Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Informácie a formuláre

Náplň činností odboru  |  Informácie a formuláre  |  Úradná tabuľa odboru

VYDÁVANIE VÝPISOV A ODPISOV Z REGISTRATÚRY ÚRADU

Registratúrne stredisko úradu umožňuje v súlade s platným Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom pre automatizovaný systém správy registratúry Okresného úradu Košice - okolie a v súlade s usmernením MV SR č. SVS-204-2004/00445 z 2. júna 2004 oprávneným fyzickým a právnickým osobám nazeranie, vypožičiavanie, ako aj vydávanie výpisov a odpisov zo spisov v úradnej úschove (registratúry úradu).

Fyzické osoby - občania môžu, na základe písomnej žiadosti, požiadať Okresný úrad Košice - okolie o:

       Nahliadnutie do spisov

       Vydanie výpisu alebo odpisu (fotokópie)

       Vydanie zápočtu odpracovaných rokov

       Vydanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia

Písomná žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje požadovaného registratúrneho záznamu, na základe ktorých je možné ho vyhľadať; takými údajmi sú najmä – číslo spisu, vec, dátum vydania, adresát a názov úradu, ktorý registratúrny záznam vydal.

Písomné žiadosti je možné zasielať elektronicky na mailovú adresu oo.ks@minv.sk alebo poštou na adresu:

Okresný úrad Košice - okolie
organizačný odbor
Hroncova 13
041 70 Košice

Vydávanie výpisov a odpisov je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov (PDF, 458 kB) v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Súčasťou spravovanej registratúry úradu je aj mzdová a personálna agenda bývalých zamestnancov právnych predchodcov terajšieho okresného úradu. Týmto bývalým zamestnancom okresný úrad vydáva zápočet odpracovaných rokov a evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia.

Vyhotovovanie odpisov (fotokópií), výpisov a písomných informácií sa uskutočňuje v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Košice - okolie zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov (§16 ods. 2 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Zoznam organizácií, ktorých registratúra je v správe Okresného úradu Košice - okolie:

       Obvodný úrad miestnej štátnej správy Bidovce (1991 – 1996)

       Obvodný úrad miestnej štátnej správy Moldava nad Bodvou (1991 – 1996)

       Obvodný úrad miestnej štátnej správy Košice – vidiek (1991 – 1996)

       Okresný úrad Košice – vidiek (1991 – 1996)

       Obvodný úrad Košice – okolie (1996 – 2003)

       Okresný úrad Košice – okolie (2003 – 2013)

       Školská správa Košice III. (1991 – 1996)

       Správa katastra Košice – okolie (2003 – 2013)

       Lesný úrad Košice (pre obce okresu Košice - okolie 2003 – 2013)

       Pozemkový úrad Košice (pre obce okresu Košice - okolie 2003 – 2013)

       vrátane registratúry súčasného Okresného úradu Košice – okolie.

Vydanie potvrdenia o odpracovanej dobe (RTF, 35 kB) (RTF, 35 kB)

Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia (RTF, 30 kB) (RTF, 30 kB)

Vydanie registratúrneho záznamu (RTF, 31 kB) (RTF, 31 kB)