Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Zverejnili sme žiadosti o zapojenie sa do Národného projektu Komunitné služby.

11. 11. 2019

Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Fáza:

ÚSVRK dňa 11.11.2019 zverejnil Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o zapojenie sa do národného projektu  Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza.  

V rámci predmetných Oznámení sa môžu poskytovatelia služby nachádzajúci sa v rámci územia 150 obcí a aj mimo územia 150 obcí Atlasu Rómskych komunít zapájať do NP KS MRK prostredníctvom podania Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu.  Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.