Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Správne konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás OÚ Veľký Krtíš, odbor SOŽP upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu:

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. A. H. Škultétyho 11 

990 01  VEĽKÝ KRTÍŠ,

alebo elektronicky na adresu: Bianka.Haskova@minv.sk v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania