Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. júl 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zverejnené 23.06.2020 - Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub dreviny - 1 ks smrek - k. ú. Banka. (152,8 kB) pdf
Zverejnené 23.06.2020 - Upovedomenie o začatí správneho konania na umiestnenie prenosných zariadení v Chránenom areáli Sĺňava. (175,3 kB) pdf
Zverejnené 19.06.2020 - Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci povolenia reprodukovanej hudby v CHKO Malé Karpaty, v k. ú. Prašník. (352,4 kB) pdf
Zverejnené 17.06.2020 - ROZHODNUTIE - „Zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 5“ (221,7 kB) pdf
Zverejnené 15.06.2020 - Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín k. ú. Chtelnica.pdf (160,1 kB) pdf
Zverejnené 12.06.2020 - Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Veselé“ určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (631,2 kB) pdf
Zverejnené 04.06.2020 - Rozhodnutie - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a zhromažďovanie odpadov zo železných kovov alebo z neželezných kovov v Zbernom dvore mesta Piešťany. (232,4 kB) pdf
Zverejnené 02.06.2020 - Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevíny - k. ú. Prašník. (154,7 kB) pdf
REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY OKRESU PIEŠŤANY (10,7 MB) pdf
1. RÚSES okresu Piešťany - SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA (9,0 MB) pdf
2. RÚSES okresu Piešťany - PRIEMET POZITÍVNYCH PRVKOV A JAVOV (11,3 MB) pdf
3. RÚSES okresu Piešťany - PRIEMET NEGATÍVNYCH PRVKOV A JAVOV (10,1 MB) pdf
4. RÚSES okresu Piešťany - ENVIRONMENTÁLNE PROBLÉMY (10,8 MB) pdf
5. RÚSES okresu Piešťany - NÁVRH R-ÚSES A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ (9,2 MB) pdf