Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Správne konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.


Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Dolná Súča v počte 15 ks (PDF, 251 kB)

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Mníchova Lehota v rámci výstavby cesty I-9 Chocholná_Mníchova Lehota (PDF, 251 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –žiadosť - Slovenská správa ciest (PDF, 152 kB)

          -> Príloha k Oznámeniu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (PDF, 3 MB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –p. Mikušinec (PDF, 150 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –p. Tichomírová, p. Ibolya, p. Ibolyová (PDF, 165 kB)

Žiadosť o súhlas na zmenu stavu mokrade – Trenčianska Turná, lokalita Paľova hora – zlepšenie vodného hospodárstva v lese SO 01 – obnova technických diel v lesoch – akumulácia vody na ochranu pred požiarom – oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 248 kB)

Prístupová cesta a IS pre IBV v zóne N3B Kostolná-Záriečie – oznámenie o začatí konania. (PDF, 239 kB)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín v k. ú. Zlatovce (PDF, 251 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade Kamečnica v k.ú. Lubina. (PDF, 4 MB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny – Michalíková Anna, Horné Srnie, TTP 3093 (PDF, 804 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti  rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2016/031925-7/Ba - upovedomenie o začatí správneho konania (PDF, 160 kB)

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v území európskeho významu SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach v súvislosti s údržbou elektrovodu VN 1007 v k. ú. Zamarovce (PDF, 170 kB)

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností – výrub a orezávanie porastov v ochrannom pásme elektrovodu VN 208 na celej trase vedenia oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 246 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín – žiadateľ p. Perný (PDF, 150 kB)

EKOREM - Oznámenie o výrube pod elektrovodmi - VN 231. (PDF, 273 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: Pavol Jánošík - SHR, Trenčianske Mitice 269 (PDF, 253 kB)

Žiadosť o súhlas k aplikácií chemických prostriedkov na ničenie buriny v rokoch 2019-2022 v staničných a traťových koľajach v obvode ŽSR, OR Trnava v okrese Nové Mesto nad Váhom – oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín za hranicami zastavaného územia obce, OU-TN-OSZP3-2020/010005-002RAJ (PDF, 165 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín za hranicami zastavaného územia obce, OU-TN-OSZP3-2020/010003-002RAJ (PDF, 165 kB)

Výrub ohrozujúcich stromov na Starej Myjave – oznámenie o začatí konania, OU-TN-OSZP1-2020/009565-2/SD. (PDF, 161 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania, OU-TN-OSZP3-2020/009527-002RAJ. (PDF, 163 kB)

Rozhodnutie, že OPEL COMBO, EVČ: TN051CJ sa stáva starým vozidlom. (PDF, 225 kB)

EKOREM – Oznámenie o výrube pod elektrovodmi – VN 1068. (PDF, 260 kB)

EKOREM – Oznámenie o výrube pod elektrovodmi – VN 1007. (PDF, 226 kB)

Bláznivý cyklovýjazd - oznámenie o začatí konania, OU-TN-OSZP1-2020/008836-2/SD (PDF, 163 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania, OU-TN-OSZP3-2020/008978-002RAJ (PDF, 174 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania, OU-TN-OSZP3-2020/008979-002RAJ (PDF, 174 kB)