Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2019, streda
 

Štátna vodná správa

Verejná vyhláška – doručenie rozhodnutia a rozhodnutie – dodatočné povolenie zmeny vodnej stavby „ČOV SEVER, Región Partizánske – odvedenie odpadových vôd“ súčasne s povolením na užívanie vodnej stavby vzhľadom k tomu, že stavba je dokončená na pozemkoch v k. ú. Malé Bielice, Veľké Bielice, Brodzany, Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť, Kolačno, Veľké Uherce a Malé Uherce (PDF, 10 MB)

Verejná vyhláška a oznámenie o začatí vodoprávneho konania o zmene stavby pred jej dokončením na líniovú vodnú stavbu „IBV Pod stráňami – vodovod a kanalizácia“ v k. ú. Partizánske a k. ú. Malé Kršteňany (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška o začatí vodoprávneho konania na vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „IBV Rázdolie“ v k. ú. Malé Uherce a v k. ú. Partizánske (PDF, 66 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „IBV Rázdolie“ v k. ú. Malé Uherce a v k. ú. Partizánske (PDF, 81 kB)

Verejná vyhláška – doručenie rozhodnutia - stavebného povolenia a „IBV Slnečné Stráne, SO 01 Vodovod (verejný), SO 02 Kanalizácia (splašková verejná)“ v k. ú. Malé Bielice (PDF, 96 kB)

Rozhodnutie - stavebné povolenie na vodnú stavbu „IBV Slnečné Stráne, SO 01 Vodovod (verejný), SO 02 Kanalizácia (splašková verejná)“ v k. ú. Malé Bielice (PDF, 124 kB)