Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2018, Utorok
 

Správa o prevencii kriminality za rok 2007 za útvary KR PZ v Žiline

Dokumenty
03. 10. 2008

 

 

Správa o prevencii kriminality útvarov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline za rok 2007

           

             V zmysle pokynu riaditeľa KR PZ v Žiline spracovala skupina komunikácie a prevencie vnútorného odboru KR PZ v Žiline (ďalej len preventisti KR PZ“) informáciu o stave preventívnych aktivít na útvaroch KR PZ v Žiline za rok 2007 bez realizovaného preventívneho projektu „Správaj sa normálne“. Preventisti KR PZ sumarizovali údaje, ktoré zaslali jednotlivé útvary na VO KR PZ v zmysle uvedeného pokynu. Následne vyhodnotili stav prevencie kriminality za rok 2007 vrátane preventívneho projektu „Správaj sa normálne“. Výsledky za rok 2007 sú podrobne spracované v jednotlivých prílohách. Zhrnutie údajov je nasledovné:

 

V priebehu 1. polroka 2007 vykonali útvary KR PZ preventívne aktivity (bez preventívneho projektu „Správaj sa normálne“) celkom pre cca 43,8 tisíc účastníkov (65 % z preventívnych akcií v roku 2007), v priebehu 2. polroka 2007 pre cca 23,2 tisíc účastníkov. Pokles v 2. polroku 2007 bol spôsobený menším počtom preventívnych aktivít v priebehu letných prázdnin a začiatkom školského roka a nerealizovaním veľkých akcií ako sú Deň polície a MDD. V roku 2007 vykonali útvary KR PZ preventívne aktivity celkom pre cca 67 tisíc účastníkov. V uvedených počtoch neboli uvádzané počty účastníkov za preventívno-bezpečnostné akcie  (ďalej „PBA“) a orientačne sú uvádzané údaje z konania veľkých akcií (napr. Dni polície, MDD a pod.). Účastníkmi akcií boli predovšetkým deti a mládež, ale aj pedagogickí pracovníci, rodičia, vodiči a široká verejnosť. Výsledky za jednotlivé útvary sú podrobne rozpísané v tabuľke č. 1:

 

Tabuľka č. 1 – Počet účastníkov preventívnych aktivít vykonaných v roku 2007 za jednotlivé útvary

Obdobie

Útvar

OR PZ

KR PZ

SPOLU

CA

DK

LM

MT

RK

ZA

VO

OPP

KDI

1. polrok 2007

Počet účastníkov

7 254

12 597

4 810

2 614

2 785

7 977

5 134

48

612

43 831

Podiel v %

16,5%

28,7%

11,0%

6,0%

6,4%

18,2%

11,7%

0,1%

1,4%

100,0%

2. polrok 2007

Počet účastníkov

2 978

5 930

2 388

3 043

1 680

4 031

2 835

159

186

23 230

Podiel v %

12,8%

25,5%

10,3%

13,1%

7,2%

17,4%

12,2%

0,7%

0,8%

100,0%

Rok 2007

Počet účastníkov

10 232

18 527

7 198

5 657

4 465

12 008

7 969

207

798

67 061

Podiel v %

15,3%

27,6%

10,7%

8,4%

6,7%

17,9%

11,9%

0,3%

1,2%

100,0%

 

 

            V počtoch za OPP, KDI a VO KR PZ nie sú uvádzané počty účastníkov za aktivity konané v spolupráci s ostatnými útvarmi tak, aby nedošlo k duplicite počtov (napr. MDD ZŠ Veľké Rovné – Ivor – 150 osôb, MDD v Kotešovej – 200 osôb – uvedené v zozname OR PZ Žilina, Deň polície v Čadci – 1.500 osôb, Deň polície v Dolnom Kubíne 4.000 osôb a pod.). Následne z uvedenej tabuľky vyplýva, že z celkového počtu 67.061 účastníkov (bez PBA) vykonalo preventívne aktivity pre najviac osôb OR PZ v Dolnom Kubíne, t.j. pre 18.527 osôb, čo predstavuje až 27,6 % z celkového počtu účastníkov.

  

            Počet preventívnych aktivít vykonaných v roku 2007 za jednotlivé útvary je podrobne uvedený v tabuľke č.2:

  

Tabuľka č. 2 – Počet preventívnych aktivít vykonaných v roku 2007 za jednotlivé útvary

Obdobie

Útvar

OR PZ

KR PZ

SPOLU

CA

DK

LM

MT

RK

ZA

VO

OPP

KDI

1. polrok 2007

Počet akcií

175

184

93

69

108

73

156

31

25

914

Podiel v %

19,1%

20,1%

10,2%

7,5%

11,8%

8,0%

17,1%

3,4%

2,7%

100,0%

2. polrok 2007

Počet akcií

202

422

239

135

112

298

76

57

17

1 558

Podiel v %

13,0%

27,1%

15,3%

8,7%

7,2%

19,1%

4,9%

3,7%

1,1%

100,0%

Rok 2007

Počet akcií

377

606

332

204

220

371

232

88

42

2 472

Podiel v %

15,3%

24,5%

13,4%

8,3%

8,9%

15,0%

9,4%

3,6%

1,7%

100,0%

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že z celkového počtu 2.472 preventívnych aktivít vykonaných v hodnotenom období útvarmi KR PZ v Žiline, najviac preventívnych aktivít vykonalo OR PZ v Dolnom Kubíne, t.j. celkom 606 akcií, čo predstavuje až 24,5 % z celkového počtu aktivít.

 

Priemerný počet účastníkov na jednu preventívnu aktivitu za jednotlivé útvary je podrobne uvedený v tabuľke č.3 a je nasledovný:

 

Tabuľka č. 3 – Priemerný počet účastníkov na jednu preventívnu aktivitu za jednotlivé útvary

Útvar

Vzorec

OR PZ

KR PZ

SPOLU

CA

DK

LM

MT

RK

ZA

VO

OPP

KDI

Aktivity celkom

Počet účastníkov

a

10 232

18 527

7 198

5 657

4 465

12 008

7 969

207

798

67 061

Počet aktivít

b

377

606

332

204

220

371

232

88

42

2 472

Priemerný počet

c = a / b

27

31

22

28

20

32

34

2

19

27

z toho aktivity do 500 účastníkov, bez PBA s neuvedeným počtom účastníkov

Počet účastníkov

d

8 182

15 527

5 498

5 057

3 765

7 008

7 969

207

798

54 011

Počet aktivít

e

248

587

261

192

207

364

232

11

41

2 143

Priemerný počet

f = d / e

33

26

21

26

18

19

34

19

19

25

 

            Najvyšší priemerný počet účastníkov na jednu preventívnu aktivitu vykonalo (riadok „c“ tabuľky  č. 3) VO KR PZ v Žiline a predstavuje 34 osôb. Údaje za jednotlivé útvary sú ovplyvnené vykonanými viacerými aktivitami veľkého rozsahu (MDD, Deň polície, Bambiriáda a pod ). Po prepočte bez veľkých akcií (t.j. nad 500 účastníkov – napr. MDD, Deň polície, Bambiriáda a pod.) a akcií, pri ktorých nie sú uvedené počty účastníkov (napr. PBA). Z uvedeného vyplýva, že preventívne aktivity sa na VO KR PZ v Žiline realizovali jednorázovo pre najväčší počet účastníkov. Celkovo sa priemerný počet účastníkov preventívnych aktivít útvarov KR PZ pohybuje v intervale od 25 do 27 osôb v závislosti od započítania alebo nezapočítania veľkých hromadných aktivít a aktivít bez uvedenia počtu účastníkov (PBA).

 

Prehľady počtov preventívnych aktivít vykonaných v roku 2007 podľa témy podrobne uvádza tabuľka č.4:

 

Tabuľka č. 4 – Počet preventívnych aktivít vykonaných v roku 2007 podľa témy

 

Téma

OR PZ

KR PZ

SPOLU

CA

DK

LM

MT

RK

ZA

VO

OPP

KDI

TZ - trestnoprávna zodpovednosť

25,5

79,5

10,0

23,7

24,7

37,3

97,3

11,0

0,0

309,0

DZ - drogové závislosti (drogy, alkohol, tabak ...)

7,5

71,5

2,0

16,1

3,7

6,2

51,2

0,0

0,0

158,2

OL - obchodovanie s ľuďmi (práca v zahraničí, prostitúcia ...)

7,0

0,0

5,0

0,0

3,0

0,0

9,5

0,0

0,0

24,5

ŠI - šikanovanie (záškoláctvo, nevhodné správanie sa ...)

26,3

4,5

20,0

5,7

3,3

0,5

9,7

0,0

0,0

70,0

PBA - preventívno-bezpečnostné akcie

129,0

20,0

70,0

13,0

19,0

17,0

0,0

76,0

0,0

344,0

DP - doprava (dopravné značky, pravidlá CP, bicykel ...)

160,3

406,5

194,5

136,0

150,3

290,2

41,0

0,0

41,5

1 420,3

EX - extrémizmus (rasizmus, xenofóbia, diskriminácia ...)

1,9

4,5

5,0

0,0

5,0

1,5

2,8

0,0

0,0

20,7

INÉ - iné akcie (ukážky práce služobnej kynológie, policajnej techniky ...)

19,5

19,5

25,5

9,5

11,0

18,3

20,5

1,0

0,5

125,3

Celkom

377,0

606,0

332,0

204,0

220,0

371,0

232,0

88,0

42,0

2 472,0

 

            Hodnoty v tabuľke č. 4 sú prepočítavané na skutočné počty odprednášaných tém, t.j. v prípade, že beseda bola venovaná téme ŠI a zároveň aj TZ, je počet akcií za ŠI 0,5 a za TZ rovnako 0,5. V rámci tém preventívnych akcií sa najväčšia pozornosť na OR PZ v Čadci  a v Liptovskom Mikuláši venovala témam PBA a DP, v Dolnom Kubíne, v Martine, v Ružomberku a v Žiline témam TZ a DP, na KDI KR PZ téme DP, VO KR PZ téme TZ a DZ. Z celkového počtu 2.472 aktivít bolo najviac venovaných témam DP (1.420 t.j. 57,4 %), PBA (344 t.j. 14 %), TZ (309 t.j. 12,5%). Z uvedeného je jednoznačne vidieť zameranie prevencie kriminality vykonávanej útvarmi PZ v Žilinskom kraji na kategóriu „deti a mládež“, pre ktoré sú témy DP a TZ najdôležitejšie z hľadiska možnosti ovplyvniteľnosti ich názorov, hodnôt, postojov, ako aj z hľadiska eliminácie trestnej činnosti v budúcnosti.

 

Prevencia kriminality jednotlivých útvarov celkom v roku 2007

 

            V nasledujúcom komentári podrobne uvádzame rozsah preventívnych aktivít bez veľkých akcií nad 500 účastníkov (napr. Deň polície, BAMBIRIÁDA a pod) vykonaných jednotlivými staršími referentmi špecialistami na útvaroch zaradených na úseku prevencie. Preventisti sa vždy zúčastnili aj pri organizovaní veľkých akcií, avšak počet účastníkov by bol zavádzajúci pre potreby vyhodnotenia čiastkových aktivít. Z dôvodu efektívnejšieho vykazovania pomerovým systémom zároveň uvádzame vyhodnotenie a komentár aj k preventívnemu projektu „Správaj sa normálne“ vychádzajúc a používajúc najaktuálnejšie údaje zo šk. roku 2007/2008 aplikujúc zovšeobecnenie aj za šk. rok 2006/2007 (t.j. v počtoch používame údaje počtov tried a detí zo šk. roku 2007/2008 na celých 10 mesiacov šk. roku s tým, že uvedené údaje sú približne rovnaké ako pomerná časť za mesiace január až jún 2007). Prehľady počtov preventívnych aktivít vykonaných v roku 2007 jednotlivými staršími referentmi na úseku prevencie sú podrobne uvedené v nasledovnej tabuľke:

 

Tabuľka č. 5a – Počet preventívnych aktivít vykonaných v roku 2007 jednotlivými staršími referentmi na úseku prevencie bez akcií nad 500 účastníkov

 

P.č.

Útvar

Obdobie

Hodnosť, titul, meno a priezvisko

Počet účastníkov

Počet aktivít

Počet účastníkov

Počet aktivít

1

OR PZ v Čadci

2007

kpt. JUDr. Janka Durajová

4 623

88

10 232

377

2

OR PZ v Dol. Kubíne

2007

pplk. Mgr. Anna Vojvodová

3 983

101

18 527

606

3

OR PZ v Lipt. Mikuláši

2007

por. Mgr. Anna Poljaková

2 939

72

7 198

332

4

OR PZ v Martine

1. polrok

kpt. Bc. Pavol Dorica

1 640

58

5 657

204

5

OR PZ v Martine

2. polrok

kpt. Mgr. Peter Škrabala

803

13

 

OR PZ v Martine

2007

 

2 443

71

6

OR PZ v Ružomberku

2007

npor. Ing. Gabriela Tkáčová

1 920

73

4 465

220

7

OR PZ v Žiline

1. polrok

kpt. Ing. Soňa Vinková

1 477

33

12 008

371

 

OR PZ v Žiline

2007

 

1 477

33

8

VO KR PZ v Žiline

2. polrok

kpt. Ing. Soňa Vinková

1 334

37

7 969

232

9

VO KR PZ v Žiline

2007

kpt. Ing. Marianna Marenčáková

4323

117

10

VO KR PZ v Žiline

1. polrok

kpt. Ing. Peter Krišťak

2 286

75

11

VO KR PZ v Žiline

2. polrok

kpt. Ing. Ingrid Jančulová

27

1

 

VO KR PZ v Žiline

2007

 

7 969

229

 Tabuľka č. 5b – Prevencia kriminality vykonávaná v roku 2007 jednotlivými staršími referentmi na úseku prevencie bez akcií nad 500 účastníkov a vrátane projektu „Správaj sa normálne“

 

P.č.

Útvar

Hodnosť, titul, meno a priezvisko

Počet účastníkov

Počet aktivít

Počet detí SSN

Počet besied SSN

Počet osôb celkom

Počet akcií celkom

1

OR PZ v Čadci

kpt. JUDr. Janka Durajová

4 623

88

1 320

50

5 943

138

2

OR PZ v Dol. Kubíne

pplk. Mgr. Anna Vojvodová

3 983

101

0

0

3 983

101

3

OR PZ v Lipt. Mikuláši

por. Mgr. Anna Poljaková

2 939

72

1 300

50

4 239

122

4

OR PZ v Martine

kpt. Bc. Pavol Dorica

1 640

58

264

12

1 904

70

5

OR PZ v Martine

kpt. Mgr. Peter Škrabala

803

13

288

12

1 091

25

6

OR PZ v Ružomberku

npor. Ing. Gabriela Tkáčová

1 920

73

1 260

60

3 180

133

 

OR PZ v Žiline

kpt. Ing. Soňa Vinková

1 477

33

72

6

1 549

39

 

VO KR PZ v Žiline

kpt. Ing. Soňa Vinková

1 334

37

0

0

1 334

37

7

 

kpt. Ing. Soňa Vinková

2 811

70

72

6

2 883

76

8

VO KR PZ v Žiline

kpt. Ing. Marianna Marenčáková

4 323

117

0

0

4 323

117

9

VO KR PZ v Žiline

kpt. Ing. Peter Krišťak

2 286

75

96

6

2 382

81

10

VO KR PZ v Žiline

kpt. Ing. Ingrid Jančulová

27

1

96

4

123

5

 

Realizácia preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ za jednotlivé útvary je prehľadne uvedená podľa jednotlivých útvarov v nasledovnej tabuľke:

 

Tabuľka č. 6 – Počet detí zapojených do projektu „Správaj sa normálne“ v šk. roku 2007/2008

 

P.č.

Útvar

Spolu

Len útvary OR PZ bez MsP a OHK

z toho preventista

Počet tried

Počet detí

% podiel

Počet tried

Počet detí

Počet tried

Počet detí

1

OR PZ v Čadci

13

359

10,8%

11

321

5

132

2

OR PZ v Dol. Kubíne

38

837

25,2%

21

448

0

0

3

OR PZ v Lipt. Mikuláši

9

214

6,4%

7

162

5

130

4

OR PZ v Martine

21

463

13,9%

17

381

3

72

5

OR PZ v Ružomberku

12

214

6,4%

12

214

6

126

6

OR PZ v Žiline

54

1 212

36,5%

29

629

0

0

7

VO KR PZ v Žiline

1

24

0,7%

1

24

1

24

CELKOM

 

148

3 323

100,0%

98

2 179

20

484

 

Realizácia preventívnych aktivít vrátane preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ za jednotlivé útvary je prehľadne uvedená podľa jednotlivých útvarov v nasledovnej tabuľke:

 

Tabuľka č. 7 – Celkový počet účastníkov zapojených do prevencie kriminality

 

Obdobie

Útvar

OR PZ

KR PZ

SPOLU

CA

DK

LM

MT

RK

ZA

VO

OPP

KDI

preventívne aktivity

Počet účastníkov

10 232

18 527

7 198

5 657

4 465

12 008

7 969

207

798

67 061

Podiel v %

15,3%

27,6%

10,7%

8,4%

6,7%

17,9%

11,9%

0,3%

1,2%

100,0%

Správaj sa normálne bez MsP a OHK (orientačné počty)

Počet účastníkov

3 210

4 480

1 620

3 810

2 140

6 290

240

0

0

21 790

Podiel v %

14,7%

20,6%

7,4%

17,5%

9,8%

28,9%

1,1%

0,0%

0,0%

100,0%

Rok 2007

Počet účastníkov

13 442

23 007

8 818

9 467

6 605

18 298

8 209

207

798

88 851

Podiel v %

15,1%

25,9%

9,9%

10,7%

7,4%

20,6%

9,2%

0,2%

0,9%

100,0%

Správaj sa normálne celkom (orientačné počty)

Počet účastníkov

3 590

8 370

2 140

4 630

2 140

12 120

240

0

0

33 230

Podiel v %

10,8%

25,2%

6,4%

13,9%

6,4%

36,5%

0,7%

0,0%

0,0%

100,0%

Rok 2007 vrátane MsP a OHK

Počet účastníkov

13 822

26 897

9 338

10 287

6 605

24 128

8 209

207

798

100 291

Podiel v %

13,8%

26,8%

9,3%

10,3%

6,6%

24,1%

8,2%

0,2%

0,8%

100,0%

 

 

Vyhodnotenie prevencie kriminality jednotlivých útvarov celkom v roku 2007

OR PZ v Čadci

 

            Prevencia kriminality bola na OR PZ v Čadci v roku 2007 vykonaná pre cca 13,8 tis. účastníkov, t.j. 13,8 % všetkých oslovených účastníkov v roku 2007. Samotné útvary OR PZ vykonali preventívne aktivity pre cca 13,4 tis. osôb, t.j. 15,1 % všetkých oslovených osôb v rámci útvarov Žilinského kraja. Preventistka OR PZ v Čadci v priebehu roka 2007 vykonala aktivity v rámci prevencie kriminality  pre cca 6 tis.osôb v počte 138 akcií. Uvedené znamená, že preventistka OR PZ v Čadci zo všetkých preventívnych pracovníkov oslovila najväčší počet osôb v rámci celého Žilinského kraja. Väčšinu uvedených akcií vykonala sama. Preventistka sa osobne podieľala na oslovení 44 % na počte účastníkov za celé OR PZ. Z uvedeného počtu 6 tisíc účastníkov vykonávala prácu lektorky v rámci preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ pre celkom 132 detí (5 tried, t.j. 50 prednášok v šk. roku pre cca 1.320 detí). OR PZ v Čadci realizuje projekt „Správaj sa normálne“ celkom pre 359 detí, t.j. 10,8 % z celkového počtu detí zapojených v rámci Žilinského kraja do projektu. Zároveň preventistka koordinovala aktivity v rámci celého útvaru, ako aj spoluprácu s OHK Klokočov a inými organizáciami.  Preventívnu činnosť vykonávanú v rámci OR PZ v Čadci hodnotíme za rok 2007 na výbornej úrovni vo veľmi veľkom rozsahu. 

           

OR PZ v Dolnom Kubíne

 

            Prevencia kriminality bola na OR PZ v Dolnom Kubíne v roku 2007 vykonaná pre cca 26,9 tis. účastníkov, t.j. 26,8 % všetkých oslovených účastníkov v roku 2007. Samotné útvary OR PZ vykonali preventívne aktivity pre cca 23 tis. osôb, t.j. 25,9 % všetkých oslovených osôb v rámci útvarov Žilinského kraja. Preventistka OR PZ v Dolnom Kubíne v priebehu roka 2007 vykonala aktivity v rámci prevencie kriminality  pre cca 4 tis.osôb v počte 101 akcií. Väčšinu uvedených akcií vykonala sama. Preventistka sa osobne podieľala na oslovení 17 % na počte účastníkov za celé OR PZ. OR PZ v Dolnom Kubíne realizuje projekt „Správaj sa normálne“ celkom pre 837 detí, t.j. 25,2 % z celkového počtu detí zapojených v rámci Žilinského kraja do projektu. Zároveň preventistka koordinovala aktivity v rámci celého útvaru, ako aj spoluprácu s útvarmi OHK, MsP a inými organizáciami. Počet zapojených účastníkov v rámci prevencie kriminality na OR PZ v Dolnom Kubíne je najvyšší z celého Žilinského kraja a teda efektivita práce preventistky je zo všetkých útvarov Žilinského kraja najvyššia. Preventívnu činnosť vykonávanú v rámci OR PZ v Dolnom Kubíne hodnotíme za rok 2007 na výbornej profesionálnej úrovni v najväčšom rozsahu zo všetkých útvarov v Žilinskom kraji.

            

OR PZ v Liptovskom Mikuláši

 

            Prevencia kriminality bola na OR PZ v Liptovskom Mikuláši v roku 2007 vykonaná pre cca 9,3 tis. účastníkov, t.j. 9,3 % všetkých oslovených účastníkov v roku 2007. Samotné útvary OR PZ vykonali preventívne aktivity pre cca 8,8 tis. osôb, t.j. 9,9 % všetkých oslovených osôb v rámci útvarov Žilinského kraja. Preventistka OR PZ v Liptovskom Mikuláši v priebehu roka 2007 vykonala aktivity v rámci prevencie kriminality  pre cca 4,2 tis.osôb v počte 122 akcií. Uvedené znamená, že preventistka OR PZ v Liptovskom Mikuláši oslovila jeden z najväčších počtov osôb v rámci celého Žilinského kraja. Väčšinu uvedených akcií vykonala sama. Preventistka sa osobne podieľala na oslovení 48 % na počte účastníkov za celé OR PZ. Z uvedeného počtu 4,2 tisíc účastníkov vykonávala prácu lektorky v rámci preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ pre celkom 130 detí (5 tried, t.j. 50 prednášok v šk. roku pre cca 1.300 detí). OR PZ v Liptovskom Mikuláši realizuje projekt „Správaj sa normálne“ celkom pre 214 detí, t.j. 6,4 % z celkového počtu detí zapojených v rámci Žilinského kraja do projektu. Zároveň preventistka koordinovala aktivity v rámci celého útvaru, ako aj spoluprácu s MsP a inými organizáciami.  Preventívnu činnosť vykonávanú v rámci OR PZ v Liptovskom Mikuláši hodnotíme za rok 2007 na veľmi dobrej úrovni.

 

OR PZ v Martine

 

            Na OR PZ v Martine sa v priebehu roku 2007 vymenili preventisti, v mesiaci august miesto kpt. Bc. Pavla Doricu nastúpil na funkciu preventistu OR PZ kpt. Mgr. Peter Škrabala.

 

            Prevencia kriminality bola na OR PZ v Martine v roku 2007 vykonaná pre cca 10,3 tis. účastníkov, t.j. 10,3 % všetkých oslovených účastníkov v roku 2007. Samotné útvary OR PZ vykonali preventívne aktivity pre cca 9,5 tis. osôb, t.j. 10,7 % všetkých oslovených osôb v rámci útvarov Žilinského kraja. Preventisti OR PZ v Martine v priebehu roka 2007 vykonali aktivity v rámci prevencie kriminality  pre cca 3 tis.osôb v počte 95 akcií. Uvedené znamená, že preventisti OR PZ v Martine oslovili priemerný počet osôb v rámci celého Žilinského kraja. Väčšinu uvedených akcií vykonali sami. Preventisti sa osobne podieľali na oslovení 31,6 % na počte účastníkov za celé OR PZ. Z uvedeného počtu 3 tisíc účastníkov vykonávali prácu lektorov v rámci preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ pre celkom 72 detí (3 triedy, t.j. 30 prednášok v šk. roku pre cca 720 detí). OR PZ v Martine realizuje projekt „Správaj sa normálne“ celkom pre 463 detí, t.j. 14 % z celkového počtu detí zapojených v rámci Žilinského kraja do projektu. Zároveň preventisti koordinovali aktivity v rámci celého útvaru, ako aj spoluprácu s MsP a inými organizáciami.  Preventívnu činnosť vykonávanú v rámci OR PZ v Martine hodnotíme za rok 2007 na veľmi dobrej úrovni.

 

OR PZ v Ružomberku

 

            Prevencia kriminality bola na OR PZ v Ružomberku v roku 2007 vykonaná pre cca 6,6 tis. účastníkov, t.j. 6,6 % všetkých oslovených účastníkov v roku 2007 a zároveň 7,4 % všetkých oslovených osôb v rámci útvarov Žilinského kraja. Preventistka OR PZ v Ružomberku v priebehu roka 2007 vykonala aktivity v rámci prevencie kriminality  pre cca 3,2 tis.osôb v počte 133 akcií. Uvedené znamená, že preventistka OR PZ v Ružomberku oslovila priemerný počet osôb v rámci celého Žilinského kraja aj napriek tomu, že takmer štvrtinu času služby za rok 2007 vykonávala službu na operačnom stredisku. Väčšinu uvedených akcií vykonala sama. Preventistka sa osobne podieľala na oslovení 48 % na počte účastníkov za celé OR PZ. Z uvedeného počtu 3,2 tisíc účastníkov vykonávala prácu lektorky v rámci preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ pre celkom 126 detí (6 tried, t.j. 60 prednášok v šk. roku pre cca 1.260 detí). OR PZ v Ružomberku realizuje projekt „Správaj sa normálne“ celkom pre 214 detí, t.j. 6,4 % z celkového počtu detí zapojených v rámci Žilinského kraja do projektu. Zároveň preventistka koordinovala aktivity v rámci celého útvaru, ako aj spoluprácu s inými organizáciami. Preventívnu činnosť vykonávanú v rámci OR PZ v Ružomberku hodnotíme za rok 2007 na veľmi dobrej úrovni v rámci poskytnutého priestoru.

 

OR PZ v Žiline

 

            V 2. polroku bolo miesto preventistu na OR PZ v Žiline zrušené a bolo presunuté na VO KR PZ v Žiline.             Prevencia kriminality bola na OR PZ v Žiline v roku 2007 vykonaná pre cca 24,1 tis. účastníkov, t.j. 24,1 % všetkých oslovených účastníkov v roku 2007. Samotné útvary OR PZ vykonali preventívne aktivity pre cca 18,3 tis. osôb, t.j. 20,6 % všetkých oslovených osôb v rámci útvarov Žilinského kraja. Preventistka OR PZ v Žiline v priebehu 1. polroka 2007 vykonala aktivity v rámci prevencie kriminality  pre cca 1,6 tis.osôb v počte 39 akcií. Nakoľko bolo miesto preventistu na OR PZ zrušené nie je možné vyhodnotiť prácu preventistu za celý rok. Uvedené však znamená, že preventistka OR PZ v Žiline oslovila v 1. polroku 2007 priemerný počet osôb v rámci celého Žilinského kraja. Akcie vykonala sama alebo v spolupráci s inými zložkami. Z uvedeného počtu 3,2 tisíc účastníkov vykonávala preventistka prácu lektorky v rámci preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ pre celkom 12 detí (1 trieda, t.j. 10 prednášok v šk. roku pre cca 120 detí). OR PZ v Žiline realizuje projekt „Správaj sa normálne“ celkom pre 1.212 detí, t.j. 36,5 % z celkového počtu detí zapojených v rámci Žilinského kraja do projektu, čo predstavuje najvyšší počet v rámci útvarov KR PZ v Žiline. Zároveň preventistka koordinovala v 1. polroku 2007 aktivity v rámci celého útvaru, ako aj spoluprácu s MsP a inými organizáciami. Preventívnu činnosť vykonávanú v rámci OR PZ v Žiline hodnotíme za 1. polrok 2007 na veľmi dobrej úrovni v rámci poskytnutého priestoru.

 

Vnútorný odbor KR PZ v Žiline

 

            Na VO KR PZ v Žiline boli v 1. polroku 2007 dvaja preventisti, v mesiaci júl 2007 sa vymenili preventisti a miesto kpt. Ing. Petra Krišťaka na funkciu preventistu nastúpila ppor. Ing. Ingrid Jančulová. V mesiaci júl vznikla zároveň skupina komunikácie a prevencie VO KR PZ v Žiline, kde bolo presunuté jedno miesto preventistu z OR PZ v Žiline, t.j. celkovo mala skupina tri preventistky. Nakoľko však bola zrušená funkcia zástupcu hovorcu, ppor. Ing. Jančulová Ingrid vykonávala predovšetkým aktivity na úseku poskytovania informácií a komunikácie s verejnosťou.

 

            Prevencia kriminality bola na VO KR PZ v Žiline v roku 2007 vykonaná pre cca 8,2 tis. účastníkov, t.j. 8,2 % všetkých oslovených účastníkov v roku 2007 a zároveň 9,2 % všetkých oslovených osôb v rámci útvarov Žilinského kraja. Preventisti VO KR PZ v Žiline v priebehu roka 2007 vykonali aktivity v rámci prevencie kriminality  v počte 229 akcií. Uvedené znamená, že preventisti VO KR PZ v Žiline oslovili priemerný počet osôb v rámci celého Žilinského kraja. Väčšinu uvedených akcií vykonali sami. Z uvedeného počtu 8,2 tisíc účastníkov vykonávali prácu lektorov v rámci preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ pre celkom 24 detí (1 triedu, t.j. 10 prednášok v šk. roku pre cca 240 detí). Zároveň preventisti koordinovali aktivity v rámci všetkých útvarov Žilinského kraja, ako aj spoluprácu s MsP a inými organizáciami. 

 

Záverom vyhodnotenia prevencie kriminality vykonanej útvarmi KR PZ v Žiline v roku 2007 je možné konštatovať, že aktivity jednotlivých útvarov v rámci prevencie kriminality sú na veľmi dobrej úrovni. Reakcie širokej verejnosti, no najmä detí a mládeže, rodičov a pedagogických pracovníkov, na preventívne aktivity projekty vykonávané príslušníkmi Policajného zboru sú veľmi pozitívne. Spoločnosť pociťuje veľkú absenciu prevencie kriminality z minulých rokov, úroveň právneho vedomia nielen maloletých a mladistvých, ale aj pedagogických pracovníkov a rodičov, je na nízkej úrovni. Prevencia sa spoločnosti vyplatí viac ako represia a preto je našou úlohou aj v budúcom období pokračovať v nastúpenom trende rozširovania preventívnych aktivít, vytvárania priestoru a podmienok na vykonávanie prevencie kriminality a jej neustáleho skvalitňovania.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

Prezident PZ

Fotogalérie