Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2019, pondelok
 

Štatút splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity vymedzuje postavenie, pôsobnosť a úlohy splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a ustanovuje zásady činnosti a organizačné zabezpečenie činnosti splnomocnenca a vzťahy splnomocnenca k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom. Splnomocnenec má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky. Vymenúva a odvoláva ho vláda Slovenskej republiky na návrh podpredsedu  vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky. Za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde. Splnomocnenec ako poradný orgán vlády pre problematiku rómskych komunít plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizuje systémové  opatrenia na zlepšenie postavenia.