Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2018, Štvrtok
 

Podporujeme prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvete

28. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo vyzvanie na národný projekt na podporu zdravotnej starostlivosti v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s alokáciou 15 360 000 eur. Gestorom projektu je štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Organizácia Zdravé regióny. Hlavným cieľom projektu je osveta, prevencia a poradenstvo.

Slovenská republika aj prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje identifikuje potrebu riešenia  prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu v lokalitách s väčšou prítomnosťou MRK. Zlepšiť reálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti a znížiť rozdiel v zdravotnom stave medzi Rómami a majoritnou populáciou má za cieľ práve národný projekt Zdravé komunity 2A z dielne rezortu vnútra.

Hlavným cieľom projektu je podporiť prístup rómskej komunity k zdravotnej starostlivosti, zvyšovať povedomie o možnostiach zdravotnej starostlivosti a zodpovednosť členov komunity za vlastné zdravie. Tieto ciele budú realizované prostredníctvom komunitných pracovníkov, ktorí budú poskytovať asistenciu v oblasti zdravotnej výchovy v obciach s prítomnosťou MRK. „Práve táto forma poskytovania pomoci je fungujúcim nástrojom na budovanie zdravých regiónov a zvyšovanie povedomia a vedomostí o ochrane zdravia, hygiene a zdravotnej starostlivosti v dotknutých oblastiach,vysvetľuje generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Zlepšenie situácie rómskej komunity v oblasti zdravia sa bude taktiež realizovať formou podpory intenzívnejšieho poskytovania zdravotných konzultácií a zvyšovania povedomia a osvety o možnostiach prevencie. „Je nevyhnutné naštartovať  zdravotno-výchovnú osvetu MRK zameranú napríklad na starostlivosť o vlastné zdravie, prevenciu infekčných ochorení a osobnú hygienu,“dodáva riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová. Systematickým zvyšovaním povedomia rómskej komunity o týchto oblastiach sa posilňuje oblasť verejného zdravia.

VYZVANIE – ZDRAVÉ KOMUNITY 2A

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.