Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2018, Štvrtok
 

Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti

Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti (DOCX, 23 kB) (ďalej len „smernice“) predstavujú medzinárodný kódex etických zásad, smerovaných vládam, aby odporučili ich dodržiavanie nadnárodným spoločnostiam v rámci svojej územnej pôsobnosti i smerom k zahraničiu. Výnimočnosť smerníc spočíva v tom, že sú jediným medzinárodným kódexom, ktorý sa vlády zaviazali podporovať v záujme presadzovania štandardov zodpovednosti, morálky, kultúry a integrity nadnárodných spoločností v systéme medzinárodných obchodných vzťahov.

Smernice slúžia ako referenčný rámec poskytujúci zásady, normy a  odporúčania  na zodpovedné podnikanie, v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodne uznávanými štandardmi. Sú navrhnuté tak, aby umožňovali určitú flexibilitu pri zavádzaní protikorupčných programov a zásad, najmä vzhľadom na veľkosť firmy, odlišnosti jednotlivých odvetví, štátov a kultúr.

Štáty,ktoré pristúpili k smerniciam, sa zaviazali podporovať ich implementáciu v  súlade s Rozhodnutím Rady o Smerniciach OECD pre nadnárodné spoločnosti z 27. júna 2000. Smernice, napriek názvu viažucemu sa na nadnárodné spoločnosti, reflektujú potreby všetkých spoločností nadnárodných i domácich a podporujú aj malé  a stredne veľké podniky, aby sa v maximálnej miere riadili ich zásadami. Smernice sú však právne nezáväzné, v prípade ich porušenia nie je možné spoločnosti sankcionovať alebo žiadať kompenzácie.

Smernice formou dobrovoľných princípov, odporúčaní a zásad dobrej praxe pre zodpovedné podnikanie sa dotýkajú mnohých oblastí pôsobenia spoločností, akými sú transparentnosť, zamestnanecké vzťahy, boj proti korupcii, konkurenčný boj a iné.  Štáty,ktoré pristúpili k smerniciam sa zaviazali zriadiť národné kontaktné miesta, ako fórum pre diskusie, podporu účinnosti a presadzovanie koncepčného zámeru smerníc pri riešení sporov nadnárodných spoločností.

Slovenská republika zriadila Národné kontaktné miesto pre Smernice pre nadnárodné spoločnosti (ďalej len „Národné kontaktné miesto“) pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Rozhodnutím č. 3/2016 ministra hospodárstva Slovenskej republiky z 18. januára 2016 (PDF, 417 kB). Národné kontaktné miesto bolo zriadené na dobu určitú do 31. decembra 2023. Legitimitu Národného kontaktného miesta upravuje Štatút Národného kontaktného miesta pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti (PDF, 1 MB). Priebeh rokovania určuje Rokovací poriadok Národného kontaktného miesta pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti. (PDF, 2 MB)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v nadväznosti na implikácie preventívneho pôsobenia a uplatňovania kapitoly VII. Smerníc, zameranej na „Boj proti podplácaniu, žiadaniu úplatkov a vydieraniu“,požiadalo o členstvo v Národnom kontaktnom  mieste. Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 7/2017 z 10. apríla 2017 (PDF, 579 kB) bol schválený  Dodatok č. 1 k Štatútu Národného kontaktného miesta pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti a  Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Národného kontaktného miesta pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti (PDF, 718 kB). Týmto aktom sa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky stalo platným členom Národného kontaktného miesta.

V súvislosti s rozširovaním členstva v Národnom kontaktnom mieste Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 11/2017 z 27. júna 2017 (PDF, 497 kB)bol schválený  Dodatok č. 2 k Štatútu Národného kontaktného miesta pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti.

Úplné znenie Štatútu Národného kontaktného miesta pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti (PDF, 2 MB) ako aj ďalšie informácie o Národnom kontaktnom mieste sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.[1]

Dňa 23. októbra 2017 sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnil odborný seminár Národného kontaktného miesta k smerniciam, za účasti zahraničných expertov z národných kontaktných miest a zástupcov OECD, s cieľom šírenia povedomia a propagácie smerníc v rámci štátnej správy a v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky. Informácie  o odbornom seminári Národného kontaktného miesta k smerniciam spolu s prezentáciami sú zverejnené na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky[2].


 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]