Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Služby Železničnej polície


Poriadková služba

 • Zabezpečuje ochranu železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosť osôb a ich majetku vo vlakoch a na staniciach,
 • preventívne pôsobí v železničných staniciach a vo vlakoch osobnej prepravy s dôrazom na zamedzenie okrádania cestujúcich,
 • vykonáva skrátené vyšetrovanie trestných činov a objasňuje priestupky,
 • šetrí železničné dopravné nehody v súčinnosti s príslušnými odbornými pracoviskami Železníc Slovenskej republiky a ostatnými spoločnosťami v železničnej doprave.

Operatívna služba

 • Plní úlohy pri ochrane osôb a ich majetku na staniciach a vo vlakoch vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy,
 • v spolupráci s ostatnými službami Železničnej polície odhaľuje, objasňuje a dokumentuje násilnú, mravnostnú, majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť páchanú v obvode železničných dráh a zisťuje páchateľov,
 • podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy,
 • pátra po osobách, veciach, výbušninách, omamných a psychotropných látkach.

Služba ochrany objektov zabezpečuje

 • ochranu objektov Železničnej polície poplachovým systémom s hlásením narušenia,
 • ochranu rokovacích miestností proti odpočúvaniu,
 • použitie prostriedkov nástrahovej a zabezpečovacej techniky pre vytypované objekty a priestory a nasadenie týchto prostriedkov pri operatívno-pátracej činnosti,
 • ochranu iných objektov súvisiacich so železničnou dopravou, ktoré určí minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Služba kynológie

 • pátra po páchateľoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti,
 • odhaľuje prípady súvisiace s omamnými látkami a nelegálnym dovozom tabakových výrobkov,
 • preveruje oznámenia o umiestnení nástražného výbušného systému,
 • plní úlohy na úseku verejného poriadku, bezpečnosti a ochrane majetku v objektoch a zariadeniach v obvode železničných dráh.