Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici

Erb

OZNAM

Oznamujeme bádateľskej verejnosti, že v súlade s hygienickými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v zmysle pokynu OAR SVS MV SR č. SVS-OAR1-2020/015090-001 z 19. 05. 2020 je od 25. 05. 2020 bádateľňa Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici znovuotvorená v obmedzenom režime za týchto podmienok:

1. Vzhľadom na možné riziko nákazy koronavírusom sa bádateľom odporúča zvážiť samotnú potrebu návštevy archívu ešte pred rezervovaním si termínu na štúdium.
2. Otváracie hodiny bádateľne: pondelok až štvrtok od 8.00 – 15.00 hod.
3. Podmienky rezervácie termínu na štúdium:
- rezervácie na štúdium možno podávať od 21. 05. 2020 telefonicky (tel. č. 045/67 00 213 alebo 214) alebo e-mailom (snaba.sba@minv.sk) na archívom stanovené termíny (max. 3 bádatelia/deň); rezervácia je platná až po jej potvrdení archívom.
- objednať si možno max. 3 archívne škatule alebo knihy/deň
- o zrušení rezervácie treba vopred informovať (min. 24 hod. vopred)
4. Vstup do bádateľne a knižnice:
- bez kabáta, tašky a pod., ktoré treba odložiť na vyhradené miesto (šatňa)
- len s vlastnými ochrannými pomôckami (rúško + rukavice) po celú dobu štúdia
- len s vlastnými písacími potrebami
5. Preštudované archívne pomôcky a knihy treba odložiť na vyhradené miesto.
6. Vzhľadom na potrebu uloženia do karantény je možné objednať si preštudované archívne dokumenty na štúdium až po 5 dňoch od ich posledného predloženia.
7. V prípade úhrady v hotovosti sa odporúča pripraviť si presnú sumu podľa cenníka uverejneného na našej stránke (https://www.minv.sk/?suba).
8. Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi obsluhujúceho personálu bádateľne archívu.
9. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.
10. Archív si vyhradzuje právo na úpravu podmienok podľa prevádzkových potrieb a aktuálnej situácie.

Slovenský banský archív

Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici je špecializovaným pracoviskom Slovenského národného archívu. Podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a naň nadväzujúceho vykonávacieho predpisu je poverený preberať archívne dokumenty od orgánov a organizácií z oblasti baníctva, hutníctva, geológie a iných príbuzných odvetví všetkých stupňov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. V predarchívnej starostlivosti je k 31. decembru 2015 zaradených 130 organizácií, z ktorých 15 má vlastný archív.

V Slovenskom banskom archíve je ku koncu roka 2015 sústredených 357 archívnych fondov z obdobia od konca 15. storočia po súčasnosť. Archívne fondy obsahujú spisový i obrazový materiál (mapy a plány) a umožňujú vzájomné dopĺňanie poznatkov pri ich využívaní. Slúžia na praktické potreby osôb i inštitúcií (napr. zabezpečenie alebo asanácia starých banských diel, plánovanie obnovy ťažby, poddolovanie konkrétneho územia, projektovanie stavieb, určenie príčin zmien na povrchu a pod.). Využívajú sa tiež na štúdium rôznych tém od histórie baníctva po umenie a šport. Vzhľadom na voľakedajšie začlenenie územia Slovenska do rámca Rakúsko – uhorskej monarchie, v mnohých archívnych fondoch sa nachádzajú dokumenty vzťahujúce sa na rôzne krajiny Európy, hlavne strednej Európy.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM :

Podmienky štúdia :
Viď Zbierku zákonov č. 395/2002, kapitola Prístup k archívnym dokumentom, § 12, 13, 14 a Bádateľský poriadok SBA.

Cenník reprografických služieb (PDF, 73 kB)

Žiadosť o predloženie archívneho dokumnetu (RTF, 42 kB)

Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenie (RTF, 62 kB)

Žiadosť o vyhotovenie kópií archívnych dokumentov (RTF, 95 kB)

Žiadosť o skenovanie archívnych dokumentov (RTF, 88 kB)

Žiadosť o vydanie odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie vysvedčenia (RTF, 45 kB)

Žiadosť o zverejnenie archívneho dokumentu (RTF, 55 kB)

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

 

Dôležité oznamy

Služby pre verejnosť:
Bádateľňa je otvorená od 8.00 hod. do 15.00 hod. v pracovné dni v pondelok až štvrtok. Hygienické protiepidemické opratrenia zostávajú v platnosti. Maximálny počet bádateľov nachádzajúcich sa v bádateľni sú tri osoby, preto vám doporučujeme pred návštevou archívu  dohodnúť sa telefonicky s pracovníkom bádateľne na študijných hodinách.

Spravodaj
Prečítajte si náš najnovší Spravodaj 1/2020. Link naň a ďalšie Spravodaje v poradí nájdete v dôležitých odkazoch.