Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Správne konania

Správne konania

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Zverejňovanie informácií z procesu EIA/SEA

 

Štátna vodná správa               

              Žiadosti

              Verejné vyhlášky

              Rozhodnutia  

          

Odpadové hospodárstvo

Ochrana prírody a krajiny   

Ochrana ovzdušia

Prevencia závažných priemyselných havárií