Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

STRATA OBČIANSTVA SR

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Úradná tabuľa  |  Voľby

Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.

K strate štátneho občianstva  nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva. K strate štátneho občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením.

Ten, kto stratil štátne občianstvo nadobudnutím občianstva iného štátu, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť okresnému úradu v sídle kraja.

Ten, kto neoznámi bezodkladne stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky sa dopustí priestupku. Za takýto priestupok sa uloží pokuta vo výške 3 319,- eur.

Okresný úrad v sídle kraja oznámi stratu štátneho občianstva obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky nadobudnutím občianstva iného štátu zaniká štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný právny vzťah zakladajúci funkciu, zamestnanie alebo povolanie, výkon ktorých je podmienený štátnym občianstvom Slovenskej republiky. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky zaniká oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.