Dnes je 24. október 2014, Piatok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
Civilná ochrana a krízové riadenie
 
 

Sekcia krízového riadenia MV SR

 

Sekcia krízového riadenia ministerstva je odborným útvarom ministerstva pre integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu, krízové riadenie, civilné núdzové plánovanie, ochranu kritickej infraštruktúry, hospodársku mobilizáciu, správu materiálu civilnej ochrany a humanitárnu pomoc.

Sekcia krízového riadenia ministerstva sa člení na:

a)  organizačný odbor,

b)  odbor integrovaného záchranného systému,

c)  odbor civilnej ochrany a krízového plánovania.

Sekcia krízového riadenia ministerstva plní najmä úlohy

a)   na úseku organizačnom

1.   plní úlohu kancelárie riadenia projektov ministerstva (Project Management Office) na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany a úlohu programových kancelárií (Programme Office) prípadne projektových kancelárií (Project Office) pre programy (projekty) na úseku integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany a krízového riadenia,

2.  koordinuje a usmerňuje organizačné zložky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany ministerstva z pohľadu dosahovania strategických cieľov na úseku integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany a krízového riadenia, vykonáva analytické činnosti a poskytuje systémovú podporu pre organizačné zložky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany ministerstva,

3.   plní úlohy odvolacieho orgánu pri rozhodovaní o odvolaniach odborov civilnej ochrany a krízového riadenia obvodných úradov,

4.   pripravuje medzinárodné zmluvy na úseku integrovaného záchranného systému,  civilnej ochrany a krízového riadenia, najmä medzinárodné zmluvy o spolupráci pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,

5.   vypracováva návrh potreby finančných prostriedkov pre činnosť sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany ministerstva, sleduje, kontroluje a vyhodnocuje ich čerpanie a pripravuje podklady pre verejné obstarávanie tovarov,  služieb a prác pre činnosť integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany,  

6.   zabezpečuje úlohy vo vzťahu k poskytovaniu dotácií podľa osobitných predpisov,

 

b)   na úseku integrovaného záchranného systému

1.     koncepčne riadi, koordinuje a kontroluje plnenie úloh na úseku integrovaného záchranného systému, vypracováva v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky koncepciu organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému a ďalšie materiály strategického a koncepčného charakteru; pripravuje vecné návrhy právnych predpisov,  medzinárodných zmlúv, interných aktov riadenia na úseku integrovaného záchranného systému,

2.   zabezpečuje nepretržitú 24 hodinovú stálu službu na pracovisku na účely plnenia funkcie dohľadu nad činnosťou koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému, vyrozumievacieho a varovacieho centra Slovenskej republiky, celoštátneho riadiaceho a koordinačného centra pre poskytovanie a prijímanie medzinárodnej humanitárnej pomoci, národného kontaktného miesta pre príjem a odovzdávanie varovacích správ, informačných správ a správ so žiadosťou o pomoc z Monitorovacieho a informačného centra Európskej únie, národných kontaktných miest susedných a zmluvných štátov, medzinárodných organizácií a orgánov krízového riadenia Slovenskej republiky,

3.     v spolupráci so zložkami integrovaného záchranného systému koordinuje spracovávanie plánov poskytovania pomoci a inej dokumentácie integrovaného záchranného systému,

4.     analyzuje a vyhodnocuje mimoriadne udalosti v Slovenskej republike a v zahraničí a predkladá návrhy opatrení dotknutým subjektom,

5.    zabezpečuje vyrozumenie ústavných orgánov, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, obvodných úradov v sídle kraja a ďalších určených subjektov o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky,

6.    vykonáva analytickú činnosť v integrovanom záchrannom systéme, prijíma koncepčné a rozvojové opatrenia v prospech integrovaného záchranného systému, predkladá technickú špecifikáciu verejného obstarávania v oblasti podpory integrovaného záchranného systému  a navrhuje základné priority a vecnú náplň v tejto oblasti,

7.     ustanovuje základné technické a prevádzkové podmienky

7a.   systému na podporu riadenia a koordinácie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v spolupráci so základnými záchrannými zložkami,

7b.    informačného systému civilnej ochrany,

7c.    systému radiačného monitoringu civilnej ochrany,

7d.   geografického informačného systému civilnej ochrany vrátane zabezpečenia činnosti prislúchajúcej komunikačnej a informačnej infraštruktúry a schvaľuje predložené projekty na ich výstavbu,     

8.     zabezpečuje a vykonáva preventívno – výchovnú a edičnú činnosť, ako aj vzdelávanie zamestnancov, ktorí plnia úlohy na úseku integrovaného záchranného systému,

9.   koordinuje  a  spolupracuje pri realizácii projektov súvisiacich so systémami podpory riadenia a spracovania informácií integrovaného záchranného systému, varovacieho a vyrozumievacieho systému civilnej ochrany, radiačného monitoringu civilnej ochrany a geografického informačného systému civilnej ochrany, pričom spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnej štátnej správy, samosprávy a medzinárodnými organizáciami, zabezpečuje podklady pre uzatváranie zmluvných vzťahov na dodávku programového a aplikačného vybavenia a služieb,

 

c)   na úseku civilnej ochrany a krízového plánovania

1.   vypracováva v súčinnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy koncepciu bezpečnostného systému Slovenskej republiky, koncepciu organizácie a rozvoja civilnej ochrany a ďalšie materiály strategického a koncepčného charakteru,

2.     vypracováva a aktualizuje analýzu rizík Slovenskej republiky,

3.     koncepčne riadi, koordinuje a kontroluje výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany, koordinuje prípravu na civilnú ochranu,

4.     zabezpečuje rozvoj medzinárodnej spolupráce na úseku civilnej ochrany a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách civilnej ochrany,

5.     vypracováva analýzu územia Slovenskej republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, vedie prehľady zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, analyzuje tieto riziká a navrhuje opatrenia na odstránenie ich príčin a v rámci toho najmä

     5a.   pripravuje návrhy na vyhlásenie a odvolávanie mimoriadnej situácie, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja, navrhuje  opatrenia na riešenie krízových situácií vrátane opatrení na odstránenie alebo zmiernenia ich následkov,

     5b.   určuje stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany,

     5c.   spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi, obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami a verejnoprospešnými inštitúciami s humanitárnym poslaním pri plnení úloh civilnej ochrany i v prípadoch vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie,

     5d.   navrhuje opatrenia na zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov pri ohrození  chemickými, biologickými, rádioaktívnymi a jadrovými látkami v prípade ich použitia v čase vojny, vojnového stavu alebo v prípade teroristického útoku,

     5e.   ustanovuje podrobnosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok, evakuácie, záchranných prác, organizovania jednotiek civilnej ochrany, hospodárenia s materiálom civilnej ochrany, technických a prevádzkových podmienok informačného systému a prípravy na civilnú ochranu,

6.     organizuje, koordinuje a riadi prípravu obyvateľstva a orgánov štátnej správy a samosprávy na civilnú ochranu, zabezpečuje a vykonáva preventívno-výchovnú a edičnú činnosť, ako aj vzdelávanie zamestnancov, ktorí plnia úlohy civilnej ochrany, zabezpečuje vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť v civilnej ochrane; organizuje a riadi prípravu orgánov štátnej správy a samosprávy v krízových situáciách formou zdokonaľovacích (účelových) kurzov a školení,

7.     zabezpečuje činnosť ústredného krízového štábu ministerstva a koordinuje v rozsahu určenom vládou činnosť orgánov krízového riadenia pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní a v rámci toho najmä

     7a.   organizuje odbornú prípravu ústredného krízového štábu, koordinuje prípravu krízových štábov ministerstiev a obvodných úradov v sídle kraja pri príprave na krízové situácie, koordinuje precvičenie rozhodujúcich prvkov krízového riadenia Slovenskej republiky v rámci cvičení krízového manažmentu Severoatlantickej aliancie,  Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií,

     7b.   metodicky riadi a zabezpečuje činnosti na úseku krízového riadenia na útvaroch ministerstva a plní úlohy vyplývajúce ministrovi z členstva v Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky, vypracováva dokumentáciu ministerstva na obdobie krízovej situácie,

8.   zabezpečuje činnosť sekretariátu výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie, riadi, koordinuje a kontroluje úlohy v oblasti civilného núdzového plánovania a ochrany kritickej infraštruktúry, zabezpečuje tvorbu dokumentov a materiálov za oblasť civilného núdzového plánovania a ochrany kritickej infraštruktúry predkladaných na rokovania vlády Slovenskej republiky, zastupuje ministerstvo a gestoruje oblasť spolupráce s výborom pre civilné núdzové plánovanie (CEPC/NATO),

9.   vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie za ministerstvo, metodicky usmerňuje orgány miestnej štátnej správy  na úseku krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, vypracováva krízový plán  hospodárskej mobilizácie ministerstva a koordinuje vypracovávanie krízových plánov hospodárskej mobilizácie subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva, sústreďuje informácie z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie za ministerstvo a plní úlohu komoditného centra majetku hospodárskej mobilizácie,

10.  riadi po odbornej stránke, koordinuje, usmerňuje a zabezpečuje činnosti v oblasti správy materiálu civilnej ochrany a humanitného materiálu v pôsobnosti organizácií ministerstva, koncepčne rieši zabezpečenie obyvateľstva Slovenskej republiky prostriedkami individuálnej ochrany a vypracováva koncepciu materiálno-technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potreby územia, zabezpečuje vedecko-výskumnú a vývojovú činnosť v oblasti materiálu civilnej ochrany, riadi po odbornej stránke, usmerňuje a kontroluje činnosti spojené so zabezpečovaním úloh hospodárenia s materiálom civilnej ochrany vo Vzdelávacom a technickom ústave krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča a v rámci toho najmä

     10a.    predkladá technickú špecifikáciu verejného obstarávania pre komodity v komoditnej skupine materiál civilnej ochrany podľa osobitného predpisu a materiálu humanitárneho charakteru, navrhuje základné   priority a vecnú náplň v oblasti materiálno-technického zabezpečenia realizovaného formou centrálneho obstarávania sekciou ekonomiky ministerstva,

     10b.     plní koordinačné úlohy v oblasti plánovania, prípravy a realizácie humanitárnej  pomoci, pripravuje návrhy na poskytovanie a prijímanie humanitárnej pomoci na celoštátnej úrovni, vykonáva špecifikáciu materiálu humanitárneho charakteru, jeho evidenciu, hospodári s ním a rozhoduje o jeho použití, organizuje opatrenia súvisiace s poskytovaním a prijímaním humanitárnej pomoci na národnej i medzinárodnej úrovni a za týmto účelom spolupracuje s Odborom pre humanitárne záležitosti Organizácie spojených národov – Ženeva (OCHA/OSN), Euroatlantickým centrom pre koordinovanie reakcie na katastrofy (EADRCC/NATO) a Monitorovacím a informačným centrom Európskej únie (MIC/EU),

     10c.    pripravuje legislatívne opatrenia pre realizáciu záväzkov Slovenskej republiky v oblasti poskytovania a prijímania humanitárnej pomoci, ktoré vyplývajú z jej členstva v relevantných medzinárodných organizáciách a z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Generálnej riaditeľke sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra SR je podriadený riaditeľ:

a) Ústredného skladu ministerstva v Topoľčiankach, 

b) Vzdelávacieho a technického ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča.