Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na podporu budovania a rozširovania kapacít v materských školách

Bratislava, 14. 01. 2020

Rezort vnútra vyhlásil dňa 19. decembra 2019 ďalšiu výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je  spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom výzvy je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve najmä pre obyvateľov MRK v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú  obce a mestá z Atlasu rómskych komunít. Nová výzva prináša v porovnaní s predchádzajúcou výzvou rozšírenie oprávnenosti žiadateľa o subjekty z neziskového sektora, cirkevné a náboženské spoločnosti a organizácie štátnej správy, štátne a rozpočtové organizácie  a štátne príspevkové organizácie. Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu  územie obcí a miest z Atlasu rómskych komunít, okrem Bratislavského kraja.

Na túto výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených 5 miliónov eur. Žiadatelia z verejného a neziskového sektora sa na projekte budú podieľať s 5 percentnou spoluúčasťou. Súčasťou novej výzvy je inštitút zásobníka projektov, ktoré budú pozitívne vyhodnotené. Sprostredkovateľský orgán tak bude môcť po uvoľnení finančných prostriedkov a na základe schválenia navýšenia alokácie na výzvu, schváliť projekty neschválené z dôvodu chýbajúcej alokácie.

Oprávnenými výdavkami na výzvu sú podpora výstavby a rekonštrukcie materských škôl vrátane interiérového a exteriérového vybavenia s dôrazom na vytvorenie nových kapacít. Osobitnou podmienkou výzvy je, že počas obdobia udržateľnosti musí byť z celkového počtu detí, ktoré navštevujú materskú školu v školskom roku, minimálne 15 percent detí z MRK.  Na konci obdobia udržateľnosti projektu musí prijímateľ zároveň preukázať, že z celkového počtu detí, ktoré navštevovali materskú školu počas 5 rokov, bolo minimálne 25 percent detí z MRK.

V priebehu mesiaca február 2020, odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít plánuje zorganizovať informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, ktoré sa budú konať v mestách Košice, Prešov a Banská Bystrica. Cieľom seminárov bude informovať potenciálnych žiadateľov, ktorí pripravujú svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok o detailoch vyhlásenej výzvy, pripravovaných výzvach ako aj poskytnúť možnosť individuálnych konzultácií k výzve a ku konkrétnym projektovým zámerom. Bližšie informácie o informačných dňoch nájdete začiatkom januára na našom webovom sídle v časti Infosemináre a vzdelávacie aktivity.

Kľúčovú úlohu pri postupnom zlepšovaní životnej úrovne má zvyšovanie vzdelanostnej úrovne. Vzdelanie znamená väčšiu možnosť pracovného uplatnenia, následne dôstojnejšie životné podmienky a vyšší životný štandard.povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

Bližšie informácie k výzve môžete nájsť na stránke www.minv.sk, na telefónnych číslach 02/509 45 112, 116, cez mailovú adresu metodika.imrk@minv.sk, alebo po telefonickej dohode osobne na adrese Panenská 21, Bratislava, kde zamestnanci odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít pomôžu spoločne prejsť všetky podmienky získania pomoci.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.