Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Upozornenie na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

23. 06. 2020

Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú, pandémia však stále pretrváva. Skúsenosti z posledných dní ukazujú opätovný výskyt koronavírusu u osôb vracajúcich sa zo zahraničia a počet pozitívnych osôb opäť narastá.

 1.      Radi by sme požiadali obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a pomáhajúce profesie (TSP, KC, MOPS, APZ) o súčinnosť a spoluprácu vo vyhľadávaní a evidovaní osôb vracajúcich sa zo zahraničia, predovšetkým z krajín, kde sa COVID-19 vyskytuje. Tieto informácie o epidemiologickej situácii žiadame zasielať týždenne, v prípade potreby obratom, na elektronickú adresu covidrk@minv.sk

 2.      Rúška patria naďalej k jedným z kľúčových preventívnych opatrení.

 3.      Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, na verejnosti a na pracovisku. 

 4.      Zvlášť upozorňujeme na dodržiavanie opatrenia ÚVZ SR, ktoré sa týka zrušenia domácej izolácie a štátnej karantény.[1] Je dôležité nezabudnúť na to, že uvoľnenie týchto opatrení sa týka len pri návrate z krajín: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Monako, Poľská republika.

 5.      Pri príchode z ostatných krajín ÚVZ SR nariaďuje, aby pri prekročení hraníc Slovenskej republiky odovzdali občania negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky alebo na príslušnom RÚVZ (pokiaľ sa na hraničnom prechode nevykonáva kontrola). Výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu izolácie v domácom prostredí sa nariaďuje izolácia aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

 6.      Druhé vyšetrenie, potvrdzujúce negatívny výsledok, po nahlásení na príslušný RÚVZ bezprostredne po príchode na Slovensko, je bezplatné. Termín vyšetrenia určí príslušný RÚVZ.

 7.      Všetkým osobám, ktoré od 20. júna 2020 od 6.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky ÚVZ SR nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému RÚVZ a všeobecnému lekárovi. 

 

Odporúčame samosprávam

-          monitorovať a evidovať v rómskych lokalitách osoby prichádzajúce zo zahraničia,

-          zistiť či osoba došlá zo zahraničia má negatívne potvrdenie na ochorenie COVID-19 (nie staršie ako 96 hodín) a či je nahlásená na príslušný RÚVZ, aby jej mohli byť odobraté klinické vzorky (bezplatný test RT-PCR),

-          v prípade, že osoba nie je nahlásená, ihneď o tom informovať príslušný RÚVZ a postupovať v zmysle Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia.

 

Odporúčame pracovníkom pomáhajúcich profesií (TSP/KC/MOPS/APZ)

-          naďalej šíriť osvetu v rómskych komunitách o preventívnych opatreniach (v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy mať pokrytie horných dýchacích ciest /nos, ústa/ ako je napríklad rúško, šál, šatka; dôsledné umývanie rúk; dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu a atď.)[2],

-          v prípade, že zaevidujú osobu /ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia je dôležité, aby v rámci rozhovoru:

a)      zistili, či sa navrátilci nahlásili na príslušný RÚVZ,

b)     zistili, či navrátilci preukázali na príslušnom RÚVZ negatívne potvrdenie(z krajiny príchodu) na ochorenie COVID-19, ktoré nesmie byť staršie ako 4 dni

c)      informovali navrátilcov, že bezprostredne po návrate sa majú prihlásiť na príslušný RÚVZ na odobratie sterov z nosa a ústnej dutiny /kontrolný RT-PCR test je bezplatný, ak preukázali potvrdenie o negativite uvedené v bode b)/.

 

Zoznam použitých skratiek :

KC – Komunitné centrum

MOPS – Miestne občianske poriadkové služby

TSP – terénna sociálna práca

USVRK – Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

ÚVZ SR – Úrad verejného zdravia Slovenskej republiky

RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravia

APZ – asistent podpory zdravia (Zdravé regióny, n. o.) 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.