Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2015, Sobota
Sekcie MV SR
Sekcie MV SR
 

Všeobecne o programe

Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov na roky 2007-2013 bol vytvorený s cieľom posilniť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti EÚ. V rámci tohto programu boli vytvorené nové finančné nástroje a to konkrétne:

Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov má predovšetkým napomáhať členským štátom pri vykonávaní spoločnej azylovej a prisťahovaleckej politiky EÚ v súlade s hlavou IV. Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a to konkrétne pri

  • integrovanom riadení vonkajších hraníc Európskej únie,
  • činnostiach vykonávaných pri prijímaní utečencov a presídlencov,
  • integrovanom riadení návratov zo strany členských štátov,
  • sa integrácie príslušníkov tretích krajín do spoločností členských štátov.

Na zabezpečenie efektívnej a koordinovanej implementácie fondov bol vytvorený spoločný systém riadenia a kontroly pre všetky štyri fondy programu a následne pripravené materiály stručne opisujúce predbežný systém riadenia a kontroly a návrh na určenie kompetentných orgánov (Zodpovedný orgán, Certifikačný orgán a Orgán auditu). Materiály boli schválené vládou SR a tým sa vytvoril základ pre tvorbu systému pre úspešnú implementáciu všetkých štyroch fondov programu v podmienkach SR. Uznesením vlády SR č. 784 z 19. septembra 2007 boli schválené kompetentné orgány pre Fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a uznesením vlády SR č. 537 z 20. júna 2007 pre Fond pre vonkajšie hranice, Európsky fond pre utečencov a Európsky fond pre návrat. Na základe týchto uznesení vlády bolo za zodpovedný a certifikačný orgán určené Ministerstvo vnútra SR a za orgán auditu Ministerstvo financií SR.

 
 
 
 
[Copyright]