Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

Splnomocnenkyňa Andrea Bučková vyhodnotila 100 dní vo funkcii a predstavila svoje plány

03. 07. 2020

Prvé dni splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Andrey Bučkovej boli v krízovom režime kvôli následkom šírenia koronavírusu. Pre úrad pod jej vedením bolo prvoradé spolupracovať s ostatnými orgánmi štátnej správy, samosprávami a pomocnými profesiami pri ochrane zdravia obyvateľov v rómskych komunitách. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity spolupôsobil pri testovaní na Covid – 19 a súčasne sprostredkovával podporu a šíril osvetu pre obyvateľov rómskych osídlení. Popri plnení týchto náročných a mimoriadnych úloh v regiónoch  Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity aktívne vstúpil do procesu prípravy  nového programového obdobia. V najbližšom období  plánuje začať rokovania so zástupcami ministerstiev, samosprávami a občianskymi združeniami na celoslovenskej úrovni o základných programových prioritách vlády v oblasti  vzdelávania, bývania, zamestnanosti a zdravia ako aj v oblasti nediskriminácie. Tento participatívny proces je súčasťou prípravy nového strategického dokumentu vlády SR      v oblasti integrácie Rómov. Jeho vyhotovenie je  jednou zo základných podmienok pre čerpanie finančných zdrojov EU pre programové obdobie 2021 - 2027.

„Pred úradom splnomocnenkyne stoja početné úlohy, ktoré považujem za strategické pri budúcej práci v rómskych komunitách a zlepšovaní životných podmienok v nich. Musím konštatovať, že predchádzajúce vedenie úradu po sebe nezanechalo základnú koncepciu rozvoja rómskych komunít na obdobie nasledujúcich desať rokov, ktoré od nás požaduje Európska komisia ako podmienku pre čerpanie finančných prostriedkov z európskych a štrukturálnych fondov. Strategický rámec je východiskom  pre opatrenia a aktivity, ktoré sa budú realizovať aj za finančnej podpory  EŠIF-u. Očakávala som, že budem oboznámená so štruktúrou priorít, ktoré chcel môj predchodca presadzovať v rámci prípravy nového programového obdobia. Som presvedčená, že napriek tomu, že máme pomerne krátky čas na prípravu stratégie, urobíme všetko pre to, aby výsledný dokument bol kvalitný a obsahoval účinné a efektívne opatrenia pre zabezpečenie inklúzie Rómov,“ povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity chce naďalej pokračovať v uplatňovaní komplexného prístupu prostredníctvom podpory výstavby základnej infraštruktúry v rómskych komunitách, ktorá z hľadiska hygienických štandardov je na neuspokojivej úrovni. Taktiež  chce pokračovať vo vysporiadavaní pozemkov, ako aj opatreniach zameraných na svojpomocnú výstavbu a podporu prestupného bývania.            V oblasti vzdelávania sa plánujeme zamerať najmä na budovanie materiálnych a personálnych kapacít pre čo  najskoršie zavedenie povinnej predškolskej výchovy. Súčasťou plánu investícií je poskytovanie technickej podpory a pomoci obciam s prítomnosťou MRK, ktorú považujeme za kľúčovú. Za inovatívny prvok považujeme zavedenie multidisciplinárnych tímov, ktoré budú zamerané na podporu komunitného rozvoja  na úrovni samospráv. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.