Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 
Verejná správa / Štátne archívy / ŠA v Bratislave / Správa o činnosti archívu

Správa o činnosti archívu za rok 2014

Výročná správa 2014

Personálny stav

            V roku 2014 mal štátny archív systematizovaných 19 zamestnaneckých miest. Z toho 10 bolo štátnozamestnaneckých miest a 9 miest vo verejnom záujme, jedno miesto bolo neobsadené. V roku 2014 sa teda podieľalo na výkone odborných archívnych činností 18 zamestnancov, ktorí odpracovali 3579 dní.

            V roku 2014 došlo, rovnako ako po minulé roky, k zmenám v personálnom obsadení štátneho archívu. Jedna pracovníčka bola, na základe vlastnej žiadosti, trvalo preložená do MV SR Archívu hlavného mesta SR Bratislavy, jedna pracovníčka odišla na materskú (rodičovskú) dovolenku a jedna pracovníčka zomrela.

            Vedenie archívu riešilo vzniknutú situáciu prijatím nových zamestnancov. Dve uvoľnené miesta sa podarilo obsadiť. Na zastupovanie počas materskej dovolenky bol tiež  prijatý zamestnanec, nakoľko mu však zamestnávateľ(napriek pôvodnej dohode) neumožnil prerušiť pracovné povinnosti a absolvovať študijný pobyt, bol nútený podať výpoveď. Jeho miesto je v súčasnosti stále neobsadené. 

 

Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych dokumentov

 V roku 2014 vykonávali predarchívnu starostlivosť traja zamestnanci. Dve miesta boli štátnozamestnanecké, jedno obsadené zamestnancom vo verejnom záujme. Zamestnanci odpracovali na úseku predarchívnej starostlivosti 445 pracovných dní. Činnosť spočívala v schvaľovaní smerníc pre správu registratúry subjektom v územnej pôsobnosti štátneho archívu, v príprave rozhodnutí týkajúcich  sa vyraďovacieho konania, vo schvaľovaní archívnych a bádateľských poriadkov, vo vedení evidencie pôvodcov (BACH - predarchívna starostlivosť), vo vedení spisov o fonde, vo vykonávaní prieskumov a kontrol v rámci výkonu štátneho odborného dozoru, poskytovania konzultácií a poradenstva.

Výkon činností predarchívnej starostlivosti sťažovalo riešenie neúmerného množstva písomných, telefonických a osobných žiadostí vo veci dohľadania dokladov preukazujúcich zárobky zamestnancov u zaniknutých subjektov. Celú záležitosť opätovne komplikoval fakt, že žiadatelia boli Sociálnou poisťovňou systematicky a neopodstatnene odkazovaní v tejto veci na Štátny archív v Bratislave.

V predarchívnej starostlivosti Štátneho archívu v Bratislave bolo v roku 2014 858 pôvodcov, s ktorými bol archív v aktívnom kontakte. 39 subjektov bolo novozaradených do predarchívnej starostlivosti a 7 subjektov bolo z nej vyradených. V spádovej oblasti archívu bolo 49 subjektov, právnických osôb,  ktoré mali zriadený archív.  Celkovo bolo na schválenie predložených 85 smerníc, ktoré boli pracovníkmi konzultované a následne schválené.  Návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov bolo predložených 296 a z toho v 281 prípadoch bolo vydané rozhodnutie.

Do archívu prevzali pracovníci cez úsek predarchívnej starostlivosti, či už po vyraďovacom konaní, alebo po zániku pôvodcov bez právneho nástupcu, 2,02 bm archívnych dokumentov.

Zamestnanci vykonali 17 školení správy registratúry a archívnej činnosti, ktoré zorganizovali rôzne vzdelávacie inštitúcie.

Na úseku výkonu štátneho odborného dozoru možno konštatovať, že bolo vykonaných 9 kontrol. Jedna pracovníčka úseku sa venovala prednášaniu na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Univerzity Komenského a oponentúre záverečnej práce študentky zmienenej katedry.  Pracovníci predarchívnej starostlivosti poskytli minimálne 650 konzultácii telefonických, emailových, osobných.

Úsek predarchívnej starostlivosti výrazným podielom prispel aj na poli publikačnej a kultúrno-osvetovej činnosti archívu.

 

Evidencia archívnych dokumentov

Štátny archív v Bratislave spravoval k 31.12.2014 1571 archívnych súborov s celkovým rozsahom 7010 bežných metrov dokumentov, 29,16 bežného metra archívnych dokumentov spravoval archív na základe depozitnej zmluvy.  

 

Ochrana archívnych dokumentov

Archívne dokumenty spravované Štátnym archívom v Bratislave sú uložené v dvoch lokalitách: v depotoch na Križkovej ulici v Bratislave a v kaštieli v Plaveckom Podhradí. Celková kapacita depotov,  ktorá bola pri vykazovanom stave a rozsahu archívnych dokumentov vyčerpaná na 98,7%, je približne 7100 bm. Komplexne by situáciu pomohla vyriešiť nevyhnutná realizácia IV. etapy rekonštrukcie kaštieľa v Plaveckom Podhradí. Rekonštrukcia by sa týkala severného a časti západného krídla.

Približne dve tretiny archívnych dokumentov bolo uložených v Plaveckom Podhradí. Z celkového rozsahu dokumentov je asi tretina uložená v nevyhovujúcich podmienkach. Priestory západného a časti severného prízemného traktu budovy sú vlhké, napadnuté plesňami. V budove detašovaného pracoviska, ako aj v budove na Križkovej, neboli okrem pravidelnej kontroly, revízie elektroinštalácie a plynovej kotolne vykonané žiadne zásahy zabezpečujúce zvýšenie úrovne ochrany archívnych dokumentov.

Mikrofilmovanie a fotografovanie archívnych dokumentov bolo do značnej miery viacnásobne prerušené opakovanými poruchami prístrojového vybavenia. V rámci tejto kapitoly vyhotovil Štátny archív v Bratislave z fondu Štátny súd v Bratislave 33 738 políčok na 59 mikrofilmoch.

Starostlivosti o fyzický stav archívnych dokumentov sa venovalo v roku 2014 127 dní, mikrosnímkovaniu 200 dní. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedok nebolo realizovaná žiadne reštaurovanie a konzervovanie archívnych dokumentov, hoci by si to mnohé vyžadovali.

 

 Sprístupňovanie archívnych dokumentov:

             Sprístupňovanie archívnych dokumentov ovplyvnili prebiehajúce personálne zmeny. Dosiaľ neobsadené miesto odbornej pracovníčky, ktorá je t. č. na materskej dovolenke, čo sa odrazilo aj na výsledkoch práce v tejto kapitole. Rovnako, dlhodobá práceneschopnosť troch zamestnancov a úmrtie zamestnankyne spôsobilo výrazné zníženie výkonu archívu na tomto úseku. Negatívnu bilanciu medziročnej úrovne spracovania vytýčených fondov pomohli, čo do metráže, vylepšiť pracovné turnusy v detašovanom pracovisku Plavecké Podhradie. Triedením a následnou vnútorným vyraďovaním sa podarilo vyradiť 125,69 bežného metra archívnych dokumentov. Na týchto prácach sa podieľali všetci zamestnanci archívu.

            Triedenie, usporiadanie, vnútorné vyraďovanie, inventarizovanie, katalogizovanie a vyhotovovanie registrov vyčerpalo v predmetnom roku 900 pracovných dní. Čo sa sprístupňovania týka, pracovníci pracovali s nasledovnými fondmi:  Zs KNV v Bratislave, Krajská správa Zboru požiarnej ochrany (1972 – 1990), Krajský výbor Československého zväzu požiarnej ochrany (1954 – 1960), Západoslovenský krajský výbor Československého zväzu požiarnej ochrany (1960 – 1965),  Zs KNV v Bratislave, odbor kultúry (1987 – 1990, cirkevné oddelenie (1981 – 1989), odbor dopravy (1971 – 1990), odbor školstva – protokoly (1959 – 1993), Zs KNV v Bratislave, Plénum a Rada (1971 – 1990), KNV v Bratislave (1949 – 1960), Župa bratislavská I. – Hlavný župan (1868 – 1918), Krajinský úrad v Bratislave (1928 – 1943), Štátne zastupiteľstvo v Bratislave (1919 – 1949), Krajský súd v Bratislave – Urbariáliá (1768 – 1918), Župa bratislavská I. Municipálny výbor (1913 – 1914), Župa bratislavská I Hlavný župan (1917), Župa bratislavská I Acta processualia A (1626 – 1853), Zbierka máp a plánov (1753 – otvorená zbierka), Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska (1945 – 1968), Kovosmalt, n.p., Župa bratislavská I Kongregačné písomnosti (1788 – 1789). Z uvedeného množstva bolo 140,23 bežného metra usporiadaných (a vyradených) dokumentov, 9,2 bežného metra usporiadaných, vyradených a zároveň inventarizovaných dokumentov, 46,52 bežného metra inventarizovaných dokumentov a 3,5 bežného metra katalogizovaných archívnych dokumentov. K fondom boli vypracované 4 inventáre, 2 katalógy, 1 register.

            V rámci pomocných prác prebehla čiastočná revízia niektorých fondov v Plaveckom Podhradí a preškatuľovanie časti fondov uložených v Plaveckom Podhradí.

 

Prístup k archívnym dokumentom

             V roku 2014 sa podieľali na prístupe k archívnym dokumentom zamestnanci archívu v rozsahu 752,5 pracovného dňa. Činnosti v tejto kapitole pozostávali z prác v bádateľni, správnej agendy, vyhotovovaní rešerší a pomocných prác. V predmetnom roku zaznamenal Štátny archív v Bratislave 353 bádateľov (34 zahraničných), 697 bádateľských návštev (51 zahraničných). Na štúdium bolo predložených 282 mikrofilmov, 245 kusov archívnych dokumentov, 1059 fasciklov archívnych dokumentov, 573 škatúľ.

            Najväčší záujem prejavili bádatelia o štúdium genealógie, dejín rodov a štúdium regionálnych dejín, topografie, architektúry a vojenstva. Vzrastajúcu tendenciu má najmä zvyšujúci sa záujem o štúdium podnikových fondov,  najmä dizajnu výrobkov a potravinárskej výroby.

            Veľký prínos predstavuje možnosť štúdia matrík na internete, vďaka ktorému sa znížili čakacie lehoty na štúdium matrík, avšak matriky chýbajúce na internete spôsobujú neustále problémy a preto bádatelia volia radšej ich štúdium priamo v archíve.

            Rovnako, problémy sa celý rok vyskytovali pri platbe správnych poplatkov za štúdium matrík, kolky sa postupne sťahovali z predaja a v budúcom roku sa plánuje s ich nahradením elektronickým ekvivalentom, tzv. e-kolkom.

            Výrazne vzrástlo množstvo prevážaných archívnych dokumentov z Plaveckého Podhradia na štúdium do Bratislavy. Žiadanky na dokumenty deponované v Plaveckom Podhradí sa darilo vybavovať v rozmedzí 2 – 3 týždňov.

            Vybavovanie správnej agendy naďalej sťažuje skutočnosť, že sú archívne fondy orgánov štátnej správy a hospodárskych organizácií uložené mimo Bratislavy. Nakoľko značná časť dokumentov sa vyhľadáva v nespracovaných fondoch, ide o časovo a odborne náročnú činnosť. Výkon vybavovania správnej agendy sťažuje tiež množstvo neadresných a nepresne vymedzených žiadostí, veľkú väčšinu správnej agendy tvoria žiadosti majetkoprávneho charakteru. Časť predložených žiadostí štátnemu archívu neprislúchalo z hľadiska vecného ani územného a vybavovanie tejto agendy blokovalo nasadenie zamestnancov na odborné práce.

            Problematické bolo tiež vyhotovovanie kópií. V roku 2014 bolo vyhotovených len pre bádateľské potreby 1540 kópií, kópií vo forme výpisov a odpisov bolo 3016. Stupňujúce sa požiadavky na vyhotovovanie kópií a skenov z projektovej dokumentácie a geometrických plánov vybavovať nemôžeme pre absenciu vhodného technického vybavenia (skener, ploter). Rovnako  nemáme ani napalovaciu mechaniku na CD a DVD, keď si žiadateľ objedná viacero naskenovaných dokumentov.  Tento problém by mala vyriešiť výmena výpočtovej techniky v roku 2015.

            V súvislosti s digitalizáciou a vyhotovovaním študijných kópií archívnych dokumentov na mikrofilmoch dochádza tiež k viacerým problémom. Zvyšovanie počtu mikrofilmov a rozširovanie množstva archívnych súborov (Zbierka cirkevných matrík, Štátny súd v Bratislave) vedie k pravidelnej obsadenosti čítačiek mikrofilmov. Ich poruchovosť (momentálne pokazené 2 čítačky zo 4 ks) sa prejavuje v zavedení čakacích dôb a obnovení objednávania bádateľov na príslušný deň a hodinu. Rovnako, vyhotovovanie kópií z mikrofilmov nie je možné, čo spôsobuje problémy bádateľom, ale aj personálu, ktorý je na tieto nedostatky v poskytovaní služieb neustále upozorňovaný.  Podobné problémy nastávajú pri štúdiu digitalizovaných kópií. Záznamy uložené na diskoch a počítači nie sú ochrániteľné proti kopírovaniu, vymazaniu a poškodeniu.

             

Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť

 V roku 2014 venovali tejto kapitole zamestnanci 321 dní. Výskumným úlohám, najmä príprave publikácie o archívoch, sa venovali 52 dní. Na publikačnú činnosť, ktorej výsledkom bolo 7 článkov, 7 štúdií, 4 referáty a ďalšie formy publikačnej činnosti si vyčlenili spolu 155 dní.  Zvyšný čas, 114 dní, bol pretavený do prác na kultúrno-osvetovom  poli. V roku 2014 vydal štátny archív spolu s vydavateľstvom Veda zborník z medzinárodnej konferencie Na Sútoku riek. Život v slovensko-rakúskom pohraničí.

 Zamestnanci archívu pripravili 12 exkurzií v Štátnom archíve v Bratislave,  2 v archíve ŽSR a viacero komentovaných prehliadok výstavy „Klenoty slovenských archívov“. Ako každoročne, aj tento rok pripravili zamestnanci Deň otvorených dverí, ktorý bol venovaný „Chorobám a infekčným nákazám v dejinách“.  Téma i spôsob prezentácie problematiky mali veľký úspech, okrem škôl a jednotlivcov sa na Dni otvorených dverí zúčastnili aj zástupcovia médií – 2 televízií a aj rozhlasu.

V rámci tejto kapitoly sa dve pracovníčky venovali ústavnej úlohe Veduty v štátnych archívoch a tiež, spoločne s ostatnými zamestnancami archívu, pripravovali podklady pre plánované vydanie publikácie o slovenských archívoch (r. 2015). Jeden pracovník sa venoval individuálnej výskumnej činnosti.

             

Vzdelávanie zamestnancov

            Vzdelávanie zamestnancov pozostávalo najmä z absolvovania odborných seminárov organizovaných UVS/IVeS  a odborných konferenciách ako aj Archívnych dní v Prešove.  Zúčastnili sa tiež na zasadnutí redakčnej rady Slovenskej archivistiky, metodickej komisie atď.

 

                                                                                                                                                   Mgr. Lenka Pavlíková

                                                                                                                                                          riaditeľka