Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Hasiči a záchranári / Požiarna prevencia / Štátny požiarny dozor / Výsledky štátneho požiarneho dozoru

Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2011

Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2011

Informácia

o výsledkoch plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie

za rok 2011

 

Odbor požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „prezídium zboru“) spracoval informáciu na základe podkladov, ktoré predložili jednotlivé krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zboru“).

 Správa informuje o plnení úloh okresnými riaditeľstvami zboru a krajskými riaditeľstvami zboru na úseku požiarnej prevencie za rok 2011.

 

Výkon kontrolnej činnosti v rámci štátneho požiarneho dozoru (ďalej len „ŠPD“) v roku 2011, realizovalo podľa údajov zaslaných krajskými riaditeľstvami zboru,  celkom 215 príslušníkov zaradených na oddeleniach požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev zboru, čo je o 4 príslušníkov zaradených na týchto oddeleniach menej.

 

 

Prehľad o výsledkoch kontrolnej činnosti okresných riaditeľstiev zboru v rámci ŠPD za rok 2011

Kraj

Počet vykonaných kontrol

Počet

nedostatkov

Komplexné

Tematické

Následné

Spolu

BA

370

101

428

899

16 926

TT

306

107

357

770

6 998

TN

457

193

543

1 193

7 682

NR

335

226

440

1 001

4 834

ZA

579

127

537

1 243

9 404

BB

513

333

773

1 619

7 281

PO

538

281

824

1 643

9 808

KE

649

166

589

1 404

23 239

Spolu

3 747

1 534

4 491

9 772

86 172

Rok 2010

3 792

1 858

4 392

10 042

82 125

Rozdiel

medzi

r. 2011

a 2010 

- 45

- 324

+ 99

- 270

+ 4 047

 

Oproti minulému roku došlo k celkovému poklesu vykonaných protipožiarnych kontrol (ďalej len „PPK“) o 2,7 %.

 

K najviac sa vyskytujúcim nedostatkom z hľadiska organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi patria, tak ako aj v predchádzajúcich obdobiach, najmä:

·         nedôsledné spracovanie, vedenie, aktualizácia a schvaľovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,

·         nedostatky týkajúce sa školenia zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov,

·         nedostatky týkajúce sa odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok,

·          nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v stanovených lehotách.

           

 Najviac zisťovanými technickými nedostatkami pri vykonávaní protipožiarnych kontrol sú nedostatky, ktoré súvisia:

·         s požiarnymi zariadeniami a prostriedkami ochrany pred požiarmi

·         s elektrickými zariadeniami a bleskozvodmi

·         so stavebným riešením objektov z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti

·         so skladovaním a  manipuláciou s  horľavými pevnými, kvapalnými a plynnými látkami

  

 V hodnotenom období okresné riaditeľstvá zboru uložili v rámci finančných postihov z titulu neplnenia povinností a porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi spolu 1 121 postihov v celkovej sume 293 594 €, čo je vzrast o 10,61% oproti roku 2010

  

   

Prehľad o sankciách uložených právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom podľa krajov

Kraj

rok

Pokuty podľa § 59 zákona

Vylúčenie

veci z

používania

Zastavenie

prevádzky

Počet

Suma

 ( € ) 

Priemer

€ / pokuta

BA

2011

49

40 890

834,49

2

0

2010

37

36 581

988,68

2

0

TT

2011

47

23 950

509,57

15

0

2010

52

41 917

806,10

21

0

TN

2011

62

51 755

834,76

15

3

2010

59

42 958

728,10

11

1

NR

2011

22

23 650

1075,00

6

1

2010

17

21 230

1 248,82

5

2

ZA

2011

44

26 100

593,18

14

1

2010

43

21 450

498,84

14

1

BB

2011

37

38 950

1052,70

9

0

2010

22

21 700

986,36

9

0

PO

2011

57

35 864

629,19

9

0

2010

40

23 610

590,25

6

2

KE

2011

61

34 020

557,70

10

4

2010

68

38 850

571,32

11

6

Spolu

2011

379

275 179

726,07

80

9

2010

338

248 296

734,60

79

12

Rozdiel

medzi

r. 2011

      a 2010

+ 41

+26 883

- 8,53

+ 1

- 3

 

V oblasti uloženia pokút za priestupky fyzickým osobám došlo v porovnaní s rokom 2010 k vyššiemu počtu uložených finančných opatrení o 162 pokút a celková výška uložených pokút bola taktiež vyššia, až o 4 225 . Z údajov vyplýva, že príslušníci okresných riaditeľstiev zboru riešia porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v prvom rade blokovým vyriešením priestupku (nárast počtu + 120, aj finančnej sumy + 2 641 €).

 

Prehľad o počte a výške uložených pokút za priestupky fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi podľa krajov

Kraj

rok

Pokuty

 blokovým

 konaním

Pokuty

rozkazným

 konaním

Pokuty

ústnym

prejednávaním

 priestupku

Počet

spolu

 

 

Suma

spolu

( € )

Počet

Suma

( € )

Počet

Suma

( € )

Počet

Suma

( € )

BA

2011

20

540

4

150

1

0

25

690

2010

29

734

0

0

3

60

32

794

TT

2011

33

480

9

455

7

485

49

1 420

2010

31

525

4

50

3

25

38

600

TN

2011

66

2 711

0

0

1

0

67

2 711

2010

43

1 606

4

254

0

0

47

1 860

NR

2011

25

1 306

0

0

0

0

25

1 306

2010

39

1 281

1

100

2

250

42

1 631

ZA

2011

117

2 658

11

640

10

499

138

3 797

2010

113

3 003

12

565

4

152

129

3 720

BB

2011

89

2 026

2

149

16

650

107

2 825

2010

64

982

2

150

8

170

74

 1 302

PO

2011

78

975

33

650

11

105

122

1 730

2010

63

675

18

285

4

290

85

1 250

KE

2011

180

2 539

11

470

18

927

209

3 936

2010

106

1 788

10

220

17

995

133

3 003

Spolu

2011

608

13 235

70

2 514

64

2 666

742

18 415

2010

488

10 594

51

1 624

41

1 942

580

14 160

Rozdiel

medzi

r. 2011

   a 2010

+ 120

+ 2641

+ 19

+ 890

+23

+ 724

+ 162

+ 4225

 

Počet pokút blokovým konaním, rozkazným konaním a ústnym prejednávaním priestupku vzrástol o 22 % a celková suma za priestupky bola o 26,1 % vyššia ako v tom istom období minulého roku.

 

Pri riešení otázok a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania vydali okresné riaditeľstvá zboru a krajské riaditeľstvá zboru v hodnotenom období celkom  24 275 písomných stanovísk (ďalej len „stanovisko“) vo všetkých stupňoch stavebného konania.

 

 

 

Prehľad o počte všetkých stanovísk k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb podľa krajov

Kraj

Územné a stavebné konanie

Kolaudačné konanie

Počet stanovísk

Počet nedostat-kov

Počet stanovísk

Počet nedostat-kov

Súhlas

Nesúhlas

Spolu

Súhlas

Nesúhlas

Spolu

BA

  2 428

  475

 2 903

  1 249

 1 600

 194

  1 794

   465

TT

  1 430

  182

 1 612

    487

   629

 207

    836

        921

TN

  1 490

  188

 1 678

    491

   818

 175

    993

       1019

NR

  1 512

  173

 1 685

    808

   872

 101

    973

    308

ZA

  1 695

  212

 1 907

    634

   997

 168

  1165

    705

BB

  1 415

  280

 1 695

 1 036

   1012

 210

  1222

    903

PO

  1 959

  372

 2 331

 1 214

   966

 173

  1139

    660

KE

  1 229

  347

 1 576

 2 548

   633

  133

    766

  1 161

Spolu

13 158

2 229

15387

  8 467

 7 527

1 361

  8888

  6 142

 Rok 2010

 14773

2 460

17233

  9 389

 7 604

1 331

  8935

  5 644

Rozdiel

 

- 1615

- 231

-1846

- 922

- 77

    + 30

   - 47

+ 498

                   

 

Najčastejšími nedostatkami k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb vo vydaných stanoviskách sú najmä nedostatky:

·         v členení stavby na požiarne úseky,

·         v určení horľavosti konštrukčných celkov,

·         v určení požadovanej požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií,

·         neurčenie odstupových vzdialeností a požiarne nebezpečného priestoru od existujúcich stavieb susediacich s navrhovanou stavbou,

·         v určení obsadenia priestorov osobami pre potreby výpočtu únikových ciest,

·         v určení potreby požiarnej vody a hadicových zariadení,

·         v nesúlade dispozičného riešenia výkresovej časti protipožiarnej bezpečnosti stavby s dispozičným riešením výkresovej časti stavebného riešenia,

·         v neurčení požiadaviek na elektrické káble, ktoré zabezpečujú prevádzku elektrických zariadení počas požiaru,

·         v riešení prestupov vzduchotechnického potrubia požiarne deliacimi konštrukciami,

·         nesúlad riešenia protipožiarnej bezpečnosti s projektovým riešením iných profesií v predloženej projektovej dokumentácii,

·         nepredkladanie osobitných oprávnení o odbornej spôsobilosti pre projektovanie požiarno-technických zariadení,

·         nepredloženie kompletnej projektovej dokumentácie.

  

  

Najčastejšími nedostatkami zistenými pri kolaudačných konaniach sú najmä nedostatky:

·         nesúlad medzi schválenou projektovou dokumentáciou a skutočným vyhotovením stavby,

·         v predkladaní dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok,

·         v dokladovaní certifikácie a zhody,

·         v kompletnosti sprievodnej dokumentácie k požiarnym uzáverom,

·         neoznačenie požiarnych uzáverov nápisom POŽIARNY UZÁVER,

·         nevybavenie požiarnych uzáverov zatváracími zariadeniami,

·         v utesnení prestupov cez požiarne deliace konštrukcie,

·         v inštalácii požiarnych klapiek ,

·         v rozmiestnení prenosných hasiacich prístrojov,

·         v označení podzemných hydrantov.

     

Na základe údajov poskytnutých krajskými riaditeľstvami zboru o výsledkoch činnosti na úseku požiarnej prevencie v roku 2011 je možné konštatovať, že hoci sa počet vydaných stanovísk k územným, stavebným a kolaudačným konaniam a počet protipožiarnych kontrol znížil, zvýšila sa kvalita a precíznosť ich vykonávania a vyvodzovania dôsledkov za porušenie predpisov, čo dokazuje aj nárast nesúhlasných stanovísk ku kolaudačným konaniam a sankcií a uložených súm za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.