Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2019, Štvrtok
 

Stratégia pre integráciu Rómov do roku 2020

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 predstavuje záväzok Slovenskej republiky v smerovaní verejných politík v oblasti sociálneho začleňovania. Zameraná je na viaceré cieľové skupiny, a to na Rómov ako národnostnú menšinu, rómske komunity (ďalej len „RK“) a marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“). Väčšina opatrení a sociálnych intervencií je zameraná na MRK. Stratégia predstavuje súbor východísk, cieľov a opatrení, ktoré smerujú k zastaveniu segregácie rómskych komunít, výraznému pozitívnemu obratu v sociálnom začleňovaní rómskych komunít, nediskriminácii a zmene postojov a zlepšeniu spolužitia.

Doposiaľ realizovaným akčným plánom stratégie bol Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 - 2015 (ďalej len „revidovaný akčný plán dekády“), schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 522 z 11. augusta 2011. Revidovaný akčný plán dekády bol následne uznesením vlády Slovenskej republiky       č. 1 z 11. januára 2012 určený ako akčný plán stratégie. Jeho zameranie sledovalo štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, pričom boli zohľadnené aj prierezové témy ako sú rovnosť príležitostí, boj proti chudobe a predchádzanie diskriminácii. Revidovaný národný akčný plán dekády bol určený na obdobie do roku 2015. Koncom tohto obdobia vznikla teda potreba prípravy aktualizovaných akčných plánov, čo ostatne predpokladalo aj uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2012.

Proces prípravy

USVRK využil pri príprave predkladaného materiálu, v súlade s odporúčaniami Pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných politík prijatých uznesením vlády Slovenskej republiky č. 645 zo 17. decembra 2014, postup uvedený v scenári 4 s využitím modelu koordinačnej skupiny.

Cieľom participatívneho procesu bolo aktualizovať a validovať globálne a čiastkové ciele prioritných oblastí a pripraviť aktualizované akčné plány pre jednotlivé oblasti na obdobie troch rokov. Súčasťou procesu bolo vytvorenie mechanizmu monitorovania a hodnotenia napĺňania cieľov stratégie pre obdobie jej realizácie. Východiskom pre participatívny proces boli závery Externého hodnotenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 (ďalej len „externé hodnotenie“). Externé hodnotenie bolo realizované mimovládnymi organizáciami: SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, o.z., a Škola dokorán, n.o., s finančnou podporou na základe Výzvy na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity na rok 2013.

Participatívny proces vrátane jeho prípravy trval viac ako jeden rok (od októbra 2014 do novembra 2015). Popis participatívneho procesu a prehľad členov pracovných skupín tvorí prílohu č. 1. Po parlamentných voľbách v roku 2016 boli jednotlivé akčné plány ešte doplnené o opatrenia, ktoré vyplynuli z programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2016 - 2020.

Záverečný dokument bol predložený dňa 20. júla 2016 Riadiacej pracovnej skupine poradnej komisie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „Riadiaca pracovná skupina USVRK“), zloženej zo zástupcov príslušných ministerstiev, regionálnych a lokálnych samospráv, akademickej obce a mimovládnych organizácií. 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]