Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Správne konania


OZNÁMENIE - Rekonštrukcia kanalizácie na ul. J. Kollára, J. Weissseho, Nové Mesto nad Váhom - č. j. OU-NM-OSZP-2020/013188-002. (643,8 kB)

ROZHODNUTIE - č. j. ou-nm-oszp-2020/0011928-004 zo dňa 24.11.2020 (344,2 kB)

Rozhodnutie - ou-nm-oszp-2020/011975-3/hd1.

Rozhodnutie - ou-nm-oszp-2020/011618-3/hd1.

Rozhodnutie - ou-nm-oszp-2020/011877-3/hd1.

Rozhodnutie - ou-nm-oszp-2020/011878-3/hd1.

Oznámenie stavby „Stará Turá, IBV Nové Hnilíky“ – obj. SO 02. SO 03 - Číslo spisu: ou-nm-oszp-2020-012670-003.

Rozhodnutie Autoremedúra BK NOVA finále - číslo spisu OU-NM-OSZP-2020/000217-49 zo dňa 5.11.2020 (184,1 kB)

Informácia pre verejnosť - Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti - Zariadenie na nakladanie s odpadom - zber a výkup druhotných surovín, navrhovateľ VM-PROFIT, s.r.o, Stará Turá (395,3 kB)

Rozhodnutie - číslo spisu: ou-nm-oszp-2020-010390-011 - o povolení realizácie vodnej stavby.

Rozhodnutie č.j. OU-NM-OSZP-2020/008948-10/HN1 zo dňa 07.10.2020 o zmene navrhovanej činnosti "Využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu - Dobývací priestor Čachtice" (Terénne úpravy DP) pre navrhovateľa CRH v zastúpení INECO, s.r.o. Banská Bystrica (561,9 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - zmena stavby pred jej dokončením " "Veľká Javorina - Bradlo, odkanalizovanie regiónu, Kanalizácia mikroregiónu Stará Turá, Kanalizácia mesta Stará Turá, v k.ú. Stará Turá.

Verejná vyhláška - č.j. OU-NM-OSZP-2020/011318-003 zo dňa 20.10.2020 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu: "Stavebné úpravy domu s prístavbou, časť - kanalizácia, ČOV" v k. ú. Lubina. (PDF, 637 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - zmena stavby - zmena termínu ukončenia stavby "Horná Streda - vodovod" - obj. SO 08 Rozvodná vodná sieť, v k.ú Horná Streda pre stavebníka Obec Horná Streda

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - zmena stavby pred jej dokončením - zmena termínu končenia - "Horná Streda - vodovod" - vodný zdroj HFN-1, v k.ú Horná Streda pre stavebníka Obec Horná Streda

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - stavba "IBV Za prekopané - 30 rodinných domov" - obj. SO 08 Verejný vodovod, k. ú. Horná Streda, pre stavebníka Obec Horná Streda


FINÁLNE ROZHODNUTIE  
OU-NM-OSZP-2020/000217-43 - Bytový komplex NOVA v Novom Meste nad Váhom. Dátum zverejnenia 2.10.2020.
(PDF, 723 kB)


INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ - Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov, k.ú.  Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ ŽO EKO QELET a.s. Martin (30.09.2020).
(PDF, 421 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť  -  „Skladová hala PAL 2 v k.ú. Lúka“.
(PDF, 277 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť Využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu - Dobývací priestor Čachtice.
(PDF, 209 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - č. j. OU-NM-OSZP-2020/010390-005 zo dňa 25.09.2020 - na stavbu "Kanalizačná stoka P DN300 Čachtice Podzámska ulica"  v k.ú. Čachtice, stavebník Obec Čachtice. (PDF, 267 kB)
I N F O R M Á C I E   O   Z A Č A T Ý C H   S P R Á V N Y C H   K O N A N I A C H


V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA :

24.11.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 174 kB)

18.11.2020
Oznámenie o začatí správneho konania upovedomenie - zverejnenie - ou-nm-oszp-2020-012907-2

13.11.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Modrová.
(PDF, 172 kB)

26.10.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a upovedomenie - výrub drevín na území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Beckov (Tanoczký). (PDF, 168 kB)

26.10.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a upovedomenie - výrub drevín na území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Beckov (spoločnosť SVETLAND). (PDF, 168 kB)

23.10.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 11.11.2020 - výrub drevín na území s druhým stupňom ochrany v CHKO Biele Karpaty v k.ú. Nová Bošáca (Zámečník) (PDF, 336 kB)

19.10.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a upovedomenie - výrub drevín na území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Horné Bzince (Gašparíková) (PDF, 261 kB)

16.10.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 27.10.2020 - výrub drevín na území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Kálnica (Los). (PDF, 262 kB)

28. 09. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Hrádok - Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 28.10.2020 - výrub drevín na území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Hrádok (Ajax Corporation, Kováčik) (PDF, 174 kB)

14.10.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 3.11.2020 - výrub drevín na území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Horné Bzince (Dzian) (PDF, 262 kB)

12.10.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania - zmena dátumu konania (oplotenie pozemku na území s druhým stupňom ochrany v CHKO Biele Karpaty v k.ú. Zemianske Podhradie.)

12.10.2020
Onámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 23.10.2020 - oplotenie pozemku na území s druhým stupňom ochrany v CHKO Biele Karpaty v k.ú. Zemianske Podhradie.

9.10.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v k.ú. Lubina (výrub Obec Lubina) (PDF, 257 kB)

8.10.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v k.ú. Stará Turá (výrub Sobotka) (PDF, 263 kB)

6.10.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačnej tabule "Les nie je smetisko" na pozemku umiestnenom mimo zastavaného územia obce v k. ú. Čachtice, evidovanom ako druh pozemku „lesný pozemok" na základe žiadosti Lesov SR, š.p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín 1. (PDF, 263 kB)

22. 09. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Nové Mesto nad Váhom (výrub Šujan) (PDF, 173 kB)

21. 08. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Nové Mesto nad Váhom (výrub Michalčíková) (PDF, 173 kB)

21. 08. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Nové Mesto nad Váhom (výrub Vojteková) (PDF, 173 kB)

18. 09. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Moravské Lieskové. (PDF, 264 kB)

26. 08. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 172 kB)

02. 09. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Stará Turá. (PDF, 256 kB)

02. 09. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Stará Turá. (PDF, 258 kB)

13. 07. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v území s druhým stupňom ochrany, k. ú. Nová Bošáca. (PDF, 257 kB)

08. 07. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Lubina (PDF, 265 kB)

03. 07. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v území s druhým stupňom ochrany, k. ú. Nová Bošáca. (PDF, 255 kB)

30.06.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Moravské Lieskové (PDF, 262 kB)

29. 06. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Moravské Lieskové (PDF, 261 kB)

29. 06. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Moravské Lieskové (PDF, 256 kB)

29.04.2020
Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-NM-OSZP-2019/002241-6/HA1 zo dňa 18. 03. 2019 - vydanie súhlasu na oplotenie, k. ú. Nová Bošáca. (PDF, 259 kB)

01.04.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 133 kB)

10.03.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Nová Bošáca. (PDF, 261 kB)

17. 02. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Dolné Bzince. (PDF, 262 kB)

14. 02. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Podolie. (PDF, 263 kB)

28. 01. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Nová Bošáca. (PDF, 266 kB)

22.01.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Stará Turá. (PDF, 263 kB)

17.01.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k.ú. Stará Turá. (PDF, 75 kB)