občianske združenia, územnú samosprávu, právnické osoby a organizačné útvary v pôsobnosti sekcie,
 • vykonáva rozpis rozpočtu a zmeny jeho ukazovateľov pre organizačné útvary v pôsobnosti sekcie,
 • vyhodnocuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami činnosť obvodných úradov, navrhuje optimalizáciu počtu funkčných miest a efektívnosť finančného zabezpečenia,
 • podieľa sa na úprave katalógov pracovných činností pri výkone prác vo verejnom záujme,
 • určuje počet štátnozamestnaneckých miest v členení podľa funkcií a počet funkčných miest pri výkone prác vo verejnom záujme vrátane platových tried v obvodných úradoch a v zariadeniach,
 • koordinuje a podieľa sa na odbornej príprave zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy,
 • vypracúva koncepciu materiálneho a technického rozvoja archívnictva na Slovensku, navrhuje zabezpečovanie investičnej výstavby a rekonštrukciu objektov v užívaní archívov a vyjadruje sa k ich realizácii z hľadiska dodržania podmienok ustanovených všeobecne záväznými predpismi pre objekty slúžiace na uloženie dokumentov,
 • vypracúva, zabezpečuje a realizuje systémové opatrenia na inováciu registra obyvateľov Slovenskej republiky,
 • plní funkciu správcu a vecného gestora pre registre v riadiacej pôsobnosti sekcie: register obyvateľov, živnostenský register, register občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií, združení s potvrdenou činnosťou, register živnostenských združení, zoznam obcí, zoznam verejných zbierok, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register neinvestičných fondov, nadácií, evidencia združení obcí, register politických strán a politických hnutí, evidencia záujmových združení, register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, evidencia organizácií s medzinárodným prvkom, Heraldický register Slovenskej republiky (ďalej len „heraldický register“), Centrálna evidencia vojnových hrobov, Ústredná evidencia priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Manažment konania o priestupkoch,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov,
 • zabezpečuje úlohy pri realizácii informačného systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti sekcie podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje úlohy ministerstva pri rozvíjaní medzinárodných vzťahov, ako aj pri koordinácii cezhraničnej spolupráce územných celkov alebo orgánov a pri príprave a realizácii medzinárodných zmlúv v pôsobnosti sekcie, vrátane vybavovania náležitostí súvisiacich so zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov sekcie a  zamestnancov zariadení, zabezpečuje koordináciu zahraničnej pomoci v oblasti verejnej správy,
 • zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv a dohôd o spoločných štátnych hraniciach a úlohy v pôsobnosti ministerstva podľa zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v znení neskorších predpisov, koordinuje činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a organizácií na úseku správy štátnych hraníc,
 • plní úlohu vecného gestora na prípravu a vykonávanie medzinárodných dohôd uzatváraných Slovenskou republikou o štátnych hraniciach,
 • plní úlohu vecného gestora na prípravu a vykonávanie medzinárodných dohôd uzatváraných Slovenskou republikou o vojnových hroboch,
 • plní úlohu vecného gestora na prípravu a vykonávanie medzinárodných dohôd uzatváraných Slovenskou republikou o cezhraničnej spolupráci,
 • riadi personálnu prácu a mzdovú politiku v odbore svojej pôsobnosti,
 • zastupuje Slovenskú republiku za riadené odvetvia štátnej správy v konaní podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zodpovednosti za škodu“),
 • poskytuje odbornú pomoc územnej samospráve,
 • zabezpečuje organizačne voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľbu prezidenta Slovenskej republiky a ľudové hlasovanie o jeho odvolaní, voľby do orgánov územnej samosprávy, referendum a voľby do Európskeho parlamentu,
 • zabezpečuje úlohy Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Terminologickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj úlohy vyplývajúce z činnosti ďalších odborných komisií,
 • plní úlohy na úseku správy registratúry na ministerstve, útvaroch Policajného zboru a útvaroch Hasičského a záchranného zboru, vykonáva archívne prehliadky a kontrolu výkonu správy registratúry na útvaroch Policajného zboru a útvaroch Hasičského a záchranného zboru.

Koordináciu horeuvedených  úloh vykonáva sekcia vydávaním Vestníka vlády Slovenskej republiky, operatívnych pokynov pre obvodné úrady, organizovaním koordinačných porád s ministerstvami, porád s prednostami obvodných úradov a riaditeľmi štátnych archívov a internými predpismi. 

Sekcia plní ďalej tieto úlohy:
a) zabezpečuje úlohy vyplývajúce z funkcie ministra vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "minister") ako člena vlády Slovenskej republiky a z medzirezortných rokovaní; zabezpečuje úlohy súvisiace s rokovaniami poradných orgánov ministra,
b) zabezpečuje úlohy vyplývajúce z pôsobnosti ministra a ministerstva ako správneho orgánu v správnom konaní ).

Po kliknutí na odbor v ľavom menu sa zobrazí informácia o telefónnom a faxovom čísle na príslušný odbor, e-mail na sekretariát a hlavné úlohy odboru podľa schváleného organizačného poriadku SVS MV SR.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
organizačná štruktúra (173,8 kB) pdf