Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, org. štruktúra

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, org. štruktúra

Základné informácie Okresného úradu Nové Zámky vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

___________________________________________________________________________

I n f o r m á c i e

o zriadení Okresného úradu Nové Zámky, jeho právomociach, kompetenciách a organizačnej štruktúre podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

I. Úrad

Okresný úrad Nové Zámky

Adresa: Podzámska 25, 940 01  Nové Zámky,

II. Spôsob zriadenia 

Okresný úrad Nové Zámky bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(1) Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

(2) Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

(3) Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru okresného úradu určený podľa odseku 6, avšak výkon rozhodnutia okresného úradu uskutočňuje ministerstvo, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(4) Vedúceho odboru okresného úradu vymenuje prednosta okresného úradu na návrh vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy uskutočňovaný odborom okresného úradu.

(5) Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za okresný úrad koná pred súdom prednosta okresného úradu alebo ním poverený zamestnanec.

(6) Podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu upravuje ministerstvo smernicou po dohode s ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy uskutočňovaný odborom okresného úradu.

Vnútorná organizácia úradu, právomoci a kompetencie (PDF, 704 kB)

V územnom obvode Okresného úradu Nové Zámky sú obce okresu Nové Zámky:

1. Andovce, 2. Bajtava, 3. Bánov, 4. Bardoňovo, 5. Belá, 6. Bešeňov, 7. Bíňa, 8. Branovo, 9. Bruty, 10. Čechy, 11. Černík, 12. Dedinka,  13. Dolný Ohaj, 14. Dubník, 15. Dvory nad Žitavou, 16. Gbelce, 17. Hul, 18. Chľaba, 19. Jasová, 20. Jatov, 21. Kamenica nad Hronom, 22. Kamenín, 23. Kmenný most, 24. Kmeťovo, 25. Kolta, 26. Komjatice, 27. Komoča, 28. Leľa, 29. Lipová, 30. Ľubá, 31. Malá nad Hronom, 32. Malé Kosihy, 33. Maňa, 34. Michal nad Žitavou, 35. Mojzesovo, 36. Mužla, 37. Nána, 38. Nová Vieska, 39. Nové Zámky, 40.Obid, 41. Palárikovo, 42. Pavlová, 43. Podhájska, 44. Pozba, 45. Radava, 46. Rastislavice, 47. Rúbaň, 48. Salka, 49. Semerovo,  50. Sikenička, 51. Strekov, 52. Svodín, 53. Šarkan, 54. Štúrovo, 55. Šurany, 56. Trávnica, 57. Tvrdošovce, 58. Úľany nad Žitavou, 59. Veľké Lovce, 60. Veľký Kýr,  61. Vlkas, 62. Zemné

Organizačná schéma (PDF, 258 kB)