Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Správne konania

Správne konania

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Zverejňovanie informácií z procesu EIA/SEA

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-parkovisk-spolocnosti-saargummi-slovakia-parking-area-saarg

 

Štátna vodná správa               

              Žiadosti

              Verejné vyhlášky

              Rozhodnutia  

          

Odpadové hospodárstvo

Ochrana prírody a krajiny   

Ochrana ovzdušia

Prevencia závažných priemyselných havárií