Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Som veľký, ale ešte nie dospelý

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Ciele projektu - história projektu

Zámer : Rozvoj právneho vedomia stredoškolskej mládeže s dôrazom na trestnú zodpovednosť ako možný následok vlastného protiprávneho konania.

Ciele :

 • osvojenie si základných ustanovení Trestného zákona Trestného poriadku vo vzťahu k spáchaniu trestného činu a následnej trestnej zodpovednosti
 • poukazovanie na problematiku drog a drogovej trestnej činnosti stredoškolskej mládeže
 • poukázanie na možné následky trestného stíhania a právoplatného odsúdenia v každodennom živote
 • eliminácia kritických situácií z hľadiska možnosti stať sa obeťou trestného činu (poškodeným)
 • osvojenie si vnútorných zábran (etických, morálnych, spoločenských, ...) s prihliadnutím na možné následky svojho protiprávneho konania
 • znižovanie počtu potencionálnych páchateľov trestnej činnosti z kategórie stredoškolskej mládeže

História projektu

Projekt sa začal realizovať v školskom roku 2004/2005, na podnet Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. V tom čase kriminalita mládeže ako celku vykazovala stúpajúcu tendenciu, drogová kriminalita mala extrémny nárast.
Projekt bol zameraný na stredoškolskú mládež, nakoľko tejto vekovej kategórii nebol venovaný žiaden preventívny projekt. Na začiatku projektu bolo listom oslovených viacero stredných škôl v Banskej Bystrici, školy však neprejavili dostatočný záujem. Spolupráca začala so štyrmi strednými školami: Gymnázium Mládežnícka, Združená stredná škola, SPŠ J. Murgaša a SOU stavebné Kremnička. V školskom roku 2005/2006 spolupráca s uvedenými strednými školami pokračovala. V školskom roku 2006/2007 bola spolupráca rozšírená o SOU elektrotechnické a SOU pôšt a telekomunikácií, ako aj o Domov mládeže Havranské.

Subjekty projektu

 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
 • Centrum prevencie drogových závislostí Banská Bystrica
 • Kriminalisticko – expertízny ústav Slovenská Ľupča

Objekty projektu

 • vybrané stredné školy : Gymnázium Mládežnícka, SPŠ J. Murgaša, Stredná združená škola služieb, SOU elektrotechnické, SOU pôšt a telekomunikácii, SOU stavebné
 • triedni učitelia
 • výchovní poradcovia

Priebeh projektu

 1. Spracovanie analýzy trestnej činnosti páchanej mládežou a na mládeži z hľadiska jednotlivých druhov trestnej činnosti, z hľadiska veku páchateľov a obetí trestnej činnosti z hľadiska spôsobu spáchania trestných činov.
 2. Vypracovanie dotazníkov pre pedagogických pracovníkov – obsahové zameranie (správanie žiakov počas hodín a cez prestávky, indície o páchaní trestnej činnosti a konkretizácia jednotlivých druhov TČ, rozšírenie rasovo motivovanej trestnej činnosti a jej konkrétne prejavy, ...). Pôjde o anonymné dotazníky, ktoré by mali vyplniť učitelia príslušnej strednej školy, po zapojení sa do projektu, pred vykonaním konkrétnych besied.
 3. Vypracovanie dotazníkov pre žiakov jednotlivých tried strednej školy (obsahové zameranie – napr. negatívne javy v tvojom okolí, kontakt s návykovými látkami, postoj k porušeniu predpisov, osobná skúsenosť so spáchaním trestného činu, resp. skúsenosť s trestným činom ako obeť, ...).
 4. Na základe získaných výsledkov pripraviť obsahové zameranie besied a praktických zamestnaní ako napr. :
  • majetková trestná činnosť (krádeže, krádeže vlámaním, krádeže na školách a v domácnosti)
  • násilná trestná činnosť (lúpeže, hrozba násilia, vydieranie v čase školského vyučovania ako i v rámci trávenia voľného času)
  • spáchanie trestného činu a následky uvedeného konania (kedy sa dopúšťame trestného činu, nedbanlivosť a úmysel, trestný a iný následok porušenia zákona)
  • kritické situácie, kedy môže dôjsť k spáchaniu trestného činu :
   • školské prestávky (krádeže, lúpeže, ublíženie na zdraví)
   • dopravné nehody (vplyv alkoholu, jazda bez VP, iné porušenia predpisov cestnej premávky, cesta na diskotéky a iné kultúrno-spoločenské podujatia
   • diskotéky, iné kultúrno-spoločenské podujatia a domáce oslavy z hľadiska užívania návykových látok
   • zaobstaranie finančných prostriedkov nelegálnou cestou
  • drogy a drogová trestná činnosť stredoškolskej mládeže
  • iné druhy trestnej činnosti, resp. aktivít mládeže, podľa výsledkov z dotazníkov (podľa záujmu žiakov, pedagogických pracovníkov)

Po realizácii besied pripraviť praktické zamestnanie:

 • riešenie vybraných situácií, za spolupráce psychológa, pedagóga, odborníka z prejednávanej oblasti, príslušníka PZ napríklad :
  • pomoc pri krádeži
  • ponúknutie návykových látok
  • kontakt s omamnými , psychotropnými látkami a podobne
  • situácie v doprave (vodič nemá vodičský preukaz, vodič požil návykové látky)
  • možnosť získania nelegálnych finančných príjmov

Všetky besedy, aktivity zabezpečovať v spolupráci s odborníkmi špecializujúcimi sa na problematiku, ktorá bude témou stretnutia.

Osnova

5.1 Drogová trestná činnosť 
5.2 Spáchanie trestného činu a následky uvedeného konania 
5.3 Majetková a násilná trestná činnosť
 
Záver

Projekt má dobrú odozvu u študentov, ako aj pedagogických pracovníkov. Na základe pozitívnych reakcií sme zistili, že obsah a témy prednášok boli zvolené správne a práve tieto študentov najviac zaujímajú. Najlepší ohlas u študentov mala téme drogy a primárna prevencia drogových závislostí. Na základe týchto poznatkov chceme v školskom roku 2007/2008 na tému drogovej problematiky využiť bohaté skúsenosti pracovníkov kriminalisticko-expertíznych pracovníkov.

Uvedený projekt plánujeme realizovať aj v školskom roku 2007/2008. Na jeho realizácii sa naďalej budú podieľať hlavne starší referenti špecialisti oddelenia organizácie a prevencie vnútorného odboru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.