Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Rómovia a Rómky z marginalizovaných komunít sa COVIDU obávajú a rešpektujú pravidlá

29. 04. 2020

Ak sme sa niečo v posledných týždňoch naučili, je to skutočnosť, že všetci sme na jednej lodi. Nebezpečný vírus ohrozuje starších aj mladších, bohatých aj chudobných, menšiny aj väčšiny. Nie všetci však máme podmienky na to, aby sme sa mohli pred vírusom dobre chrániť. Mnohí Rómovia a Rómky žijú v marginalizovaných komunitách bez vodovodu a v chudobných podmienkach, kde je oveľa ťažšie dodržiavať prikázané opatrenia. Myslím na týchto ľudí a s mojim tímom robíme všetko, čo je v našich silách. No uvedomujeme si, že desaťročia zanedbávané problémy sa nedajú vyriešiť za jeden týždeň.

Je veľmi dôležité, aby ľudia žijúci v týchto komunitách pristupovali k ochrane seba a svojich blízkych zodpovedne. Preto ma zaujímalo, aké je ich povedomie o koronavíruse a či dodržiavajú základné opatrenia na ochranu pred ním. 


Mám pre Vás dobrú správu. Väčšina Rómov a Rómiek z marginalizovaných komunít sa snaží preventívne opatrenia dodržiavať.

Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre pre náš úrad v týchto dňoch zrealizoval dotazníkový prieskum, v ktorom sa pracovníkov v teréne pýtal, ako to v marginalizovaných komunitách vyzerá. Dodržiavanie preventívnych opatrení v marginalizovaných komunitách vidia sociálni pracovníci pozitívne.

Dotazníky vyplnili pomáhajúce profesie Národných projektov Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a Implementačnej agentúry MPSVR SR (patrí im moja veľká vďaka!), ktorí majú klientov a klientky v 278 obciach alebo mestách a spolu v 411 marginalizovaných komunitách. Tieto obce sú v 51 okresoch po celom území Slovenska.

A tu sú základné výsledky:

️ väčšina obyvateľov a obyvateliek marginalizovaných komunít sa COVIDU obáva
 rúška nosí väčšina ľudí v marginalizovaných komunitách (odpovede „všetci“ alebo „väčšina“ obyvateľov a obyvateliek nosí rúška označili v dotazníku sociálni pracovníci a pracovníčky v 78% zo 411-tich komunít)
️ vo viac ako 60% z týchto komunít sa dodržiava správna hygiena rúk (sociálni pracovníci a pracovníčky označili odpovede „všetci“ alebo „väčšina“ v 60% zo 411-tich komunít a v ďalších 16% odhadli, že zvýšenú hygienu rúk dodržiava polovica obyvateľov)
️ Stretnutiam s ľuďmi mimo vlastnej domácnosti sa ľudia vyhýbajú vo viac ako polovici zo 411 komunít. V ďalších 14% z nich opatrenie sociálnej izolácie dodržiava odhadom polovica obyvateľov.

Je to výborná sprava, keďže v mnohých komunitách je kvôli životným podmienkam a chudobe veľmi ťažké nestretávať sa a dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

dodrziavanie preventivnych opatreni

obavy z ochorenia covid 19

dodrziavanie preventivnych opatreni

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.