Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Správne poplatky pozemkového a lesného odboru

Správne poplatky v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platné od 1.10.2012.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

- elektronickým kolkom (e-kolok)

- poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu

- bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

Úkon - Pôdohospodárstvo POPLATOK
Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva 65,00 €
Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do reistra pozemkového spoločenstva 65,00 €
Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničení, poškodené alebo odcudzené stanovy, nadačnú listinu alebo štatút pozemkového spoločenstva 25,00 €
Vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev 5,00 €
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra pozemkového spoločenstva 25,00 €
Vyhotovenie písomnej informácie z registra pozemkového spoločenstva 5,00 €
Výmaz pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev 35,00 €
Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru 200,00 €
Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru 100,00 €
Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu fyzická osoba 100,00 €
Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 250,00 €
Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára 50,00 € 
Registrácia poľovníckej organizácia 66,00 € 
Zmena stanov poľovníckej organizácie  16,50 €
Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií 3,00 €
Mimoriadne povolenie lovu zveri  20,00 €
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade pochybností  30,00 €
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov do 10 30,00 € 
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov do 30 40,00 €
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov nad 30 50,00 € 
Vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku 3,00 € 
Vydanie stanoviska k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy 3,00 € 
Vydanie stanoviska k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 3,00 € 
Vydanie rozhodnutia na zmenu druhu pozemku  33,00 €
Vydanie rozhodnutia na odňatie poľnohospodárskej pôdy  33,00 €
Vydanie rozhodnutia o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy  33,00 €

 

Úkon - Všeobecná správa POPLATOK
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy - fyzická osoba 16,50 €
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy - právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50 € 
Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 4,50 € 
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 16,50 € 
Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 6,50 € 
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33,00 €