Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Oznámenie o poskytnutí príspevku politickej strane

   Podľa § 31a zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) každý, kto poskytne v kalendárnom roku strane dar alebo iné bezodplatné plenenie v hotnote vyššej ako 5 000 eur je povinný túto skutočnosť oznámiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politichých strán najenskôr do 31. januára nasledujúceho roka na nižšie zverejnenom formulári.

V oznámemí osoba uvedie nasledovné údaje:
a) ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno, priezvisko, obchodné meno a adresa trvalého pobytu
b) ak ide o právnickú osobu: názov alebo obchodné meno a adresa sídla

Ten, kto si nesplní povinnosť podľa § 31a zákona sa dopúsťa priestupku podľa § 31b zákona, za ktorý okresný úrad uloží pokutu 5 000 eur.