Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Denné štúdium

Denné štúdium

Diaľkové štúdium

Prehlbovanie kvalifikácie

Odborná príprava

Vyhradené zdvíhacie zariadenia 

Technici PO a špecialisti PO

Škola neposkytuje vzdelávanie žiakom po absolvovaní základnej školy v dennom štúdiu !!!

Študijný odbor 2447 K - mechanik hasičskej techniky

(4 - ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou)

Absolvent má uplatnenie v hasičských jednotkách vo funkciách hasič, hasič-záchranár, technik-strojník, technik špecialista-strojná služba.
Naša škola zabezpečuje výučbu odborných predmetov požiarnej ochrany a výkon odbornej praxe vo vlastnom stredisku praktickej výučby.

Prihlášku na štúdium podávajú uchádzači na Strednú odbornú školu stavebnú, Tulipánová č. 2, 011 62 Žilina - Bôrik. 

Študijný odbor 3650 6 00 - staviteľstvo – požiarna ochrana

(4 - ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou)

Absolvent má uplatnenie na okresných a krajských riaditeľstvách Hasičského a záchranného zboru vo funkcii inšpektor, v hasičských jednotkách vo funkcii technik špecialista, v nižších veliteľských funkciách a taktiež môže získať odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany. Naša škola zabezpečuje výučbu odborných predmetov požiarnej ochrany.

Prihlášku na štúdium podávajú uchádzači na Strednú priemyselnú školu stavebnú, Veľká Okružná č. 25, 010 01 Žilina.