Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie

Obvodný úrad Nitra

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                         

 

I n f o r m á c i e

z 28. februára 2013 č. ObU-NR-OO-2013/10717

 

o zriadení Obvodného úradu Nitra jeho právomociach, kompetenciách a organizačnej štruktúre podľa § 5 ods. 1 písm. a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

 

 

I.

Úrad

 

Obvodný úrad Nitra

Adresa: Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

 

II.

Spôsob zriadenia a postavenie obvodného úradu

 

1) Obvodný úrad Nitra (ďalej len obvodný úrad) je zriadený zákonom č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

 

2) Obvodný úrad je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo).

 

3) Obvodný úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych vzťahoch samostatne.

 

4) Obvodný úrad sa vo svojej činnosti riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými právnymi predpismi a v ich medziach uzneseniami vlády Slovenskej republiky, smernicami a inými organizačnými aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

 

5) Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

 

6) Vnútornú organizáciu úradu určuje ministerstvo po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

 

7) Obvodný úrad vykonáva štátnu správu v územnom obvode okresov Nitra a Zlaté Moravce. Obvodný úrad má zriadené pracovisko v Zlatých Moravciach na výkon činnosti štátnej správy na úseku priestupkov, na úseku živnostenskej registrácie a na úseku vedenia živnostenského registra. Ak zákon ustanovuje pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja, je územným obvodom na výkon tejto pôsobnosti Nitriansky kraj.

 

8) Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria tieto úseky štátnej správy.

 

III.

Právomoc obvodného úradu

 

Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. decembra 2012 č. SVS-OKMVS1-2012/028053, ktorou sa určuje vnútorná organizácia obvodného úradu vymedzuje základné úlohy a vnútornú organizáciu obvodného úradu, zásady riadenia a rozhodovania, právomoci prednostu, vedúcich odborov, vedúcich oddelení, členenie odborov a v prílohe č. 1 určuje náplň činnosti jednotlivých odborov.

 

IV.

Zásady riadenia a rozhodovania

 

1) Prednosta obvodného úradu riadi  a zodpovedá za jeho činnosť.

 

2) Prednostu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 

3) Na obvodnom úrade sú tieto stupne riadenia:

a) prednosta,

b) vedúci odboru,

c) vedúci oddelenia.

 

4)  V mene obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje vecne príslušný odbor obvodného úradu.

 

V.

Vnútorná organizačná štruktúra obvodného úradu

 

1) Obvodný úrad Nitra sa vnútorne člení na tieto odbory a oddelenia:

 

A)      odbor organizačný sa nečlení,

 

B)      odbor majetkovoprávny sa nečlení,

 

C)      odbor všeobecnej vnútornej správy sa člení na:

a)  oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík,

b)  oddelenie priestupkové,

 

D)      odbor živnostenského podnikania,

a)      živnostenskej registrácie,

b)      oddelenie živnostenskej kontroly,

 

E)       odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,

a)  oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia,

b)  oddelenie obrany štátu,

c)  koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, ktoré má postavenie oddelenia,

 

F)       odbor školstva,

a)  oddelenie odborných a metodických činností,

b)  oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností,

c)  oddelenie špecializovaných činností,

d) oddelenie vnútorných vecí,

 

G)      odbor výstavby a bytovej politiky.

a)  oddelenie štátnej stavebnej správy,

b)  oddelenie územného plánovania,

c)  oddelenie bytovej politiky,

d) oddelenie vnútorných vecí.

 

VI.

Výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti podľa vnútornej organizácie

 

Odbory zabezpečujú výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti na jednotlivých úsekoch štátnej správy takto:

 

A) ODBOR ORGANIZAČNÝ na úseku organizačnom, na úseku administratívno-ekonomických činností, na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, na úseku drogovej problematiky, na úseku vzťahov k územnej samospráve, na úseku vojnových hrobov, na úseku správy registratúry,

 

B) ODBOR MAJETKOVOPRÁVNY zabezpečuje správu majetku štátu v dočasnej správe a vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania, sleduje dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o poskytnutí nenávratného štátneho príspevku a rieši úlohy pri povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel,

 

C) ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY na úseku priestupkov, na úseku matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, na úseku volieb a referenda, na úseku registrácie, na úseku osobitných označení vozidiel, na úseku štátneho občianstva,

 

D) ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA na úseku živnostenskej registrácie, na úseku vedenia živnostenského registra, na úseku živnostenskej kontroly,

 

E) ODBOR CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIA na úseku civilnej ochrany, na úseku integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, na úseku obrany štátu, na úseku hospodárskej mobilizácie, na úseku ochrany utajovaných skutočností,

 

F) ODBOR ŠKOLSTVA na úseku odborných a metodických činností, na úseku analýz, finančných a kontrolných činností, na úseku špecializovaných činností, na úseku vnútorných vecí,

 

G) ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY na úseku štátnej stavebnej správy, na úseku územného plánovania, na úseku bytovej politiky, na úseku vnútorných vecí.

        

VII.

 

            Zrušujú sa Informácie o zriadení Obvodného úradu Nitra, jeho právomociach, kompetenciách a organizačnej štruktúre podľa § 5 ods. 1 písm. a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinných 1.11.2011 vedených pod č. j. ObU-NR-OO/2011/09829.

 

VIII.

 

            Tieto informácie nadobúdajú účinnosť 1. marca 2013.

 

 

 

 

Nitra, 28.2. 2013

 

 

Vypracovala: Ing. Eva Štrbová

  

 

 

Schválil:          Ing. Martin Nemky, v. r.

                                 prednosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosta Obvodného úradu Nitra                                       Ing. Martin Nemky

 

Vedúca odboru organizačného                                              Ing. Eva Štrbová

 

Vedúca odboru majetkovoprávneho                                     JUDr. Viera Prokeinová

 

Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy                                    JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.

Vedúca odd. správneho, štátneho občianstva a matrík                       Ing. Jana Gábrišová

Vedúci oddelenia priestupkového                                                  Mgr. Milan Majerčík

 

Vedúca odboru živnostenského podnikania                                     Ing. Mária Šumichrastová

Vedúca oddelenia živnostenskej registrácie                                     Ing. Silvia Sentešová

Vedúca oddelenia živnostenskej kontroly                                       Ing. Mária Krištofíková

 

Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia                        Ing. Jozef Barát

Vedúci oddelenia civilnej ochrany a krízového riadenia                    Ing. Rastislav Brázdil

Vedúca oddelenia obrany štátu                                                    Ing. Katarína Vojnová

Vedúci koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, ktoré má postavenie oddelenia                      Ing. Ján Koprda

 

Vedúci odboru školstva                                                        Mgr. Milan Galaba

Vedúci oddelenia odborných a metodických činností                  Mgr. Marian Moravčík

Vedúca odd. analýz, finančných a kontrolných činností               Ing. Štefánia Babková

Vedúca oddelenia špecializovaných činností                              Mgr. Jana Bartová

Vedúci oddelenia vnútorných vecí

 

Vedúci odboru výstavby a bytovej politiky                          Ing. Erich Borčin

Vedúca oddelenia štátnej stavebnej správy                           Ing. Jaroslava Ďurišová

Vedúca oddelenia územného plánovania                              Ing. arch. Beáta Bučeková

Vedúca oddelenia bytovej politiky                                     Ing. Dáša Sedláčková

Vedúci oddelenia vnútorných vecí