Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Služby pre verejnosť

Organizačné opatrenia Štátneho archívu v Trnave na minimalizáciu dôsledkov ochorenia COVID-19

 1. Štúdium bude umožnené v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 hod., s vyhradenou prestávkou od 11.00 do 12.00 hod. na vetranie a priebežnú dezinfekciu priestorov bádateľne. Počas prestávky je potrebné opustiť priestory archívu.
 2. Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, ktorý musia následne schváliť pracovníci badateľne. Objednanie je možné výhradne e-mailom alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronického informačného systému (v podmienkach štátnych archívov ISEA). Ak sa objednaný bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú dobu, má o zrušení rezervácie vopred informovať pracovníka bádateľne archívu (minimálne s 24-hodinovým predstihom). Z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebné vopred oznámiť úmysel využívania techniky v bádateľni (počítača alebo čítačky mikrofilmov).
 3. Vzhľadom na možné riziko nákazy je bádateľ povinný zvážiť svoju bádateľskú návštevu v archíve ešte pred objednaním sa na štúdium. Treba zobrať do úvahy fakt, že štúdium môže trvať i niekoľko hodín v priestore, kde sa nachádza viac cudzích osôb vrátane obsluhy.
 4. Počet bádateľov v bádateľni archívu sa obmedzuje na štyroch, aby bolo možné dodržiavať odstupy medzi bádateľmi v zmysle opatrení (okrem členov spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti minimálne 2 m. Za rozmiestnenie bádateľov v bádateľni archívu zodpovedá pracovník bádateľne.
 5. Maximálny denný počet žiadaniek na predloženie archívnych dokumentov nesmie presiahnuť obmedzenú kapacitu bádateľne archívu v súlade s bodom 4. V súlade s bádateľským poriadkom archívu je možné predložiť v jeden deň najviac päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov, kotúčov mikrofilmu) alebo päť jednotlivín (listiny, mapy, plány, audiovizuálne archívne dokumenty) alebo päť inventárnych jednotiek v rozsahu maximálne päť škatúľ.
 6.  Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – rúško a rukavice, a to po celú dobu štúdia.
 7. Bádateľ bude pracovníkmi bádateľne archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených so štúdiom.
 8. Bádateľ si odloží vrchný odev a batožinu na vyhradené miesto (do uzamykateľnej skrinky).
 9. Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (pero, ceruzy).
 10. V priestoroch bádateľne je dovolené využívať len tie odkladacie plochy, sedieť alebo inak využívať priestory na štúdium, ktoré určia pracovníci bádateľne.
 11. V prípade platenia poplatkov sa odporúča bádateľom realizovať platbu elektronicky alebo mať pripravenú presnú sumu poplatku, z dôvodu eliminácie kontaktu s bankovkami a mincami.
 12. Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi obsluhujúceho personálu bádateľne archívu.
 13. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.
 14. Archív zabezpečí zvýšenú hygienu priestorov ‒ vo zvýšenej miere udržiavanie čistoty celého priestoru bádateľne archívu a priestorov na manipuláciu s dokumentmi a ich pravidelnú dezinfekciu (najmä zábradlia na schodiskách, kľučiek, výpožičného pultu, rukovätí transportných vozíkov a odkladacích plôch, WC priestorov). 
 15. Archív zabezpečí pri východe z bádateľne zberný kôš na použité rukavice a iný ochranný materiál.
 16. Zamestnanci archívu musia dodržiavať všetky nariadenia týkajúce sa dodržiavania ochranných pracovných pomôcok a hygienických opatrení (pokiaľ bude zabezpečený ich dostatočný počet) a pokyny vedúceho zamestnanca k zamedzeniu šírenia sa infekcie: používať ochranné pomôcky, predovšetkým rukavice a rúška, dôkladne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, nedotýkať sa rukami ani ochrannými rukavicami tváre, očí, úst a pod., dodržiavať osobnú hygienu.

 

Opatrenia pri manipulácii archívnymi dokumentmi a knihami

 1. Z dôvodu rôznej vitality vírusov na materiáloch budú  vrátené archívne dokumenty, archívne pomôcky a knihy umiestnené do vyhradenej karanténnej miestnosti, kde budú uskladnené po dobu 4 až 5 dní. Počas tejto doby nebudú dokumenty prístupné na štúdium.
 2. Zamestnanci archívu by mali postupovať tak, aby pri premiestňovaní archívnych dokumentov, archívnych pomôcok a kníh do karantény nosili všetky ochranné pracovné pomôcky a dodržiavali všetky vydané nariadenia (nosili jednorazové rukavice a okamžite ich po odnesení odstránili).
 3. Po uplynutí stanoveného obdobia budú archívne dokumenty, archívne pomôcky a knihy uložené do depotov.
 4. Je potrebné pravidelne dezinfikovať manipulačné vozíky a manipulačný priestor.
 5. Listovanie v archívnych pomôckach a knihách príručnej knižnice archívu sa odporúča obmedziť na minimum, každá takto použitá pomôcka alebo kniha musí byť odložená na vyhradené miesto do karantény.

Toto usmernenie platí od 25. mája 2020 do odvolania mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

 

Služby pre verejnosť:

 • Poskytovanie informácií
 • Príjem žiadostí o kópie dokladov
 • Štúdium dokumentov
 • Konzultácie

Podateľňa:

   Pondelok            8:00 – 15:30 hod.

   Utorok                8:00 – 15:30 hod.

   Streda                8:00 – 15:30 hod.

   Štvrtok               8:00 – 15:30 hod.

   Piatok                nestránkový deň

Bádateľňa:

   Pondelok            8:00 – 15:00 hod.

   Utorok                8:00 – 15:00 hod.

   Streda                8:00 – 15:00 hod.

   Štvrtok               8:00 – 15:00 hod.

   Piatok                nestránkový deň

Prestávka 11:00 - 12:00 hod.

Kontaktné tel. č.:
033/551 11 80
033/551 15 03

e-mail: archiv.tt@minv.sk

 

[Späť]