Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Systém riadenia a kontroly

Systém riadenia a kontroly  |  Konflikt záujmov

Organizačné členenie

Podľa popisu spoločného systému riadenia a kontroly plnia úlohy jednotlivých kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly nasledovné organizačné útvary Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financií SR:

1. Zodpovedný orgán

Odbor zahraničnej pomoci SEP MV SR

  • zodpovedný za riadenie, programovanie, implementáciu, kontrolu, využívanie prostriedkov technickej pomoci, monitorovanie, hodnotenie, koordináciu postupov fondov a komunikáciu s Európskou komisiou je vedúci služobného úradu Ministerstva vnútra SR

Platobná jednotka zodpovedného orgánu - oddelenie financovania projektov EÚ odboru rozpočtu a financovania sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR a oddelenie účtovníctva a štátna pokladnica sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR

  • zodpovedný za finančné riadennie, kontrolu a schvaľovanie platieb je riaditeľ odboru rozpočtu a financovania sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR
  • zodpovedný za overovanie a schvaľovanie oprávnenosti výdavkov žiadosti o platbu konečných príjemcov je vedúci oddelenia financovania projektov EÚ odboru rozoičtu a financovania sekcie ekonomiky MV SR
  • zodpovedný za realizáciu platieb a účtovníctvo je riaditeľ odboru účtovníctva sekcie ekonomiky MV SR

Zodpovedný orgán pri implementácii programu plní úlohy

  1. orgánu, ktorý udeľuje granty - postupy projektového cyklu, ktoré sa týkajú len projektov, ktoré sú predkladané na základe výzvy na predkladanie žiadostí o grant, tzv. individuálne projekty podľa článku 7 ods. 2 implementačného rozhodnutia pre každý fond,
  2. výkonného orgánu - len v prípade národných projektov podľa článku 7 ods. 3 a článku 8 implementačného rozhodnutia pre každý fond.

Informácia o tom, v akom ostavení bude zodpovedný orgán vystupovať je obsahom každého ročného programu, ktorý je schvaľovaný Európskou komisiou.

2. Certifikačný orgán

štátni zamestnanci, organizačne začlenení v rámci oddelenia ekonomickej a finančnej kontroly odboru kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR

  • zodpovední za overovanie výkazu výdavkov a certifikáciu výdavkov sú certifikátori.

3. Orgán auditu

sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR

  • zodpovedný za audit spoločného systému riadenia a kontroly a auditu akcií je generálny riaditeľ sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR.

Orgán auditu spolupracuje pri výkone auditov akcií a konečných príjemcov so svojimi podriadenými zložkami - Správami finančnej kontroly ako svojimi rozpočtovými organizáciami v súlade so schválenou Stratégiou auditu pre program Solidarita na obdobie 2007-2013. Postavenie a právomoci Správ finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice je upravené zákonom č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov. Tieto vykonávajú audit na úrovni konečných príjemcov v súlade so svojou regionálnou pôsobnosťou a postupujú v súlade s postupmi pre výkon vládneho auditu a metodickými usmerneniami Ministerstva financií SR a Orgánu auditu.