Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2020, nedeľa
 

Overovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany

Evidencia vydaných osvedčení TPO  |  Overovanie odbornej spôsobilosti  |  Preventívno-výchovná činnosť

Miesto konania:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,  Štefánikova  20,

911 49 Trenčín,  I. poschodie - zasadačka  č. 107.

Súčasťou prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je v zmysle § 35 ods. (4) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:

  • potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR,
  • fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy,
  •  overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

 

Na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany je potrebné priniesť občiansky preukaz a doklad o zaplatení správneho poplatku za vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany vo výške 82,50 €.

 

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 6,50 €.

Položka 5a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu10c) ...............

82,50€

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu10d) ................

6,50€

 

 

Zoznam miest E-KIOSKOV

Trenčiansky kraj:

Okresný úrad Trenčín (VVS, ZP, KR, SoZP, CDaPK, OP)

Hviezdoslavova 3

Trenčín

Okresný úrad Púchov

Štefánikova 820

Púchov

Okresný úrad Ilava

Mierové námestie 81/18

Ilava

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36

Nové Mesto n/Váhom

Okresný úrad Partizánske (KR, SoZP)

Námestie SNP 151/6

Partizánske

Okresný úrad Považská Bystrica (VVS, ZP, KR, SoZP, CDaPK, PaL)

Centrum 1/1

Považská Bystrica

Okresný úrad Myjava - KAMO

Moravská 1

Myjava

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

Námestie Ľ. Štúra 7

Bánovce n/Bebravou

Okresný úrad Prievidza

Dlhá 3

Prievidza