Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Chýbajúce pracovné sily možno hľadať aj medzi Rómami

28. 03. 2019

Zamestnávatelia čoraz častejšie hlásia nový problém: chýbajúcu pracovnú silu. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity vidí riešenie v zapájaní firiem, ktoré spúšťajú špecifické programy pre oslovenie a zamestnávanie Rómov. Pomôcť by mali aj aktivačné práce. V Spišskej Novej Vsi preto spoločne s Mariánom Valentovičom, generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, informovali o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti a prezentovali aj nový zborník Dobrá prax aktivačnej práce.

,,Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z marginalizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných. Úlohou tohto zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných," hovorí Ábel Ravasz.

V posledných rokoch sa vytvorilo niekoľko nástrojov k zvyšovaniu zamestnanosti Rómov. Témou sa zaoberala aj vláda, ktorá venovala otázke svoje uznesenie č. 525/2018. Od roku 2018 je v platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.

,,V roku 2018 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru zamestnanosti aj v rámci tejto skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v zahraničí," vysvetľuje Ravasz.

Na podporu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie sa v ostatných niekoľkých rokoch zameriava aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

,,Až 80 % všetkých finančných prostriedkov z národných projektov, a aj iných aktivít, smeruje k týmto skupinám, aby sme im rozličnými nástrojmi, v spolupráci so zamestnávateľmi a samosprávou, umožnili prechod na trh práce a zotrvanie v pracovnom procese. Uvítame, ak zamestnávatelia prejavia záujem o zamestnávanie Rómov a sme pripravení ústretovo spolupracovať so zohľadnením špecifických podmienok jednotlivých zamestnávateľov," dodal Valentovič.

Zborník ,,Dobrá prax aktivačnej práce“ je k dispozícii na stiahnutie https://bit.ly/2HWqTCE.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.