Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. august 2019, sobota
 

Úrad splnomocnenca sa v roku 2019 chce venovať predovšetkým vzdelávaniu, zamestnávaniu a bývaniu Rómov

17. 01. 2019

Rok 2018 bilancoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz v obci Čirč pri Starej Ľubovni. Predstavil aj jeho plán činnosti na rok 2019. Prioritne sa chce venovať trom oblastiam: vzdelávaniu, zamestnanosti a bývaniu.

„Od roku 2016 pracujeme na systémových krokoch v oblasti integrácie marginalizovaných komunít. To znamená, že sa snažíme dosiahnuť dlhodobé, udržateľné výsledky, ktoré vedia razantne ovplyvniť situáciu ľudí žijúcich v hlbokej chudobe. Potrebujeme k tomu vykonať najmä nutné zmeny zákonov, na ktoré v niektorých prípadoch čakáme už dekády. Dôležité je aj zabezpečiť prácu priamo v teréne a finančné zdroje na investície. Len v takejto kombinácii máme šancu na úspech," povedal Ábel Ravasz.

V prioritnej oblasti vzdelávania vyzdvihol zavedenie povinnej predškolskej dochádzky pre všetky deti od septembra 2020. O prijatí tohto opatrenia, ktoré je hlavnou prioritou splnomocnenca pre toto volebné obdobie, sa vláda uzniesla v novembri a parlament by sa ním mal zaoberať v nasledujúcich mesiacoch. Opatrenie je podporené eurofondovým projektom pre budovanie materských škôl /vo výstavbe je ich v súčasnosti už vyše 70/  a projektom PRIM, prostredníctvom ktorého Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity posiela asistentov a odborných zamestnancov do škôlok navštevovaných deťmi z marginalizovaných komunít.

V oblasti zamestnanosti sa sústredil na balík opatrení, ktorý bol prijatý koncom 2018. Ten nadväzuje aj na skoršie legislatívne opatrenia, akými sú reforma osobného bankrotu, zmeny kvalifikačných predpokladov pre terénnych pracovníkov či zákon o sociálnej ekonomike. „V novodobej histórii Slovenska sa nestávalo často, že by vláda iniciatívne prijala dokument pre zvýšenie zamestnanosti ľudí zo znevýhodnených skupín. Jeho kroky sa budú realizovať už v roku 2019 a prinesú osoh nielen pre členov týchto skupín, ale aj pre celú spoločnosť. Už teraz vidíme rekordnú mieru zamestnanosti v marginalizovaných komunitách, ale týmito opatreniami si dúfame dosiahnuť ďalšie výrazné zlepšenie," povedal  Ábel Ravasz. Vyzdvihol dôležitosť zabezpečenia udržateľnosti tzv. pomocných profesií, aké sú terénna sociálna práca, komunitné centrá a asistenti v školách. V týchto projektoch pracuje v súčasnosti rekordný počet ľudí, veľa z nich práve priamo z rómskych komunít. Na zabezpečení nepretržitého fungovania týchto projektov pracuje medzirezortná skupina.

Ábel Ravasz

V oblasti bývania je kľúčovým projektom tzv. prestupné bývanie. Obce a neziskové organizácie sa môžu uchádzať o zdroje na vybudovanie viacstupňových systémov bývania. „Nemôžeme očakávať, že niekto, kto dlhodobo žije bez pitnej vody, elektriny a ústredného kúrenia, sa bude schopný ihneď  prepnúť do úplne iného spôsobu života. V tomto projekte sa klient posúva po postupne náročnejších formách bývania, s podporou asistenta bývania, kým získa dostatočné zručnosti na udržateľné bývanie. Opatrenie chceme podporiť aj vytvorením projektu rómskych domovníkoch," vysvetlil Ravasz. V roku 2019 Ministerstvo vnútra sprístupní obciam ďalšie zdroje aj na budovanie škôlok, komunitných centier, pozemné komunikácie, odpadové hospodárstvo a vodovodné siete.

Vládny splnomocnenec Ábel Ravasz

V tejto oblasti naďalej pracujú s agendou vysporiadania pozemkov pod osadami, ktoré bolo umožnené reformou z roku 2017. V Čirči prezentoval svoje úspechy aj starosta Michal Didik, ktorému sa podarilo vysporiadať pozemky medzi prvými v republike. Dnes sú všetky pozemky v majetku obce, ktorá ich prenajíma svojim obyvateľom. Podľa Ravasza je potrebné vysporiadať pozemky aj v ďalších obciach, kde vie byť nápomocný aj Úrad splnomocnenca.

Program splnomocnenca vlády pokračoval stretnutím s novozvolenými rómskymi starostami, s ktorými bude v obci Vtáčkovce diskutovať o ďalších možnostiach spolupráce. Na stretnutie príde aj jediný poslanec NR SR rómskej národnosti Štefan Vavrek (Most-Híd).

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.