Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracúvaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracúvala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • IP adresa
 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • budúca adresa pobytu (ulica, číslo domu, mesto, okres)

IP adresa, meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a budúcu adresu pobytu je nutné spracovať za účelom zabezpečenia osobitného termínu na podanie žiadosti na Oddeleniach cudzineckej polície PZ . Tieto údaje budú Správcom spracúvané po dobu 5 rokov.

Spracúvanie  osobných údajov

Súhlasom so spracúvaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním správy cez kontaktný formulár, zaslaním emailu alebo zaslaním listu na Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [odkaz]

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracúvať aj títo spracovatelia:

 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
 • Oddelenei cudzineckej polície PZ Nové Zámky
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina
 • Oddelenie cudzinekcje polície Košice
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Michalovce
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov
 • Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov
 • Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce

 Práva na opravu, vymazanie a obmedzeniek osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať si informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame,
 • vyžiadať si u nás výpis údajov ktoré sú spracúvané,
 • požadovať opravu osobných údajov,
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov,
 • požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Data protection and  processing, rights of data subject.

Authorisation to process personal data

By the consent of the person concerned to the processing of personal data is given a permission to Bureau of Border and Foreign Police, Presidium of the Police Force of the Ministry of Interior of the Slovak republic, with its registered office at 812 72 Bratislava, Pribinova 2, ID: 00151866 (hereinafter reffered to as „Administrator“),  pursuant to law no. 18/2018 Coll. on the Protection of Personal Data  and on Amendment  and Supplements  to Certain Acts (hereinafter referred to as the „Data Protection Act“) to process the following personal data of the person concerned:

 • IP adress
 • name and surname
 • e-mail
 • phone number
 • Adress of your future residence (Street, House number, City, District)

IP adress, name, surname e-mail, phone number and adress of your future residence it's needed to process  in order to provide for  a special date for filling  an application for residence in the extended station established by The Units of Foreign police of the Police force. This data will be saved by the Administrator for 5 years.

Personal data processing

By the consent to process personal data the  concerned  person gives its permission with before mentioned data processing. The consent can be withdrawn at any time by sending a message via the contact form, sending an e-mail or sending a letter to the Bureau of Border and Foreign Police, Presidium of the Police Force, Ministry of Interior of the Slovak Republic [link].

Data processing is performed by the Administrator.Personal data may be processed also by following processors:

 • Foreign Police Department of the Police Force Bratislava
 • Foreign Police Department of the Police Force Dunajská Streda
 • Foreign Police Department of the Police Force Trnava
 • Foreign Police Department of the Police Force Nitra
 • Foreign Police Department of the Police Force Nové Zámky
 • Foreign Police Department of the Police Force Trenčín
 • Foreign Police Department of the Police Force Banská Bystrica
 • Foreign Police Department of the Police Force Rimavská Sobota
 • Foreign Police Department of the Police Force Žilina
 • Foreign Police Department of the Police Force Košice
 • Foreign Police Department of the Police Force Michalovce
 • Foreign Police Department of the Police Force Prešov
 • Police detention centres for Foreigners Medveďov
 • Police detention centres for Foreigners Sečovce

 Rights on rectification, deltion and restriction of the data subject's personal data

Please, take into account that pursuant to the Data Protection Act , the data subject has the right to:

 • take back the consent at any time
 • request information about your personal data processing
 • ask us for a list of data that is being processed,
 • request correction of personal data
 • request the deletion of this personal data
 • require a restriction on the processing of personal data
 • in case of doubt about compliance with the obligations related to the processing of personal data, please contact us or the Data Protection Office.

 

Posledná zmena/LastModify: 14. 5. 2019, 08:35